Papež František: Úkolem rodičů a kmotrů je živit plamen křestní milosti

Při středeční audienci uzavřel papež František velikonoční cyklus katechezí věnovaných křtu. Tématem poslední promluvy bylo „obléknout se v Krista“, jak nás k tomu nabádá sv. Pavel v listu Galatským: „Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“ (Gal 3,27) Kromě symbolického předání křestní roušky zmínil papež také význam křestní svíčky, která představuje Ježíše, jež je světlem na naší cestě. Před závěrečným požehnáním vyjádřil Svatý otec své obavy o situaci ve Svaté zemi a na Blízkém východě.
Publikováno: 16. 5. 2018 16:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Duchovní účinky svátosti křtu jsou lidským očím skryty, ale působí v srdcích těch, kteří se stávají Božími dětmi. Symbolicky jsou vyjádřeny předáním křestní roušky a svíčky.

Obléknout se v Krista

Již od prvokřesťanských dob bylo zvykem oblékat novokřtěnce po křestní koupeli do nových bílých šatů, které měly připomínat nádheru života dosaženého v Kristu a Duchu Svatém. „Povinnost donést tyto šaty ´bez poskvrny pro život věčný´ vytyčuje cestu, která začíná u křestního pramene a vede až do Nebeského Jeruzaléma. Jak je uvedeno v knize Zjevení Janovo: ´Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem´,“ vysvětlil význam předání křestní roušky papež František.

Sv. Pavel objasňuje, co to znamená „obléknout se v Krista“, o jaké ctnosti má nově pokřtěný usilovat: „Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti.“ (Kol 3,12-14)

Kristus je naším světlem

Dalším viditelným znamením při křtu je předání křestní svíce zapálené od velikonočního paškálu představujícího Krista. Nově pokřtěný dostává svíčku se slovy: „Choďte vždycky ve světle Kristově.“ „Tato slova připomínají, že my sami nejsme tím světlem, ale je to Ježíš Kristus, který vstal z mrtvých a zvítězil nad temnotou zla… Stejně tak, jako plamen paškálu dává světlo jednotlivých svíčkám, tak láska vzkříšeného Krista zapaluje srdce pokřtěných, zaplavuje je světlem a teplem,“ pokračoval papež ve své katechezi. Již od raných dob byl křest nazýván také „osvícením“, a novokřtěncům se přezdívalo „osvícení“, dle Ježíšova slova:  Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ (J 8,12)

Děti mají právo na křesťanskou výchovu

Pravým křesťanským povoláním je „kráčet vytrvale jako děti světla“, tj. být věrný své víře. Společným úkolem rodičů a kmotrů je tedy neustále ve svých dětech živit tento plamen křestní milosti a pomáhat jím ve víře vytrvat. Děti mají právo na křesťanskou výchovu, která je postupně vede k poznání Božího plánu, aby v budoucnu mohly sami potvrdit svoji víru, ve které byly pokřtěny,“ zdůraznil papež poslání rodičů a kmotrů.

Živá přítomnost Krista v nás je jako lampa, která osvětluje naše kroky a určuje směr, plamen, který zahřívá naše srdce a uschopňuje nás k tomu, abychom mohli pomáhat těm, kteří kráčejí s námi až k neoddělitelnému spojení s Ním. Neboť toho dne „Noci tam již nebude a nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť Pán Bůh bude jejich světlem a budou s ním kralovat na věky věků.“ (Zj 22,5)

Modlitba Otčenáš

Křestní bohoslužbu uzavírá modlitba Otčenáš, ve které je vyjádřeno naše synovství. Nově pokřtění získají plnost darů Ducha Svatého ve svátosti biřmování a budou se účastnit eucharistie, stále intenzivněji se tak budou učit, co to znamená obracet se na Boha a nazývat ho „Otcem“.

V závěru cyklu katechezí o křtu zopakoval papež František pozvání vyjádřené již v exhortaci Radujte se a jásejte: Dovol milosti svého křtu přinášet plody na cestě svatosti. Všechno nech otevřené Bohu a s tímto cílem se rozhodni pro Něho, vol Boha stále znovu. Neklesej na mysli, protože máš sílu Ducha svatého, která to umožňuje, a svatost je v zásadě plodem Ducha svatého v tvém životě.“

Výzva k mírovému jednání

Před požehnáním vyjádřil Svatý otec své obavy nad napětím ve Svaté zemi a na Blízkém východě. Spirála násilí situaci nevyřeší a nestále jen oddaluje od mírového řešení, proto papež vybídl k hledání cest porozumění: „Válka vyvolává válku, násilí vyvolává násilí. Vyzývám všechny zúčastněné strany a mezinárodní společenství, aby obnovily svůj závazek, aby převládly dialog, spravedlnost a mír.“ Své srdečné pozdravy poté obrátil také k muslimům, kterým zítra začíná ramadán, čas modlitby a půstu, a popřál jim, aby se pro ně tento čas stal pomocí na cestě k Bohu, který je cestou k míru.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020