Papež František: Nechte se přetvářet Duchem Svatým, abyste mohli odrážet Krista

Při středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o svátosti biřmování. Tentokrát se zaměřil na dary a ovoce Ducha Svatého a viditelná znamení, které provázejí udílení této svátosti, jež vtiskuje nesmazatelnou duchovní pečeť. Po papežově promluvě vystoupila skupina atletů Severní a Jižní Koreje s bojovým uměním taekwondo. Černě a bíle odění sportovci chtěli svým vystoupením vyjádřit poselství míru pro celé lidstvo.
Publikováno: 30. 5. 2018 15:00

Foto: vatican.va

Biřmování je úzce spojeno s dalšími iniciačními svátostmi. Jeho význam je patrný již při křtu a naplňuje se v eucharistii. Před přijetím duchovního pomazání, které potvrzuje milost křtu, jsou biřmovanci vyzváni, aby se sami zřekli zlého a vyznali víru, především pak víru v Ducha Svatého, který je Pánem a dárcem života a který jim je v den udílení svátosti biřmování svěřen zvláštním způsobem, stejně jako apoštolům v den letnic. Po tiché modlitbě biskup vztáhne nad biřmovance ruce a vzývá Ducha Svatého, aby na ně vylil svého Ducha Utěšitele.

Duch Svatý je nezasloužený dar

Duch Svatý, kterého při biřmování přijímáme, je nezaslouženým darem, z něhož máme čerpat, abychom odráželi v dnešním světě Ježíše. „Je jenom jeden Duch, ale přináší nám rozmanité dary: moudrost, rozum, radu, sílu, umění, zbožnost a bázeň Boží,“ připomněl papež František a dále zdůraznil, že podle proroka Izajáše se jedná o sedm ctností Ducha, které byly vylity na Mesiáše, aby mohl splnit své poslání (srov. Iz 11,2).

Sv. Pavel popisuje plody Ducha Svatého: Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. (Gal 5, 22) „Jeden Duch rozděluje mnohonásobné dary, které obohacují jednu církev: je autorem rozdílnosti, ale zároveň je tvůrcem jednoty a vytváří harmonii,“ řekl papež František.

Pomazání křižmem

Dalším viditelným znamením při udílení svátosti biřmování je pomazání posvátným olejem – křižmem na čelo biřmovance, které biskup provází slovy: „Přijmi pečeť darů Ducha Svatého.“  Olej má terapeutické a kosmetické účinky, hojí rány a dává vůni, proto byla jeho symbolika přijata do liturgie, aby vyjádřila působení Ducha Svatého.

„Duch Svatý je neviditelným darem a křižmo je jeho viditelnou pečetí,“ řekl papež František a pokračoval: „Tímto znamením biřmovanec obdrží nesmazatelný duchovní otisk, kterým se dokonaleji připodobňuje ke Kristu, a dává mu milost rozšiřovat mezi lidmi Jeho vůni.“

Nechat se přetvářet Duchem Svatým

V závěru své katecheze citoval papež František sv. Ambrože, který udílel rady nově pokřtěným: „Pamatuj si, že jsi obdržel duchovní pečeť a uchovávej to, co jsi obdržel. Bůh Otec tě označil, Jeho Syn tě potvrdil a vložil do tvého srdce pečeť Ducha Svatého.“ A dále papež pokračoval: „Duch svatý je nezaslouženým darem, přijmi ho s vděčností a vytvoř mu prostor pro jeho nevyčerpatelnou kreativitu. Je to dar, který má být pečlivě střežen a opatrován s jemností. Nechej se tedy přetvářet jeho ohnivou láskou jako vosk, abys v dnešním světě mohl odrážet Krista.

„Mír je cennější než vítězství“

Po papežově promluvě vystoupila skupina korejských atletů s krátkou exhibicí bojového umění Taekwondo. V závěru svého vystoupení černě a bíle odění sportovci rozbalili banner se slovy: „Mír je cennější než vítězství.“ Papež vysvětlil význam jejich vystoupení a vyjádřil své poděkování:  „Jednalo se o ukázku mírového úsilí: představení obou Korejí dohromady! Bylo to mírové poselství pro celé lidstvo. Děkuji.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican news)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články