Papež František vzkázal ministrantům: cesta ke svatosti není pro lenochy

Více než 60 000 ministrantů z 19 zemí se setkalo včera na náměstí sv. Petra s papežem Františkem. V pořadí 12. Ministrantská pouť, kterou pořádá mezinárodní asociace ministrantů Coetus Internationalis Ministrantium (CIM), se nese v duchu motta „Hledej pokoj a usiluj o něj“ (Ž 34,15b). Během jediné červencové audience papež odpovídal na otázky pěti ministrantů a poté následovala společná modlitba nešpor a papežova homilie. V Římě je přítomná také skupinka českých ministrantů z jižní Moravy.
Publikováno: 1. 8. 2018 15:30

Foto: P. Marek Slatinský

V úterní podvečer papež František nejprve pozdravil ze svého papamobilu mladé ministranty, kteří se v hojném počtu shromáždili na rozpáleném Svatopetrském náměstí. Poté papeže před bazilikou přivítal jménem všech prezident asociace CIM biskup Ladislav Nemet, S.V.D. ze Srbska. Největší skupina poutníků dorazila z Německa, kde je ministrantská tradice velmi silná. Cca 50 000 ministrantů doprovodil vedoucí Komise pro mládež při Německé biskupské konferenci Mons. Stefan Oster, S.D.B., biskup z Pasova.

Čeští ministranti se setkali s papežem

Na setkání do Říma vyrazila také skupinka osmi 9-16 letých ministrantů z České republiky. Doprovázeli je P. Petr Hošek z farnosti Újezd u Brna a P. Marek Slatinský z farnosti Velké Pavlovice. P. Slatinský se ministrantského setkání v Římě účastní již po třetí a k letošní pouti řekl: „Po duchovní stránce jsou dojmy skvělé, dokonce tři naši ministranti, kteří nesli českou vlajku, se mohli osobně setkat s papežem Františkem a podat si s ním ruku. Ale teploty v Římě jsou velmi vysoké a kluci jsou unavení. S nadšením ale obdivují římské stavby a švýcarskou gardu.“

Skupinka zůstane v Římě až do pátku. Dnes večer je čeká tzv. „schůzka naslepo“ nebo-li „Blind Date”. Setkat by se měli s německými ministranty. Zajímavostí je, že P. Slatinskému se podařilo vyměnit si s papežem Františkem bílé solideo. Jedná se o starý papežský zvyk, kdy si papežové vyměňují solideo s těmi, kteří přišli na audienci. Toto solideo poputuje do nového farního muzea ve Velkých Pavlovicích, které bude slavnostně otevřeno 15. srpna na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Na cestě ke svatosti není místo pro lenochy

„Všecko čiňte k slávě Boží“ (1Kor 10,31n) jsou slova sv. Pavla, kterými uvedl papež František svoji homilii, a dále pokračoval: „Sloužit ke slávě Boží v každé věci, kterou konáme, je rozhodujícím měřítkem pro naše jednání, syntézou toho, co znamená žít v přátelství s Ježíšem.“ Směřovat naše jednání ke slávě Boží by mělo být „střelkou kompasu našeho svědomí“. Dalším kritériem, o kterém také píše sv. Pavel, je snaha zalíbit se všem ve všem, aby mohli dosáhnout spásy. Sami se tak můžeme stát těmi, kdo znovu zažehnou světlo a zlepší náladu těm, kteří jsou zklamaní. Je snadnější být za dobře s ostatními a svědčit v každodenním životě o Boží lásce a radosti z víry, aby naši bratři mohli poznat Ježíše Krista.

„Možná si kladete otázku: Jak to já můžu dokázat? Není to příliš velký úkol?,“ obrátil se papež na ministranty a pokračoval: „Je to pravda, je to velké poslání, ale je možné. Sám sv. Pavel povzbuzoval: ´Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova.´ Můžeme tak žít toto poslání tím, že budeme napodobovat Ježíše, jako Ho napodoboval apoštol Pavel a všichni svatí.“ Poté papež František vybídl, abychom se nechali inspirovat životem svatých, kteří jsou žitým evangeliem, a nezapomněl také připomenout včerejšího světce, sv. Ignáce z Loyoly, který ještě jako mladý voják myslel jen na vlastní slávu, ale ve správný okamžik byl přitáhnut Boží slávou, a objevil, že v Boží slávě je střed jeho života.

„Staňme se imitátory svatých; dělejme vše ke slávě Boží a k záchraně bratří. Ale dávejte pozor a pamatujte si: na této cestě následování svatých, cestě ke svatosti, není místo pro lenochy,“ uzavřel papež František svoji homilii.

Zkráceně přinášíme odpovědi Svatého otce na otázky ministrantů:

1. Jak se stát posly pokoje?

Ministrant z Lucemburska se obrátil na papeže s otázkou, jak se můžeme stát posly pokoje a míru i mimo kostel, kde se při mši svaté zdravíme pozdravením pokoje? Papež vysvětlil, že pokoj je dar, který dostáváme od Pána a který nás proměňuje, neboť jsme Jeho tělem. „Tudíž můžeme mít stejné pocity jako Ježíš a myslet jako On, milovat jako On. A toto dává pokoj,“ pokračoval papež. Na konci mše svaté jsme vyzváni, abychom odešli v pokoji a tento pokoj přinášeli ostatním, svým životem, úsměvem, činy lásky. Je důležité začít malými skutky lásky a v každé situaci se ptát: „Co by udělal na mém místě Ježíš?“.

2. Jak skloubit duchovní kontemplaci s praktickou službou?

Portugalská ministrantka se papeže zeptala, jak nejlépe skloubit duchovní kontemplaci Marie s praktickou službou Marty. Papež zdůraznil, že právě služba ministrantů v sobě zahrnuje jak zkušenost Marie, tak i Marty. Je důležité, kromě aktivního zapojení se ve farnosti, se umět také ztišit před Pánovou přítomností, stát v pokoře před Bohem, tak jak jsme. „A nemějte strach požádat o dobrou radu, když hledáte odpověď na otázku, jak moci sloužit Bohu a lidem, kteří potřebují ve světě pomoc. Pamatujte si, čím více dáváte druhým, tím více sami v plnosti dostanete a budete šťastni,“ ujistil papež.

3. Jak ukázat mladým cestu ke Kristu a do církve?

Další otázku položil ministrant z Antiguy a Barbudy (ostrovního státu Karibiku) a týkala se problému úbytku mladých věřících. „Dnes vy, mladí, můžete být apoštoly, kteří umí přitáhnout další k Ježíši,“ povzbudil papež a řekl, že je důležité být plný entuziasmu pro Ježíše, pokud jsme se s Ním setkali osobně a sami se Jím nechali nejprve podmanit. „Snažte se poznat a stále více milovat Pána Ježíše,“ zdůraznil papež. S Ježíšem se setkáváme v modlitbě, na mši svaté, při četbě evangelia, v tvářích malých a chudých. Skrze nás pak můžou být druzí zasaženi paprskem Jeho světla. Není třeba mnoha slov, ale malých gest, blízkosti, služby a pohledu upřeného k Nejsvětější Svátosti. „Mladí potřebují, stejně jako všichni, přátele, kteří jim dávají dobrý příklad, kteří jednají bez přetvářky a neočekávají něco na oplátku. A tímto způsobem nechte vy pocítit, jak je pěkné společenství věřících, neboť Pán bydlí uprostřed, jak je pěkné být součástí rodiny církve“ uvedl papež.

4. Proč je tak důležité věřit a být součástí církve?

Německý ministrant položil papeži otázku, proč v dnešním světě, ve kterém spousta lidí tvrdí, že Boha ani náboženství a církev nepotřebují, by se měli rozhodnout právě pro katolickou víru, a proč je víra pro něho tak důležitá. „Víra je nezbytná, víra mi umožňuje žít. Řekl bych, že víra je jako vzduch, který dýcháme. Nemyslíme při každém nádechu, jak je vzduch důležitý, ale jakmile chybí nebo není čistý, tak si všimneme, jak je důležitý!“ vysvětlil papež své pojetí víry. Víra nám pomáhá pochopit smysl života, neboť je zde Někdo, kdo nás nekonečně miluje, je naším stvořitelem a zachráncem. Zároveň ale není možné věřit v Boha a myslet si, že jsme jedináčkové, mezi lidmi nejsou jedináčkové, všichni jsme Boží děti a jsme povoláni, abychom tvořili Boží rodinu, tj. církev. „A v této rodině církve Pán živí své děti svým slovem a svými svátostmi,“ dodal papež.

5. Jak dosáhnout svatosti?

Poslední otázka směřovala od srbského ministranta, který se zeptal papeže, jak lze přenést svoji službu do každodenního života, do konkrétních skutků lásky, na cestu ke svatosti. Papež znovu připomněl: „Dá to námahu konat stále dobro a stát se svatými… Víš, cesta ke svatosti není pro lenochy, dá to námahu.“ Také pochválil ministranty, kteří se o tuto cestu snaží. Nástrojem k dosažení svatosti je přikázání lásky – k Bohu a bližním. Proto je potřeba být dobře zakořeněni v přátelství s Bohem a dělit se o dar Jeho lásky s druhými. Poté zdůraznil, jak důležité je konat skutky Milosrdenství. Přestože jsou náročné, jsou dostupné pro všechny, stačí, když si položíme otázku: Co můžu udělat já, dnes, abych naplnil potřeby svého bližního?, svých sourozenců, rodičů, prarodičů, kamarádů, chudých, nemocných…“ Stačí jeden skutek denně a nezáleží, zda se jedná o kamaráda nebo neznámého, cizince, každý je blízkým. „Věřte mi, když tak budete jednat, můžete se stát opravdu svatými, muži a ženami, kteří mění svět svojí láskou ke Kristu,“ zakončil papež svoji úvahu o tom, jak směřovat ke svatosti, které není pro lenochy.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, P. Marek Slatinský)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Úžas, služba, odvaha: Františkův program pro mladé lidi v Řecku

Poslední papežovo veřejné vystoupení v Řecku symbolicky patřilo budoucnosti této země, tedy jejím mladým lidem, nejenom rodilým Řekům, ale též potomkům zahraničních přistěhovalců, konkrétně pak zástupcům řecké katolické mládeže ze všech koutů této země a studentům katolické školy sv. Dionýsia na severním předměstí Athén. Tuto instituci původně spravovaly voršilky, působící v Řecku od sedmnáctého století (1670), avšak před několika lety (2017) ji svěřily do výchovné misie školských bratří.
06.12.2021

Odpověď arcibiskupa Graubnera na veřejný dopis časopisu Te Deum o vakcinaci

Přinášíme odpověď arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, na otevřený dopis časopisu Te Deum ohledně výzvy předsedy ČBK k očkování proti nemoci covid-19.
06.12.2021

Nelze mlčet k situaci či ji ignorovat

Přinášíme text apelu Rady Iustitia et Pax v souvislosti s uprchlickou krizí na hranicích Polska a Běloruska.
06.12.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 6. do 12. prosince 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
06.12.2021

Papež v Athénách: Konverze nám pomáhá překonat existenciální pouště

Papež František předsedal mši svaté v řeckých Athénách a vybídl řecké katolíky, aby zůstali v naději navzdory „existenciálním pouštím“ našich životů, protože Pán je tu vždy, aby zaplnil naši prázdnotu, pokud mu uvolníme místo.
05.12.2021