Papež František: Bůh nikdy nezapře své děti

Při středeční audienci papež František pokračoval již pátou částí katechezí o křtu nazvanou „Znovuzrození“. Na začátku byl přečten úryvek z listu Římanům: „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“ (Řím 6,4) Papež navázal na sv. Pavla připomínkou, že křtem se v církvi rodíme k věčnému životu a zdůraznil, že křest je nesmazatelné znamení, které nesmaže žádný hřích, neboť Bůh své děti nikdy nezapře.
Publikováno: 9. 5. 2018 14:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Tématem dnešní katecheze věnované centrální částí křtu je křestní ponoření, tj. ponoření do velikonočního Kristova tajemství, doprovázené vzýváním Nejsvětější Trojice. Význam tohoto gesta vysvětlil sv. Pavel v listu Římanům: „Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvýchvstání.“ (Řím 6,5)

„Křtitelnice je místo, kde se uskutečňuje pascha s Kristem! Starý člověk je pohřben, se svými klamnými vášněmi, aby se mohl zrodit nový člověk; opravdu staré věci jsou již pryč a zrodily se nové,“ objasnil papež František význam křestního ponoření a dále citoval sv. Cyrila Jeruzalémského:Ve stejném okamžiku jste zemřeli a narodili se, stejná uzdravující vlna se pro vás stala hrobem i matkou.“

Symbolický je také citát na starobylé křtitelnici v Lateránu: „Matka církev rodí panensky z vody děti počaté Božím dechem. Vy, kteří jste se zrodili z tohoto pramene, mějte naději v nebeské království.“

Je to tedy církev, která nás ve křtu rodí k životu věčnému, zatímco rodiče nás porodili k životu pozemskému. Stáváme se syny v Synu Ježíši a pro každého, který se zrodil znovu z vody a Ducha Svatého, platí Otcova láskyplná slova: „Ty jsi můj milovaný syn.“ (Mt 3,17)

„Tento otcovský hlas je našemu uchu neslyšitelný, ale zaslechne ho srdce věřícího, doprovází nás celý život a nikdy nás neopustí. Když se narodíme jako Boží děti, zůstáváme jimi navždy!,“ zdůraznil papež František nesmazatelné znamení křtu, který nelze opakovat.Toto znamení nesmaže žádný hřích, i když hřích zabraňuje, aby křest přinášel ovoce spásy,“ pokračoval dále papež a nechal všechny přítomné společně opakovat: „Bůh nikdy nezapře své děti.“

Křest díky působení Ducha Svatého očišťuje, posvěcuje, ospravedlňuje a skrze křest se stáváme částí Kristova Těla. Symbolicky je to vyjádřeno pomazáním křižmem na čelo a vyslovením této modlitby: „Sám Bůh vás posvěcuje křižmem záchrany, abyste se ponořeni v Krista, kněze, krále a proroka, stali částí jeho těla pro život věčný.“ Jádrem křesťanského povolání je tedy žít spojeni s Kristem ve svaté církvi a přinášet ovoce. Skrze Ducha Svatého má Boží lid účast na kněžském, královském a prorockém poslání Ježíše Krista a z toho vyplývající účast na misii a službě.  

Před závěrečným požehnáním vysvětil papež František, co to konkrétně znamená účastnit se tohoto Kristova poslání: „Znamená to přinášet sebe jako Bohu milou oběť, svědčit mu svým životem z víry a lásky a nabídnout svůj život ke službě druhým dle příkladu Pána Ježíše.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020