banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Priority nového programového období EU a příprava národních strategií

Přípravy nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pokračují nejen na Evropské úrovni, ale i na té národní. Do příprav se aktivně zapojují i zástupci katolické církve. Letošní léto bylo ve znamení diskuse o prioritách příštího PO.
Publikováno: 27. 9. 2018 0:00

Své priority si stanovila i katolická církev. Pozici České biskupské konference naleznete zde. V tuto chvíli je nutné rozpracovat jednotlivé priority katolické církve do konkrétních aktivit, které by církevní subjekty chtěly v příštím programovém období realizovat, či na jejich realizaci chtějí spolupracovat s dalšími partnery. Sběr dat a podnětů probíhá na úrovni jednotlivých diecézí i diskusí expertů katolické církve na jednotlivé oblasti činnosti. Výsledný dokument bude sloužit k potřebám zástupců katolické církve v pracovních skupinách k přípravě PO. Použit bude také jako podklad k zjištění absorpční kapacity církevních subjektů a další komunikaci uvnitř církve.

Národní priority by měly být stanoveny zejména strategickými dokumenty. Pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsou připravovány dva zásadní strategické dokumenty, které by měly definovat podporované aktivity pro příští programové období. Zástupci České biskupské konference mají možnost oba dokumenty připomínkovat a spolupracovat na jejich tvorbě.

První ze strategických dokumentů je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti ČR po roce 2020 (NKR). Analytická část koncepce NKR, jež obsahuje zhodnocení stávajícího stravu a potřeb území, nyní se pracuje na části implementační, kde budou navržena řešení definovaných problémů vč. navržení zdrojů financování. Koncepce by měla být hotová v průběhu roku 2019. Velmi důležitou součástí NKR jsou tzv. tematické karty, ve kterých jsou dále rozpracovány jednotlivé národní priority a návrhy na řešení v nich identifikovaných problémů.

NKR definuje 10 tematických oblastí:

1.       Vzdělávání

2.       Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

3.       Ochrana životního prostředí a oběhové hospodářství

4.       Výzkumný a inovační systém

5.       Trh práce a zaměstnanost

6.       Doprava

7.       Podpora podnikání a průmyslu

8.       Veřejná správa a bezpečnost

9.       Sociální služby, sociální začleňování a systém péče o zdraví

10.   Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví

Na obsahu jednotlivých oblastí se intenzivně pracuje. Zástupci katolické církve se zabývají zejména tématy kulturní dědictví, vzdělávání, sociální oblast a životní prostředí. Téma kulturního dědictví bylo zařazeno do priorit NKR až dodatečně a jedná se o velký posun. V původních návrzích téma nebylo bráno jako národní priorita.  

Na podzim začne fáze tzv. prioritizace témat. Tematické karty by měly být dokončeny na jaře 2019, kdy by měla být již jasná struktura operačních programů a rozsah aktivit, které budeme moci na národní úrovni podporovat. První návrh, jaké operační programy se budou pro příští PO připravovat, by měl být ze strany MMR ČR v říjnu t. r.

Druhým důležitým strategickým dokumentem je Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR). Hlavním smyslem Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ je identifikovat, ve kterých tematických oblastech je potřebný či žádoucí územně specifický přístup a definovat jaké (odlišné) intervence by měly být realizovány v odlišných územních kontextech tak, aby docházelo k podpoře konkurenceschopnosti a ke snižování regionálních disparit a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území. SRR by měla definovat hlavní cíle regionální politiky státu po roce 2021.

Pro účely SRR bylo území ČR rozděleno do 5 typů území:

1.       metropolitní území (Praha a Brno a jejich okolí)

2.       aglomerace (ostatní krajská města)

3.       regionální centra a jejich venkovské zázemí (větší města a jejich okolí, většinou bývalá okresní města)

4.       strukturálně postižené kraje (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj)

5.       hospodářsky a sociálně ohrožená území (budou vymezována vždy pro účely akčních plánů Strategie regionálního rozvoje)

V praxi to bude znamenat, že některé obce (území) budou spadat do více typů území. Jedna obec může spadat nejvýše do tří typů území, resp. strategických cílů. Tvoří typová opatření k jednotlivým strategickým cílům. Následně se pak budou definovat tzv. akční plány SRR, kde budou rozpracovány jednotlivé aktivity.

Zástupci katolické církve se účastní jednání všech relevantních pracovních skupin k přípravě SRR. Opět se zaměřují zejména na témata církvi blízká tedy kulturní dědictví, sociální oblast, komunitní život, vzdělávání a životní prostředí. Již nyní můžeme konstatovat, že se do SRR podařilo prosadit několik změn, které jsou pro církev zásadní např. v oblasti podpory kulturního dědictví či v sociální oblasti.

 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021