Statistika světové katolické církve za rok 2016

10. 07. 2018 téma: Církev v datech Rubrika: Zahraniční
V červnu představil Vatikán statistickou ročenku katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016. Ročenka přibližuje současně trendy v počtech a rozložení věřících, kněží a zasvěcených osob a jiných pastoračních pracovníků. V roce 2016 vzrostl počet pokřtěných o 1,1 %, přičemž největší nárůst byl v Africe, zatímco Evropa poněkud zaostává. V katolické církvi nadále ubývá kněží, řeholnic a bohoslovců, oproti tomu stoupá počet trvalých jáhnů. Průměrně spadá pod jednoho biskupa 78 kněží a 243 000 věřících, na jednoho kněze pak 3 130 věřících, rozdíly mezi kontinenty jsou ale značné. I přes značný úbytek tvoří řeholnice 59 % všech duchovních osob.

Foto: Radka Blajdová / ČBK

Data poslední statistické ročenky, která se vztahují k roku 2016, Vatikán porovnal s předchozím rokem, ale i s rokem 2010, aby zachytil vývoj ve střednědobém horizontu. Počty byly také konfrontovány s celkovým demografickým vývojem.

V loňském roce 2017 bylo ustaveno šest biskupství a čtyři eparchie; jedna diecéze byla povýšena na metropolitní a tři apoštolské vikariáty byly povýšeny na diecéze.

Počet pokřtěných katolíků ve světě

Počet pokřtěných katolických křesťanů se celosvětově zvýšil z 1,285 miliardy v roce 2015 na 1,299 miliardy v roce 2016, což představuje nárůst o 1,1 %. Katolíci tvoří 17,67 % všech obyvatel.

Největší nárůst katolíků je v Africe, kde žije 17,6 % ze všech katolíků na světě a jejich počet se zvýšil od roku 2010 o 23,2 % (ze 185 na 228 milionů). Nejvíce pokřtěných je v Demokratické republice Kongo (44 milionů) a dále v Nigérii (28 milionů).

Americe žije 48,6 % ze všech katolíků ve světě, a země s největším počtem katolíků na celém světě je Brazílie.  V Argentině, Kolumbii a Paraguayi tvoří katolíci více než 90 % obyvatelstva.

Mírně roste počet katolíků v Asii, kde žije 11 % ze všech katolíků na světě. Nejvíce katolické země jsou Filipíny (85 milionů) a Indie (22 milionů).

Evropa, kde žije 22 % ze všech katolíků na světě, je nejméně dynamickým kontinentem, nárůst počtu katolíků od roku 2010 je pouhých 0,2 %. Tento stav souvisí se stagnujícím demografickým vývojem. Země, ve kterých je více než 90 % obyvatelstva pokřtěno, jsou Itálie, Polsko a Španělsko.

Oceánii, kde žije cca 10 milionů katolíků, byl v roce 2016 zaznamenaný mírný nárůst, od roku 2010 činí tento nárůst 10,4 %.

Počet biskupů, kněží a trvalých jáhnů

V roce 2016 žilo ve světě 5 353 biskupů, 414 969 kněží a 46 312 trvalých jáhnů.

Počet biskupů vzrostl za posledních šest let o 4,88 %. Průměrný počet katolíků na jednoho biskupa ve světě je 243 000 (v Africe je to 313 000, zatímco v Evropě 169 000 a v Oceánii 79 000). V průměru připadá na jednoho biskupa 78 kněží.

Celkový počet kněží za 2016 je o 687 menší než v předchozím roce, pokles zaznamenala Severní Amerika (-2,7%), Evropa (-2,8%) a Blízký východ (-1,7%), ostatní oblasti zaznamenaly nárůst o 2-5 %. V porovnání se situací v roce 2010 se jedná o nárůst o 0,7 % celkového počtu kněží.

Přibývající tendenci mají diecézní kněží, kteří tvoří 67,9 % všech kněží, zatímco řeholníci s kněžským svěcením, kteří tvoří zbývajících 32,1 %, mají tendenci klesající. Největší a kontinuální nárůst kněží je v Africe, tj. 23,1 %. Z celkového počtu kněží na světě jich 42,6 % žije v Evropě, 29,5 % v Americe, 15,9 % v Asii, 10,9 % v Africe a 1,1 % v Oceánii. Počet katolíků na jednoho kněze stoupl od roku 2010 z 2 900 na 3 130 v roce 2016 (v Evropě je to 1 600 katolíků na jednoho kněze, zatímco v Jižní Americe je to 7 200 a v Africe 5 000).

Počet trvalých jáhnů má stoupající tendenci, v roce 2016 o 2,34 %. Největší nárůst byl v roce 2016 v Africe, Střední a Jižní Americe. Na 100 kněží připadá průměrně 11,2 jáhnů (nejméně v Asii 0,48 a nejvíce v Americe 24,8).

Počet řeholníků bez kněžského svěcení

Počet řeholníků, kteří nejsou zároveň kněžími, klesl v roce 2016 o 3 %, konstantní zůstává pouze v Africe. V roce 2016 žilo ve světě celkem 52 625 řeholníků-laiků (tj. o 1 604 méně než v roce předchozím).

Počet řeholnic

Na světě žilo v roce 2016 659 000 řeholnic, od roku 2010 pokračuje klesající tendence, která v těchto šesti letech činila pokles o 8,7 %. Tento fakt je dán především tím, že spousta řeholnic je již vysokého věku a umírá. Největší úbytek byl v Severní Americe (21%) a dále v Evropě (16%). Úbytek se netýká Afriky (v období 2010-2016 je zde nárůst o 9,2 %) a jihovýchodní Asie (zde je nárůst za stejné období o 4,2 %).

Počet bohoslovců

Již několik let na světě klesá počet bohoslovců: v roce 2016 jich bylo o 683 méně než v roce předchozím, tj. 116 160. Celosvětově připadá 8,94 bohoslovců na 100 000 obyvatel, nejméně v Jižní Americe (5,13) a Evropě (6,17).

Nejvíce stoupá počet bohoslovců v Africe, za posledních šest let o 13,1 %, a to zejména na Madagaskaru (65,6%), v Tanzanii (39,5%), dále pak Kamerunu a Ugandě. Z ostatních zemí světa stoupl počet bohoslovců nejvíce ve Vietnamu (48,3%). Největší pokles je naopak v Americe, především pak Jižní.

Shrnutí

Ve statistikách si lze povšimnout rostoucího počtu katolíků ve světě v letech 2010-2016.

Celkově bylo v roce 2016 15 zemí s počtem 830 milionů katolíků, což odpovídá 64 % všech pokřtěných katolíků po celém světě. V Americe žilo 49 % katolíků a v Evropě 22 %. Z těchto 15 zemí jsou 4 v Africe (Demokratická republika Kongo, Nigérie, Uganda a Angola) a ty samy tvoří 47 % katolíků celého kontinentu. V Americe žije více než 64 % katolíků v Brazílii, Mexiku, Spojených státech a Kolumbii. V Asii je to téměř 77 % katolíků, kteří žijí na Filipínách a v Indii. 74 % všech katolíků Evropy žije v Itálii, Francii, Španělsku, Polsku a Německu.

Dalším důležitým aspektem je, že během zkoumaného období dochází k lepší rovnováze geografického rozložení církevních obvodů a pastoračních center. Také počet biskupů se zdá více harmonicky rozmístěný a má stoupající tendenci.

Co se týče vývoje ostatních pastoračních pracovníků, dochází k evidentnímu poklesu řeholníků-laiků, řeholnic a kněží. Počet kněží poklesl ale pouze v poslední fázi sledovaného období. Největší úbytek je zaznamenán v Evropě a Americe, je ale kompenzován dynamickým růstem diecézních kněží v Africe a Asii.

I přes úbytek počtu řeholnic v posledních letech představují řeholnice 59 % všech duchovních osob.

Počet bohoslovců na celém světě má klesající tendenci, nejvíce pak v Evropě a Americe, zatímco v Africe a Asii je tomu naopak.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová