banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

IROP podpoří další projekty v oblasti vzdělávání

Monitorovací výbor Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) schválil přesuny alokací, které přinesou mimo jiné další prostředky do rozvoje školství. Přinášíme základní přehled o stavu čerpání Integrovaného regionální operačního programu (IROP) a shrnutí přesunů, které jsou prozatím realizovány tak, aby nedošlo k problémům s rychlostí čerpání a případnému nesplnění stanovených milníků.
Publikováno: 25. 6. 2018 2:00

Úvodem několik statistických dat k aktuálnímu čerpání. K 1. květnu t. r. byly v IROP vyhlášeny výzvy v celkové alokaci 99,8 % operačního programu. Zde jsou započteny i výzvy vyhlašované opakovaně díky úsporám z předchozích výzev. Již 3 665 projektům v celkové hodnotě 57,8 mld. Kč byl vydán právní akt o poskytnutí podpory, což představuje téměř 50 % celkové alokace programu. V současné době zbývají volné prostředky ve výši cca 9 mld. Kč, tj. 7,7 % alokace programu, které budou využity pro ještě plánované výzvy.

 

Řada specifický cílů (SC) je čerpána dobře, zájem žadatelů je obrovský a mnoho projektů je zařazeno do zásobníků náhradních projektů, např. na oblast školství a kulturního dědictví. Problémem je, že některé nejsou naopak čerpány téměř vůbec, což je nejmarkantnější u specifického cíle SC 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (dále Zateplování).  Právě z oblasti Zateplování tak budou přesunuty nevyužité prostředky v celkové výši 3,5 mld. Kč. Část prostředků bude realokována do SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (dále Vzdělávání), část pak do Operačního programu životní prostředí.

 

Do oblasti vzdělávání se přesouvá celkem 1,5 mld. Kč. O 900 mil. Kč budou navýšeny prostředky v již proběhlých výzvách na infrastrukturu základních škol, použity budou na uspokojení části projektů v zásobníku.  600 mil. Kč bude použito na novou výzvu pro mateřské školy, viz níže. Prostředky ve výši 2 mld. Kč budou realokovány do Operačního programu Životní prostředí, kde budou využity na oblast energetických úspor. Přesun prostředků nyní musí schválit Evropská komise.

 

Reakcí na stav čerpání a realokaci finanční prostředků jsou i úpravy harmonogramu výzev. Byly přidány dvě nové výzvy v oblasti Vzdělávání. Výzva č. 86 Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života z důvodu rozšíření aktivity pro podporu vzdělávání. Plánovaná výzva s alokací 456 mil. Kč by měla být vyhlášena v srpnu t. r.  Připravována je také nová individuální výzva č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzva č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. Výzva ve výši cca 600 mil. Kč bude vyhlášena od září do října t. r. a je podmíněna uvolněním prostředků ze SC 2.5 Zateplování.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019