banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Katolická církev nezahálí a k projektům spolufinancovaným z tzv. evropských fondů přistupuje odpovědně

Církevní žadatelé se snaží, dle svých možností, využívat celé spektrum dotačních příležitostí tak, aby byl zhodnocován církevní majetek a zlepšovány služby, které poskytují zejména charity a školy. Lze konstatovat, že církevní žadatelé jsou v čerpání strukturální fondů Evropské unie úspěšní. Ke všem projektům přistupují s maximální odpovědností, čímž zmírňují rizikovost realizace.
Publikováno: 17. 5. 2018 2:00

Nejprve pro dokreslení situace krátké shrnutí čerpání v ČR. V programovém období 2014 – 2020 může Česká republika získat z evropských fondů celkem zhruba 600 miliard korun. K 31. 3. 2018 bylo v právních aktech zazávazkováno 51 % alokace, podpořeno je přes 141 tisíc projektů. Příjemcům podpory je proplaceno 18,6 % alokace, tedy více jak 106 miliard korun.

Ke konci letošního roku Evropská komise vyhodnotí čerpání jednotlivých zemí a plnění strategie Evropa 2020. V případě jejího neplnění může ČR přijít až o 6 % z přidělené částky, tedy zhruba o 36 mld. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR provádí pravidelně hodnocení rizikovosti jednotlivých operačních programů tak, aby se předešlo problémům a možnému nedočerpání alokací. V tuto chvíli je nejrizikovější oblast vysokorychlostního internetu, která se nedaří čerpat. Je zde připravena alokace 14 mld. Kč.

Co se týká čerpání církevních subjektů, můžeme shrnout, že největší objem finančních prostředků připadá na oblast revitalizace kulturních památek podpořenou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V této oblasti jsou katolické subjekty významným příjemcem, jak už jsme informovali dříve viz. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180222dalsi-cirkevni-pamatky-se-dockaji-revitalizace.

Druhou nejvíce čerpanou oblastí jsou projekty na podporu sociálních služeb, kde jsou příjemci zejména jednotlivé charity. Oblast podpory sociálních služeb je co do počtu projektů zastoupena nejvíce. Realizovány jsou investiční i neinvestiční projekty, kdy je prioritou zlepšení kvality služeb, jejich rozšíření i nastavení standardů kvality. V realizaci projektů jsou charity jako celek velmi aktivní a úspěšné. Do oblasti sociální můžeme řadit i další typy projektů, které realizují i jednotlivé farnosti. Vzniká řada komunitních center, která propojují komunitní život se sociální prací. Často zde tedy farnosti a charity spolupracují.

Zatím v menší míře je zastoupena podpora sociálního bydlení a sociálního podnikání. Toto je ovlivněno zejména faktem, že v obou oblastech chybí dostatečná národní legislativa a pravidla čerpání se stanovují takřka „za pochodu“, což může zvyšovat rizikovost projektů a potencionální žadatele to odrazuje.

Naopak velmi dobře čerpají církevní školy. Je připravena řada investičních projektů, které přinesou zkvalitnění výuky a rozšíření kapacity škol. Téměř všechny církevní školy pak čerpají tzv. šablony, což jsou neinvestiční projekty v režimu zjednodušeného vykazování v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Poslední větší kapitolou čerpání evropských fondů subjekty katolické církve představují dotace do oblasti lesnictví v rámci Programu rozvoje venkova, kde žádají zejména větší vlastníci lesů jako Arcibiskupství pražské, Biskupství brněnské či Arcibiskupství olomoucké.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019