Papež František: Bůh nikdy nezapře své děti

Při středeční audienci papež František pokračoval již pátou částí katechezí o křtu nazvanou „Znovuzrození“. Na začátku byl přečten úryvek z listu Římanům: „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“ (Řím 6,4) Papež navázal na sv. Pavla připomínkou, že křtem se v církvi rodíme k věčnému životu a zdůraznil, že křest je nesmazatelné znamení, které nesmaže žádný hřích, neboť Bůh své děti nikdy nezapře.
Publikováno: 9. 5. 2018 12:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Tématem dnešní katecheze věnované centrální částí křtu je křestní ponoření, tj. ponoření do velikonočního Kristova tajemství, doprovázené vzýváním Nejsvětější Trojice. Význam tohoto gesta vysvětlil sv. Pavel v listu Římanům: „Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.“ (Řím 6,5)

„Křtitelnice je místo, kde se uskutečňuje pascha s Kristem! Starý člověk je pohřben, se svými klamnými vášněmi, aby se mohl zrodit nový člověk; opravdu staré věci jsou již pryč a zrodily se nové,“ objasnil papež František význam křestního ponoření a dále citoval sv. Cyrila Jeruzalémského:Ve stejném okamžiku jste zemřeli a narodili se, stejná uzdravující vlna se pro vás stala hrobem i matkou.“

Symbolický je také citát na starobylé křtitelnici v Lateránu: „Matka církev rodí panensky z vody děti počaté Božím dechem. Vy, kteří jste se zrodili z tohoto pramene, mějte naději v nebeské království.“

Je to tedy církev, která nás ve křtu rodí k životu věčnému, zatímco rodiče nás porodili k životu pozemskému. Stáváme se syny v Synu Ježíši a pro každého, který se zrodil znovu z vody a Ducha Svatého, platí Otcova láskyplná slova: „Ty jsi můj milovaný syn.“ (Mt 3,17)

„Tento otcovský hlas je našemu uchu neslyšitelný, ale zaslechne ho srdce věřícího, doprovází nás celý život a nikdy nás neopustí. Když se narodíme jako Boží děti, zůstáváme jimi navždy!,“ zdůraznil papež František nesmazatelné znamení křtu, který nelze opakovat.Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje, aby křest přinášel ovoce spásy,“ pokračoval dále papež a nechal všechny přítomné společně opakovat: „Bůh nikdy nezapře své děti.“

Křest díky působení Ducha Svatého očišťuje, posvěcuje, ospravedlňuje a skrze křest se stáváme částí Kristova Těla. Symbolicky je to vyjádřeno pomazáním křižmem na čelo a vyslovením této modlitby: „Sám Bůh vás posvěcuje křižmem záchrany, abyste se ponořeni v Krista, kněze, krále a proroka, stali částí jeho těla pro život věčný.“ Jádrem křesťanského povolání je tedy žít spojeni s Kristem ve svaté církvi a přinášet ovoce. Skrze Ducha Svatého má Boží lid účast na kněžském, královském a prorockém poslání Ježíše Krista a z toho vyplývající účast na misii a službě.  

Před závěrečným požehnáním vysvětil papež František, co to konkrétně znamená účastnit se tohoto Kristova poslání: „Znamená to přinášet sebe jako Bohu milou oběť, svědčit mu svým životem z víry a lásky a nabídnout svůj život ke službě druhým dle příkladu Pána Ježíše.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články