Papež František: Duch Svatý nám dává sílu, abychom se stali solí a světlem světa

Středeční audiencí, po nedělní Slavnosti Seslání Ducha Svatého, zahájil papež František nový cyklus katechezí, které budou věnované další iniciační svátosti – biřmování. V úvodu zazněl text z Lukášova evangelia, ve kterém Ježíš cituje v synagoze proroka Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou“ (Lk 4,18). Papež zdůraznil, že pouze silou Ducha Svatého můžeme jít v životě dál a stávat se tak „solí a světlem“ pro druhé. V závěru vyzval papež věřící k modlitbě za katolíky v Číně.
Publikováno: 23. 5. 2018 14:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Ježíš svěřil svým učedníkům velký úkol, aby se stali solí země a světlem světa (srov. Mt 5,13-14). „Jenom Duch Kristův z nás může udělat ´sůl, která dává chuť´, a ´světlo, které osvěcuje svět´,“ řekl na úvod své katecheze o svátosti biřmování papež František.

Bez Ducha Svatého nemůžeme nic

Svátost biřmování je nazývána v latině „confirmatio“, tj. utvrzení. Znamená to, že biřmování potvrzuje křest a posiluje v nás křestní milost. Při udílení svátosti biřmování přijímáme Ducha Svatého pomazáním křižmem, tj. olejem smíchaným s balzámem, který je na Zelený čtvrtek posvěcený biskupem. Připomíná nám to Ježíše Krista, který byl pomazán Duchem Svatým.

„Narodit se křtem k božskému životu je prvním krokem; poté je potřeba se chovat jako Boží děti, tzn. žít v souladu s Kristem, který je stále ve své svaté církvi činný, a nechat se zapojit do Jeho poslání ve světě,“ řekl papež František a dále připomenul: „Bez síly Ducha Svatého nemůžeme dělat nic: je to Duch, který nám dává sílu jít dál.“  Život církve a všech jejích členů je veden stejným Duchem, který vedl Ježíše.

Stát se správnou solí a světlem

„Dech vzkříšeného Krista naplňuje životem plíce církve; a v důsledku ústa učedníků, kteří, plni Ducha Svatého, můžou hlásat všem velké Boží skutky,“ zdůraznil papež František a vysvětlil, že Seslání Ducha Svatého, které jsme slavili minulou neděli, znamená pro církev to, co pro Krista znamenalo pomazání Duchem poté, co vyšel z Jordánu a započal tak svoje poslání. V synagoze v Nazaretě pak veřejně Ježíš prohlásil ústy proroka Izaiáše: „Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu.“ (Lk 4,18) Ježíš je plný Ducha Svatého, je pramenem Ducha, kterého Otec slíbil. Když přišel zmrtvýchvstalý Ježíš ke svým učedníkům, řekl jim: „Přijměte Ducha svatého,“ (J 20,22) a v den letnic síla Ducha Svatého sestoupila na apoštoly (Sk 2,1-4).

V momentě, kdy biskup maže biřmovance olejem, vyslovuje slova: „Přijmi pečeť darů Ducha Svatého,“ tj. přijmi dar, neboť Duch Svatý je velkým Božím darem. Duch přebývá v srdci každého z nás, v naší duši. Je to Duch, který nás vede životem, abychom se stali správnou solí a správným světlem pro druhé.

Vydávat křesťanské svědectví znamená, dělat to, co po nás chce Duch Svatý

„Jestliže ve křtu je to Duch Svatý, který nás ponořuje do Krista, při biřmování je to Kristus, který nás naplňuje Svým Duchem, posvěcuje nás na Své svědky, abychom se mohli podílet na stejném principu života a poslání, podle plánu nebeského Otce,“ zdůraznil papež.

A jak se to projeví, že jsme obdrželi dar Ducha Svatého? „Jestliže budeme mít účast na díle Ducha Svatého, jestliže budeme vyslovovat slova inspirovaná Duchem Svatým. Křesťanské svědectví spočívá v tom, že děláme pouze to, co po nás žádá Duch Svatý, a k tomu nám dává svoji sílu,“ řekl v závěru své katecheze papež František.

Výzvy Svatého otce

Mezi přítomnými poutníky byli také věřící z Ukrajiny, které papež ujistil o svých neustálých modlitbách, aby Pán mohl zhojit rány způsobené válkou a aby v zemi opět zavládl mír.

Papež dále připomněl, že zítra, 24. května, je ve světě slaven svátek Panny Marie, pomocnice křesťanů, která je obzvláště uctívána v čínském chrámu Sheshan, blízko Šanghaje. „Toto výročí nás vyzývá k tomu, abychom byli duchovně sjednoceni se všemi katolickými věřícími, kteří žijí v Číně. Modleme se za ně k Panně Marii, aby mohli žít svou víru s velkorysostí a vyrovnaností, a mohli uskutečňovat konkrétní gesta bratrství, sjednocení a smíření v plném společenství s Petrovým nástupcem,“ vyjádřil papež čínským věřícím svoji účast a ujistil je, že celá církev se modlí s nimi a za ně, aby i přes všechny obtíže mohli důvěřovat Boží vůli, a svěřil je do mateřské ochrany Panny Marie.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články