banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Rozpočet programového období EU po roce 2020 podrobněji

Evropská komise zveřejnila návrh rozpočtu na příští programové období (PO) 2020 – 2027. Celkový rozpočet Evropské unie je 1 279 miliard EUR v běžných cenách (započten vliv inflace). Na kohezní politiku je z této částky vyčleněno 373 mld. EUR a na Společnou zemědělskou politiku 365 mld. EUR. Zároveň byl zveřejněn návrh legislativního balíčku, který upravuje zaměření kohezní politiky po roce 2020.
Publikováno: 16. 7. 2018 0:00
Obrázek: www.mmr.cz

V návrhu rozpočtu jsou posíleny výdaje na řešení bezpečnosti, obrany hranic a migrace. EU také musí reagovat na odchod Velké Británie ze společenství a s tím spojený úbytek příjmové strany rozpočtu. Přes všechny tyto skutečnosti není rozpočet na politiku soudržnosti krácen tak významně, jak se očekávalo. Na politiku soudržnosti je celkově vyčleněno o 7 % méně než v současném PO. Pro Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) Komise ve svém prvním návrhu alokovala 226 mld. EUR, pro Fond soudržnosti (FS) 47 mld. EUR a pro Evropský sociální fond (ESF) 100 mld. EUR.

Detail rozpočtu EU 2020 - 2027

Detail rozpočtu EU 2020 = 2027

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Oproti stávajícímu PO Evropská komise navrhuje řadu změn, které by měly pomoci překonat nové výzvy. Jednou z nich je zřízení třech nových fondů, které měly reagovat na migrační krizi a bezpečnostní rizika. Jedná se o Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost, Nástroj pro řízení hranic a víz. Celkem tedy o obecné nařízení zahrnuje 7 fondů, kromě tří výše uvedených ještě Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti (FS), Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR).

Navrženo bylo také zkrácení programového období o 1 rok na 5 + 2 roky (pravidlo n+2).

Při stanovení priorit jednotlivým operačních programů na národní úrovni je nutné dodržet soulad s cíli stanovenými obecným nařízením Evropské komise.

Pro příští programové období bylo stanoveno pět politických cílů:

  • PO1 - Inteligentnější Evropa podporující inovativní a inteligentní ekonomické transformace;
  • PO2 - Ekologičtější Evropa s nízkými emisemi uhlíku podporou čistého a spravedlivého přechodu, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se změně klimatu a předcházení rizikům;
  • PO3 - propojenější Evropa zvýšením mobility a regionální dostupnosti informačních a komunikačních technologií;
  • PO4 - Sociálnější Evropa prostřednictvím implementace Evropského pilíře sociálních práv;
  • PO5 - Evropa blíže občanům podporou udržitelného a integrovaného rozvoje městských.

Zároveň návrh nařízení stanovuje procentuální rozložení podpory, která musí směřovat do jednotlivých cílů. U Evropského fondu pro regionální rozvoj je prozatím stanoveno, že 45 % musí směřovat do prvního cíle a 30 % do cíle druhého. O míře povinné podpory se tak jistě ještě povedou diskuse, protože navržené nastavení je velmi striktní.

Na územní dimenzi (cíl 5), tedy podporu integrovaných nástrojů je prozatím vyčleněno 6 %. 

I nadále je zachována podpora všech regionů NUTS II - tyto tzv. Regiony soudržnosti odpovídají základní statistické jednotce pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základě níž se přiděluje podpora ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Míra podpory je však výrazně nižší než nyní, zároveň je upraveno jejich rozdělení dle míry HDP na obyvatele. 

Navržené rozdělení:

  • méně rozvinuté regiony (HDP na obyvatele menším než 75 % průměru EU) - podpora EU max. 70 % dotace;
  • přechodové regiony (HDP na obyvatele v rozmezí 75 % až 100 % průměru EU) - podpora EU max. 55 % dotace;
  • více rozvinuté regiony (HDP na obyvatele je vyšší než 100 % průměru EU) - podpora EU max. 40 % dotace.   

Nově je pojata Společná zemědělská politika (SZP) EU, která prochází reformou a je vyčleněna z obecných nařízení politiky soudržnosti EU. 
Pro ZSP byly stanoveny tyto specifické cíle:

1. podporu životaschopného zemědělského příjmu a odolnosti na celém území EU na podporu zajištění potravin;

2. posílení tržní orientace a zvýšení konkurenceschopnosti, a to i prostřednictvím většího zaměření na výzkum, technologii a digitalizaci;

3. zlepšení pozice zemědělců v hodnotovém řetězci;

4. přispění ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na tyto změny a udržitelnou energii;

5. podporu udržitelného rozvoje a účinného řízení přírodních zdrojů, jako je voda, půda a ovzduší;

6. přispění k ochraně biologické diverzity, posilování ekosystémových služeb a zachování přírodních stanovišť a krajiny;

7. přilákání mladých zemědělců a usnadnění rozvoje podnikání ve venkovských oblastech;

8. podporu zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje ve venkovských oblastech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví;

9. zlepšování reakce zemědělství EU na společenské požadavky na potraviny a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin a dobrých životních podmínek zvířat.

O rozpočtu i legislativním balíčku nyní probíhají na půdě ČR i EU diskuse. Návrh musí schválit Evropský parlament. Konečné rozhodnutní o budoucím dlouhodobém rozpočtu EU bude poté příslušet Radě EU, která rozhodne jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Konečné dohody by mělo být dosaženo ještě před volbami do Evropského parlamentu a summitem v Sibiu dne 9. května 2019.

Zdroj dat: Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a
o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza. Informace o přípravě budoucího programového období po roce 2020, MMR ČR.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021