Papež František: Úkolem Desatera je dovést člověka k otevření srdce Bohu

Při dnešní audienci dokončil papež František cyklus svých reflexí nad Desaterem. Věnoval se devátému a desátému přikázání „Nepožádáš manželky bližního svého. Aniž požádáš statku jeho.“ Ve své katechezi papež zdůraznil, že celé Desatero vede k srdci člověka, ze kterého se rodí zlé touhy, z nichž se nemůže osvobodit sám, ale je potřeba, aby se otevřel vztahu s Bohem.
Publikováno: 21. 11. 2018 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Závěr Desatera je jeho naplněním

Svoji katechezi nad posledními přikázáními Desatera uvedl papež František slovy: „Toto nejsou jen poslední slova Desatera, ale mnohem víc: jsou naplněním cesty Desaterem a dotýkají se srdce vším, co nám bylo dáno. Ve skutečnosti nepřidávají nový obsah: přikázání „Nepožádáš manželky bližního svého. Aniž požádáš statku jeho.“ jsou již obsazežena v přikázání ´Nesesmilníš´ a ´Nepokradeš´.“

Jaký je tedy význam těchto přikázání? Jedná se o shrnutí nebo o něco více?,“ otevřel papež otázky k zamyšlení.

Překročení přikázání vzniká ze zlé touhy

„Musíme mít na paměti, že všechna přikázání mají za úkol ukazovat hranice života, limity, jejich překročení ničí člověka samotného a jeho bližní, ničí jeho vztah s Bohem,“ vysvětlil papež František a zdůraznil, že všechny přestupky vznikají ze společného vnitřního kořenu: zlé touhy.“

Poté papež dvakrát zopakoval slova Pána Ježíše z Markova evangelia: „Z nitra totiž, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuzdnost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všecko toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka.“ (Mk 7,21-23) a dodal, že „všechny tyto škaredé věci pocházejí zevnitř a znečišťují člověka.“

Desatero se musí dotknout srdce

Je proto potřeba pochopit, že celá tato cesta Desaterem, které se papež věnoval již od půlky června, by neměla žádný smysl, kdyby se nedotkla srdce člověka. Cílem této cesty Desaterem je tedy srdce člověka, neboť pokud srdce není svobodné, celý zbytek slouží k málu. „Toto je výzva: osvobodit srdce od všech zlých a špatných věcí,“ zdůraznil papež František a dále řekl, že dodržování přikázání se někdy může redukovat na pouhou masku, za kterou se ale skrývá něco škaredého, nevyřešeného, život otroka a ne Božího dítěte. 

Potřebujeme ponížení, abychom objevili, že se sami neosovobodíme 

„Musíme se ale nechat těmito přikázáními o touze odhalit, neboť ukazují na naši chudobu a vedou nás ke svaté pokoře,“ uvedl papež a vyzval, ať si každý položí otázku: Jaké špatné touhy mám často? Závist, chamtivost, pomlouvání?“. Všechny tyto věci pocházejí zevnitř.

Člověk potřebuju toto požehnané ponížení, díky kterému zjistí, že se nemůže osvobodit sám a začne volat k Bohu o záchranu,“ vysvětli dále papež, neboť bez daru Ducha Svatého se nenapravíme a námahou vlastní vůle naše srdce neočištíme.

„Je potřeba otevřít se vztahu s Bohem, v pravdě a svobodě: jen tak naše námaha může přinést ovoce, neboť je to Duch Svatý, který nás vede dál,“ dodal Svatý otec.

Úkolem Desatera je dovést člověka k pravdě

Tudíž úkolem Desatera není klamat člověka, že doslovná poslušnost ho dovede k záchraně, ale úkolem Desatera je dovést člověka k jeho pravdě, tj. jeho chudobě, která ho má dovést k osobnímu se otevření Božímu milosrdenství, jež ho změní a obnoví. 

Jedině Bůh může obnovit naše srdce

Papež zdůraznil, že jedině Bůh je schopný obnovit naše srdce, v případě, že mu otevřeme své srdce: toto je jediná podmínka.“

Tudíž poslední slova Desatera nás přivádějí k tomu, abychom uznali, že jsme žebráky, a pomáhají nám čelit nepořádku našeho srdce, abychom nežili jako egoisté, ale abychom se stali chudými v duchu. Duch Svatý je učitelem, který nás vede: nechme si pomoci. Jsme žebráky, kteří prosí o tuto milost,“ dodal papež František.

V závěru svého zamyšlení papež připomněl, že „Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské,“ (Mt 5,3) a dodal: „Ano, blaze těm, kteří se přestanou klamat tím, že se z vlastní slabosti můžou zachránit bez Božího milosrdenství. Jen to nás může zachránit  a uzdravit naše srdce. Blaze těm, kteří rozpoznají své zlé touhy a s pokorným a pokořeným srdcem se nepostaví před Boha a druhé jako spravedliví, ale jako hříšníci.

Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný,“ jsou slova Petra, kterými se obrací na Ježíše.„Je to pěkná modlitba,“ řekl papež se slovy, že toto jsou ti, kteří mají soucit a milosrdenství, neboť ho sami prožili.
(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Kardinál Schönborn o exhortaci Querida Amazonia: Papež vybízí k širšímu pohledu

„František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.
14.02.2020

Biskup Vojtěch Cikrle dnes slaví 30. výročí biskupské služby

Dne 14. února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích Vojtěcha Cikrleho v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
14.02.2020

Celostátní setkání mládeže proběhne v Hradci Králové

Město Hradec Králové bylo vybráno jako dějiště Celostátního setkání mládeže v roce 2021.
13.02.2020

Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
13.02.2020

Papež František: Pláč očišťuje a obnovuje

Ve středu 12.2. dopoledne se vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše (12,10). Tento starozákonní prorok předpovídá seslání ducha milosti a prosby o slitování na obyvatele Jeruzaléma, takže „budou naříkat nad tím, kterého probodli“.
13.02.2020