Papež František: Pokud druhého urážíš a nenávidíš, je to vražda

V dnešní pravidelné audienci se papež František ještě jednou vrátil k pátému přikázání „Nezabiješ“ a zaměřil se na jeho hlubší význam, uvedený v Matoušově evangeliu. Již samotný hněv, urážka, pohrdání druhými či lhostejnost vůči nim jsou jistou formou zabití. Pravá láska je ta, která dokáže druhým odpustit a přijmout i ty, kteří nám ublížili.
Publikováno: 17. 10. 2018 17:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

I hněv proti bratrovi je formou zabití

Dnešní katecheze věnovaná ještě jednou pátém přikázání byla uvedena úryvkem z Matoušova evangelia, ve kterém zaznělo: Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu." (Mt 5,22).

V minulém týdnu již papež zdůraznil, že nikdo nemůže opovrhovat životem druhého, ani životem vlastním, neboť člověk sám je Božím obrazem a Bohem bezmezně milován. Dnes ale Svatý otec poukázal na ještě hlubší smysl tohoto přikázání: i hněv namířený proti bratrovi je formou zabití," jak je uvádí sv. Jan:  „Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah." (1J 3,15).

I urážka a pohrdání můžou zabíjet

„Ježíš se však nezastavuje pouze u tohoto a ve stejné logice dodává, že rovněž urážka a pohrdání může zabíjet," uvedl papež František a dodal:  „A my jsme zvyklí nadávat. Nadávky nás napadají se snadností, s jakou dýcháme. Ježíš ovšem říká: ´Dost, protože nadávka ubližuje, zabíjí´."

A stejně je to s pohrdáním, často lidé říkají: „Ale já... těmito lidmi opovrhuji." A papež k tomu dodal: „Toto je formou zabíjení lidské důstojnosti. A krásné by bylo, kdyby toto Ježíšovo učení vstoupilo do myslí a srdcí lidí a každý z nás by řekl: ´Nikdy nikoho nebudu urážet.´ Bylo by to pěkné předsevzetí."

Není možné pomlouvat druhé

Ježíš řekl: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar." (Mt 5,23-24) 

„Také my, když jdeme na mši, bychom měli mít tento postoj smíření vůči lidem, s nimiž jsme měli problémy. I vůči těm, o kterých jsme špatně smýšleli, které jsme uráželi," pokračoval papež ve své katechezi a uvedl příklad z praxe: „Často se ale stává, zatímco přede mší čekáme na příchod kněze, tak se vedou řeči a mluví se o druhých špatně. Ale toto by se nemělo dít. Pomysleme na to, jakou váhu přikládá Ježíš urážce, pohrdání a nenávisti. Klade je na stejnou rovinu s vraždou!"

I lhostejnost zabíjí

Ježíš takto prohloubil smysl tohoto pátého přikázání, neboť chtěl poukázat na to, že „i pouhá ignorance dokáže člověka zdrtit. Lhostejnost zabíjí. Je to jako říci druhému člověku: ´Ty jsi pro mě mrtvý,´ neboť ty jsi ho zabil ve svém srdci." 

Nemilovat je prvním krokem k zabití, a nezabít je prvním krokem k lásce k druhému," řekl dále papež a uvedl příklad z prvních stránek Bible, kde Kain odpovidá Bohu: „Copak jsem strážcem svého bratra?" (Gen 4,9) A přesně takto odpovídají vrazi: „Netýká se mě to. To je tvoje věc." 

Poté papež vybídl, aby se každý zamyslel: Jsme my sami strážci svých bratrů?" a dodal: „Ano, jistěže jsme! Jsme strážci druhých! To je cesta života, cesta k nezabíjení."

Prává láska je ta, která odpouští a přijímá toho, kdo nám ublížil

Každý člověk potřebuje lásku a Ježíš nám ukazuje pravou lásku, která je milosrdenstvím„Láska, bez níž se neobejdeme, je ta, která odpouští a přijímá toho, kdo nám ublížil," uvedl papež František a dodal: Všichni potřebujeme odpuštění. Jestliže tedy zabíjet znamená někoho ničit, utiskovat či odstraňovat, ´nezabiješ´ naopak znamená pečovat, doceňovat a zahrnovat. A také odpouštět."

Člověk je stvořen, aby konal dobro

Nelze se utěšovat slovy: „Jsem v pohodě, protože nedělám nic špatného." Tento druh existence mají rostliny nebo kameny, ale ne člověk, od něho se žádá více: Aby konal dobro."

Nezabít je výzvou k lásce a milosrdenství, je povoláním k následování Ježíše, který za nás dal svůj život a pro nás byl vzkříšen," uvedl dále papež František a připomněl myšlenku jednoho svatého, kterou nedávno všichni opakovali na náměstí společně: Nekonat zlo je dobrá věc. Ale nekonat dobro není dobré,“ a poté zdůraznil, že stále musíme konat dobro a jít dál. 

V závěru papež připomněl, že Ježíš svým vtělením posvětil naší existenci a díky Němu je každý člověk Otcovým darem a svoji katechezi zakončil slovy: „V Něm, Jeho lásce, která je silnější než smrt, a díky moci Ducha Svatého, kterou nám Otec dává, můžeme přijmout přikázání ´Nezabiješ" jako nejvýznamnější a nejzásadnější výzvu, výzvu k lásce."

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články