Statistika světové katolické církve za rok 2016

V červnu představil Vatikán statistickou ročenku katolické církve Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016. Ročenka přibližuje současně trendy v počtech a rozložení věřících, kněží a zasvěcených osob a jiných pastoračních pracovníků. V roce 2016 vzrostl počet pokřtěných o 1,1 %, přičemž největší nárůst byl v Africe, zatímco Evropa poněkud zaostává. V katolické církvi nadále ubývá kněží, řeholnic a bohoslovců, oproti tomu stoupá počet trvalých jáhnů. Průměrně spadá pod jednoho biskupa 78 kněží a 243 000 věřících, na jednoho kněze pak 3 130 věřících, rozdíly mezi kontinenty jsou ale značné. I přes značný úbytek tvoří řeholnice 59 % všech duchovních osob.
Publikováno: 10. 7. 2018 18:30

Foto: Radka Blajdová / ČBK

Data poslední statistické ročenky, která se vztahují k roku 2016, Vatikán porovnal s předchozím rokem, ale i s rokem 2010, aby zachytil vývoj ve střednědobém horizontu. Počty byly také konfrontovány s celkovým demografickým vývojem.

V loňském roce 2017 bylo ustaveno šest biskupství a čtyři eparchie; jedna diecéze byla povýšena na metropolitní a tři apoštolské vikariáty byly povýšeny na diecéze.

Počet pokřtěných katolíků ve světě

Počet pokřtěných katolických křesťanů se celosvětově zvýšil z 1,285 miliardy v roce 2015 na 1,299 miliardy v roce 2016, což představuje nárůst o 1,1 %. Katolíci tvoří 17,67 % všech obyvatel.

Největší nárůst katolíků je v Africe, kde žije 17,6 % ze všech katolíků na světě a jejich počet se zvýšil od roku 2010 o 23,2 % (ze 185 na 228 milionů). Nejvíce pokřtěných je v Demokratické republice Kongo (44 milionů) a dále v Nigérii (28 milionů).

Americe žije 48,6 % ze všech katolíků ve světě, a země s největším počtem katolíků na celém světě je Brazílie.  V Argentině, Kolumbii a Paraguayi tvoří katolíci více než 90 % obyvatelstva.

Mírně roste počet katolíků v Asii, kde žije 11 % ze všech katolíků na světě. Nejvíce katolické země jsou Filipíny (85 milionů) a Indie (22 milionů).

Evropa, kde žije 22 % ze všech katolíků na světě, je nejméně dynamickým kontinentem, nárůst počtu katolíků od roku 2010 je pouhých 0,2 %. Tento stav souvisí se stagnujícím demografickým vývojem. Země, ve kterých je více než 90 % obyvatelstva pokřtěno, jsou Itálie, Polsko a Španělsko.

Oceánii, kde žije cca 10 milionů katolíků, byl v roce 2016 zaznamenaný mírný nárůst, od roku 2010 činí tento nárůst 10,4 %.

Počet biskupů, kněží a trvalých jáhnů

V roce 2016 žilo ve světě 5 353 biskupů, 414 969 kněží a 46 312 trvalých jáhnů.

Počet biskupů vzrostl za posledních šest let o 4,88 %. Průměrný počet katolíků na jednoho biskupa ve světě je 243 000 (v Africe je to 313 000, zatímco v Evropě 169 000 a v Oceánii 79 000). V průměru připadá na jednoho biskupa 78 kněží.

Celkový počet kněží za 2016 je o 687 menší než v předchozím roce, pokles zaznamenala Severní Amerika (-2,7%), Evropa (-2,8%) a Blízký východ (-1,7%), ostatní oblasti zaznamenaly nárůst o 2-5 %. V porovnání se situací v roce 2010 se jedná o nárůst o 0,7 % celkového počtu kněží.

Přibývající tendenci mají diecézní kněží, kteří tvoří 67,9 % všech kněží, zatímco řeholníci s kněžským svěcením, kteří tvoří zbývajících 32,1 %, mají tendenci klesající. Největší a kontinuální nárůst kněží je v Africe, tj. 23,1 %. Z celkového počtu kněží na světě jich 42,6 % žije v Evropě, 29,5 % v Americe, 15,9 % v Asii, 10,9 % v Africe a 1,1 % v Oceánii. Počet katolíků na jednoho kněze stoupl od roku 2010 z 2 900 na 3 130 v roce 2016 (v Evropě je to 1 600 katolíků na jednoho kněze, zatímco v Jižní Americe je to 7 200 a v Africe 5 000).

Počet trvalých jáhnů má stoupající tendenci, v roce 2016 o 2,34 %. Největší nárůst byl v roce 2016 v Africe, Střední a Jižní Americe. Na 100 kněží připadá průměrně 11,2 jáhnů (nejméně v Asii 0,48 a nejvíce v Americe 24,8).

Počet řeholníků bez kněžského svěcení

Počet řeholníků, kteří nejsou zároveň kněžími, klesl v roce 2016 o 3 %, konstantní zůstává pouze v Africe. V roce 2016 žilo ve světě celkem 52 625 řeholníků-laiků (tj. o 1 604 méně než v roce předchozím).

Počet řeholnic

Na světě žilo v roce 2016 659 000 řeholnic, od roku 2010 pokračuje klesající tendence, která v těchto šesti letech činila pokles o 8,7 %. Tento fakt je dán především tím, že spousta řeholnic je již vysokého věku a umírá. Největší úbytek byl v Severní Americe (21%) a dále v Evropě (16%). Úbytek se netýká Afriky (v období 2010-2016 je zde nárůst o 9,2 %) a jihovýchodní Asie (zde je nárůst za stejné období o 4,2 %).

Počet bohoslovců

Již několik let na světě klesá počet bohoslovců: v roce 2016 jich bylo o 683 méně než v roce předchozím, tj. 116 160. Celosvětově připadá 8,94 bohoslovců na 100 000 obyvatel, nejméně v Jižní Americe (5,13) a Evropě (6,17).

Nejvíce stoupá počet bohoslovců v Africe, za posledních šest let o 13,1 %, a to zejména na Madagaskaru (65,6%), v Tanzanii (39,5%), dále pak Kamerunu a Ugandě. Z ostatních zemí světa stoupl počet bohoslovců nejvíce ve Vietnamu (48,3%). Největší pokles je naopak v Americe, především pak Jižní.

Shrnutí

Ve statistikách si lze povšimnout rostoucího počtu katolíků ve světě v letech 2010-2016.

Celkově bylo v roce 2016 15 zemí s počtem 830 milionů katolíků, což odpovídá 64 % všech pokřtěných katolíků po celém světě. V Americe žilo 49 % katolíků a v Evropě 22 %. Z těchto 15 zemí jsou 4 v Africe (Demokratická republika Kongo, Nigérie, Uganda a Angola) a ty samy tvoří 47 % katolíků celého kontinentu. V Americe žije více než 64 % katolíků v Brazílii, Mexiku, Spojených státech a Kolumbii. V Asii je to téměř 77 % katolíků, kteří žijí na Filipínách a v Indii. 74 % všech katolíků Evropy žije v Itálii, Francii, Španělsku, Polsku a Německu.

Dalším důležitým aspektem je, že během zkoumaného období dochází k lepší rovnováze geografického rozložení církevních obvodů a pastoračních center. Také počet biskupů se zdá více harmonicky rozmístěný a má stoupající tendenci.

Co se týče vývoje ostatních pastoračních pracovníků, dochází k evidentnímu poklesu řeholníků-laiků, řeholnic a kněží. Počet kněží poklesl ale pouze v poslední fázi sledovaného období. Největší úbytek je zaznamenán v Evropě a Americe, je ale kompenzován dynamickým růstem diecézních kněží v Africe a Asii.

I přes úbytek počtu řeholnic v posledních letech představují řeholnice 59 % všech duchovních osob.

Počet bohoslovců na celém světě má klesající tendenci, nejvíce pak v Evropě a Americe, zatímco v Africe a Asii je tomu naopak.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitel Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019