banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Priority nového programového období EU a příprava národních strategií

Přípravy nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pokračují nejen na Evropské úrovni, ale i na té národní. Do příprav se aktivně zapojují i zástupci katolické církve. Letošní léto bylo ve znamení diskuse o prioritách příštího PO.
Publikováno: 27. 9. 2018 2:00

Své priority si stanovila i katolická církev. Pozici České biskupské konference naleznete zde. V tuto chvíli je nutné rozpracovat jednotlivé priority katolické církve do konkrétních aktivit, které by církevní subjekty chtěly v příštím programovém období realizovat, či na jejich realizaci chtějí spolupracovat s dalšími partnery. Sběr dat a podnětů probíhá na úrovni jednotlivých diecézí i diskusí expertů katolické církve na jednotlivé oblasti činnosti. Výsledný dokument bude sloužit k potřebám zástupců katolické církve v pracovních skupinách k přípravě PO. Použit bude také jako podklad k zjištění absorpční kapacity církevních subjektů a další komunikaci uvnitř církve.

Národní priority by měly být stanoveny zejména strategickými dokumenty. Pod vedením Ministerstva pro místní rozvoj ČR jsou připravovány dva zásadní strategické dokumenty, které by měly definovat podporované aktivity pro příští programové období. Zástupci České biskupské konference mají možnost oba dokumenty připomínkovat a spolupracovat na jejich tvorbě.

První ze strategických dokumentů je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti ČR po roce 2020 (NKR). Analytická část koncepce NKR, jež obsahuje zhodnocení stávajícího stravu a potřeb území, nyní se pracuje na části implementační, kde budou navržena řešení definovaných problémů vč. navržení zdrojů financování. Koncepce by měla být hotová v průběhu roku 2019. Velmi důležitou součástí NKR jsou tzv. tematické karty, ve kterých jsou dále rozpracovány jednotlivé národní priority a návrhy na řešení v nich identifikovaných problémů.

NKR definuje 10 tematických oblastí:

1.       Vzdělávání

2.       Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

3.       Ochrana životního prostředí a oběhové hospodářství

4.       Výzkumný a inovační systém

5.       Trh práce a zaměstnanost

6.       Doprava

7.       Podpora podnikání a průmyslu

8.       Veřejná správa a bezpečnost

9.       Sociální služby, sociální začleňování a systém péče o zdraví

10.   Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví

Na obsahu jednotlivých oblastí se intenzivně pracuje. Zástupci katolické církve se zabývají zejména tématy kulturní dědictví, vzdělávání, sociální oblast a životní prostředí. Téma kulturního dědictví bylo zařazeno do priorit NKR až dodatečně a jedná se o velký posun. V původních návrzích téma nebylo bráno jako národní priorita.  

Na podzim začne fáze tzv. prioritizace témat. Tematické karty by měly být dokončeny na jaře 2019, kdy by měla být již jasná struktura operačních programů a rozsah aktivit, které budeme moci na národní úrovni podporovat. První návrh, jaké operační programy se budou pro příští PO připravovat, by měl být ze strany MMR ČR v říjnu t. r.

Druhým důležitým strategickým dokumentem je Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (SRR). Hlavním smyslem Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ je identifikovat, ve kterých tematických oblastech je potřebný či žádoucí územně specifický přístup a definovat jaké (odlišné) intervence by měly být realizovány v odlišných územních kontextech tak, aby docházelo k podpoře konkurenceschopnosti a ke snižování regionálních disparit a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území. SRR by měla definovat hlavní cíle regionální politiky státu po roce 2021.

Pro účely SRR bylo území ČR rozděleno do 5 typů území:

1.       metropolitní území (Praha a Brno a jejich okolí)

2.       aglomerace (ostatní krajská města)

3.       regionální centra a jejich venkovské zázemí (větší města a jejich okolí, většinou bývalá okresní města)

4.       strukturálně postižené kraje (Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj)

5.       hospodářsky a sociálně ohrožená území (budou vymezována vždy pro účely akčních plánů Strategie regionálního rozvoje)

V praxi to bude znamenat, že některé obce (území) budou spadat do více typů území. Jedna obec může spadat nejvýše do tří typů území, resp. strategických cílů. Tvoří typová opatření k jednotlivým strategickým cílům. Následně se pak budou definovat tzv. akční plány SRR, kde budou rozpracovány jednotlivé aktivity.

Zástupci katolické církve se účastní jednání všech relevantních pracovních skupin k přípravě SRR. Opět se zaměřují zejména na témata církvi blízká tedy kulturní dědictví, sociální oblast, komunitní život, vzdělávání a životní prostředí. Již nyní můžeme konstatovat, že se do SRR podařilo prosadit několik změn, které jsou pro církev zásadní např. v oblasti podpory kulturního dědictví či v sociální oblasti.

 

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019