Odbor evropských fondů

Operační program Zaměstnanost čekají změny

21. 06. 2018
Od počátku programového období ke konci 1. čtvrtletí 2018 bylo v OP Z vyhlášeno celkem 91 výzev v celkové alokaci 65,3 mld. Kč, tj. 104 % celkové alokace OP Z (počítány i prostředky, které nebyly čerpány v předchozích výzvách), prostředky vázané v právních aktech dosáhly 72 % alokace, prostředky vyúčtované v žádostech o platbu 22 % a v souhrnných žádostech autorizovaných ŘO přes 21 % celkové alokace.

Na posledním jednání Monitorovacího výboru OP Zaměstnanost (OP Z), který proběhl v květnu, byly řídícím orgánem programu navrženy celkové realokace mezi investičními prioritami ve výši cca 3,5 mld. Kč. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhodnocuje čerpání jednotlivých investičních priorit. Celkově program čerpá dobře, ale u některých investičních priorit je již nyní z hodnocení zřejmé, že je nezbytné se zaměřit na jejich nastavení tak, aby nebylo ohroženo dočerpání programu a prostředky byly vynaloženy účelně.

Nejvíce prostředků mělo být realokováno z oblasti rovnosti mužů a žen (IP 1.2), vzdělávání zaměstnanců (IP 1.3), inovací (PO 3) a aktivní politiky zaměstnanosti (IP 1.1 a 1.4), posílena naopak měla být oblast sociálních služeb (PO 2). Tyto přesuny nebyly nakonec vzhledem k důležitosti tohoto kroku a nutnosti širšího projednání schváleny. Obecně převládl názor, že není nezbytné uskutečnit přesuny v navržené výši, spíše je důležité se zaměřit na nastavení plánovaných výzev a nalezení správného zacílení podpory v rámci jednotlivých investičních priorit. Jednání budou pokračovat během léta, kdy budou řešeny zvlášť jednotlivé investiční priority v rámci tzv. Programových partnerství. Celková revize programu vč. upraveného návrhu realokací by měla být projednána Monitorovacím výborem na podzim t. r. Je tedy možné, že se bude měnit i harmonogram plánovaných výzev. Aktuální harmonogram naleznete pod článkem.

Zástupci České biskupské konference se jednotlivých jednání účastní. Zdůrazňují zejména větší podporu vzdělávání zaměstnanců, která je důležitá zejména v době, kdy je nízká míra nezaměstnanosti a s tím spojený nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.  

Autor článku: Eva Schönherrová