Odbor evropských fondů

IROP podpoří další projekty v oblasti vzdělávání

25. 06. 2018
Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) schválil přesuny alokací, které přinesou mimo jiné další prostředky do rozvoje školství. Přinášíme základní přehled o stavu čerpání Integrovaného regionální operačního programu (IROP) a shrnutí přesunů, které jsou prozatím realizovány tak, aby nedošlo k problémům s rychlostí čerpání a případnému nesplnění stanovených milníků.

Úvodem několik statistických dat k aktuálnímu čerpání. K 1. květnu t. r. byly v IROP vyhlášeny výzvy v celkové alokaci 99,8 % operačního programu. Zde jsou započteny i výzvy vyhlašované opakovaně díky úsporám z předchozích výzev. Již 3 665 projektům v celkové hodnotě 57,8 mld. Kč byl vydán právní akt o poskytnutí podpory, což představuje téměř 50 % celkové alokace programu. V současné době zbývají volné prostředky ve výši cca 9 mld. Kč, tj. 7,7 % alokace programu, které budou využity pro ještě plánované výzvy.

 

Řada specifický cílů (SC) je čerpána dobře, zájem žadatelů je obrovský a mnoho projektů je zařazeno do zásobníků náhradních projektů, např. na oblast školství a kulturního dědictví. Problémem je, že některé nejsou naopak čerpány téměř vůbec, což je nejmarkantnější u specifického cíle SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (dále Zateplování).  Právě z oblasti Zateplování tak budou přesunuty nevyužité prostředky v celkové výši 3,5 mld. Kč. Část prostředků bude realokována do SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (dále Vzdělávání), část pak do Operačního programu životní prostředí.

 

Do oblasti vzdělávání se přesouvá celkem 1,5 mld. Kč. O 900 mil. Kč budou navýšeny prostředky v již proběhlých výzvách na infrastrukturu základních škol, použity budou na uspokojení části projektů v zásobníku.  600 mil. Kč bude použito na novou výzvu pro mateřské školy, viz níže. Prostředky ve výši 2 mld. Kč budou realokovány do Operačního programu Životní prostředí, kde budou využity na oblast energetických úspor. Přesun prostředků nyní musí schválit Evropská komise.

 

Reakcí na stav čerpání a realokaci finanční prostředků jsou i úpravy harmonogramu výzev. Byly přidány dvě nové výzvy v oblasti Vzdělávání. Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života z důvodu rozšíření aktivity pro podporu vzdělávání. Plánovaná výzva s alokací 456 mil. Kč by měla být vyhlášena v srpnu t. r.  Připravována je také nová individuální výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. Výzva ve výši cca 600 mil. Kč bude vyhlášena od září do října t. r. a je podmíněna uvolněním prostředků ze SC 2.5 Zateplování.

Autor článku: Eva Schönherrová