Papež František: Nenechte se modlami okrádat o lásku

Po červencové přestávce se opět konala pravidelná středeční audience, ve které papež František navázal na cyklus katechezí věnovaných Desateru. Po třech úvodních zamyšleních zaměřil papež svoji promluvu na první přikázání „V jednoho Boha věřit budeš“. Upozornil na nebezpečí současné doby, která nabízí úplný „supermarket“ model, které nás činí slepými vůči lásce. Papež vybídl, aby se každý sám zamyslel, jaký je opravdu jeho Bůh a zda nemá nějaké modly, ke kterým se upíná. Pokud ano, je potřeba se jich co nejdříve zbavit.
Publikováno: 2. 8. 2018 14:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Jaký je opravdu můj Bůh?

Na začátku své katecheze věnované prvnímu přikázání Desatera zdůraznil papež František jeho aktuálnost, neboť současná společnost se často obrací k různým modlám a idolům místo toho, aby se ubírala k Bohu.

Člověk, ať věřící či nevěřící, tíhne k tomu, aby si vytvářel různé modly a idoly, a právě toto nám první přikázání zakazuje. Jako křesťané bychom si měli položit otázku: Jaký je opravdu můj Bůh? Je to Trojjediná láska nebo je to jen má představa, můj osobní úspěch, třeba i v rámci církve?,“ vybídl papež František k zamyšlení. Modloslužba vede k zbožšťování toho, co Bohem není.

Nenechme se zlákat „supermarketem“ model

V některých rodinách, které se tváří jako křesťanské, se lidé utíkají k věcem, které jsou evangeliu cizí. „Člověk nežije, aniž by k něčemu netíhl. Tudíž je tu svět, který nabízí úplný ´supermarket´ model, kterými mohou být různé předměty, představy, názory, role, nebo i modlitba,“ upozornil na nebezpečí současného světa papež František a vyprávěl příběh, kdy se setkal v jednom parku v Buenos Aires se spoustou lidí, kteří si u stolků nechávali vykládat z tarotových karet budoucnost. To byla jejich „modlitba“, místo toho, aby se modlili k Bohu, který je prozřetelnost. „Toto je modloslužba naší doby. A já se vás ptám: Kolik z vás jste si sami nechali vyložit karty, abyste viděli svoji budoucnost?... místo toho, abyste se modlili k Pánu,“ zeptal se papež František a pokračoval: „Toto je rozdíl: Pán je živý; ostatní jsou jen modly a modloslužba, a to není k ničemu.“

První přikázání nám v jednotlivých fázích ukazuje, jak se modloslužba vyvíjí:

1. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí (Ex 20,4)

Slovo „modla“ pochází z řeckého slovesa „vidět“ (eidolon). Modla je tedy „vidina“, která se stává posedlostí. Modla je ve skutečnosti projekcí sebe samého do různých předmětů nebo projektů. A této dynamiky využívá nejvíce reklama, neboť v ní nevidíme jen dané předměty, ale tyto předměty vnímáme jako prostředek své realizace a odpověď na své základní potřeby.

2. Nebudeš se ničemu takovému klanět (Ex 20,5)

Již ve starověku se modlám přinášely lidské oběti. „Ale také dnes: se kvůli kariéře obětují děti, které jsou buď opomíjeny, nebo jednoduše nejsou zplozeny,“ upozornil papež František na současný trend. Další modlou může být krása, hodiny strávené před zrcadlem. „Není špatné se nalíčit, ale normálně, ne se snažit vypadat jako nějaká bohyně,“ uvedl papež věc na správnou míru. Mezi další zmíněné modly patří sláva, která vyžaduje obětování sebe samého, vlastní nevinnost a autenticitu. Také zalíbení v penězích nás okrádá o život a uvádí do samoty. A i droga se může stát jednou z model, spoustě mladých lidí již zničila zdraví nebo dokonce jejich život.

3. Ani tomu sloužit (Ex 20,5)

Poslední část prvního přikázání „…ani tomu sloužit“, je ta nejkritičtější. „Modly nás zotročují. Slibují štěstí, ale nedávají ho,“ uvedl papež František. Člověk tak žije v iluzi a nikdy se žádného výsledku nedočká.

„Modly slibují život, ale ve skutečnosti jej odnímají. Pravý Bůh nežádá život, ale On život dává. Pravý Bůh nenabízí nějakou projekci našeho úspěchu, ale učí nás milovat… Pravý Bůh nás učí žít v každodenní realitě, ne v iluzích o budoucnosti,“ pokračoval papež František. Pravý Bůh je konkrétní, zatímco modly jsou pomíjivé.

Zbavme se model a nenechme se jimi okrádat o lásku

V závěru své katecheze vybídl papež k zamyšlení: „Kolik mám model nebo která je moje oblíbená modla?“. Rozpoznat své modly je totiž začátkem milosti a vede nás na cestu lásky. „Přilnutí k nějaké věci nebo myšlence nás činí slepými pro lásku a odvádí nás to od našich blízkých. Pamatujme si tedy ve svých srdcích: modly nás okrádají o lásku, činí nás vůči lásce slepými, a abychom mohli milovat, musíme být svobodni od jakýchkoliv model. Jaká je moje modla? Vezmi ji a vyhoď ji z okna! ukončil papež své zamyšlení nad prvním přikázáním Desatera.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články