banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

ČR může využít všechny evropské prostředky pro období 2014-2020

Rok 2018 byl klíčový pro čerpání všech programů financovaných z evropských peněz. Všechny operační programy musely splnit věcné a finanční milníky dané tzv. pravidlem n+3. ČR splnila pravidlo u všech programů, zároveň také postupně probíhají revize programových dokumentů a přesuny případných nečerpaných prostředků do jiných prioritních oblastí.
Publikováno: 14. 1. 2019 10:04

Česká republika může za programové období 2014–2020 vyčerpat téměř 583 mld. Kč (hlavní alokace). Ke konci roku 2018 byly schváleny projekty za více jak 391 miliard korun (67,1 % alokace). Ke stejnému datu byly příjemcům již proplaceny výdaje ve výši přesahující 185 mld. Kč (31,8 % alokace).

Přinášíme souhrn, jak si stojí vybrané operační programy.

Integrovaný regionální operační program (IROP) 
K 1. prosinci 2018 bylo vyhlášeno celkem 99 výzev pro předkládání žádostí o podporu za 129 miliard korun, přijato 10 208 žádostí o podporu v objemu 136 miliard korun a vydány právní akty pro 5 574 projektů v objemu 78 miliard korun. Rozděleno je již tak 70 % finančních prostředků.

V prosinci schválil Monitorovací výbor programu přesun prostředků ve výši 5,2 mld. Kč z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 702 mil. Kč z této částky bude použito na podporu části projektů v zásobníku u výzev č. 46 a 47 na podporu infrastruktury základních škol. Na červnovém jednání Monitorovacího výboru v červnu pak budou předloženy další případné přesuny finančních alokací. Bude se jednat o využití případných úspor a dalších nečerpaných prostředků.

Operační program zaměstnanost
Od počátku programového období k 31. 12. 2018 bylo v OPZ vyhlášeno celkem 93 výzev v celkové alokaci 55,6 mld. Kč. Vydané právní akty pokrývaly 82,5 % alokace, vyúčtované žádosti o platby 43 % alokace.

Na prosincovém zasedání Monitorovacího výboru byla schválena revize operačního programu, vč. přesunu finančních prostředků.  Přesunuto bude 880 mil Kč z prioritní osy (PO) 1 do PO 2, konkrétně do výzev pro kraje na sociální služby. Více prostředků půjde také na podporu dětských skupin, kde se tak alokace oproti původnímu plánu ztrojnásobí. Plánované výzvy budou zaměřeny jak na stávající dětské skupiny, tak na vytvoření nových, dále na dětské kluby a mikrojesle a je zde i menší výzva na genderovou problematiku.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
V rámci OP bylo k 1. 12. 2018 vyhlášeno již 57 za vice jak 80 mld. Kč. Vydané právní akty pokrývaly 77,4 % alokace, vyúčtované žádosti o platby
40,4 % alokace.

Na rozdíl od ostatních operačních programů, kdy již není plánováno moc relevantních výzev pro církevní žadatele, mohou církevní školy žádat i během roku 2019 v rámci tzv. šablon. Jedná se o neinvestiční projekty v režimu tzv. zjednodušeného vykazování. Pro každou školu je připravena předem daná alokace, kterou si může vyčerpat na předem dané aktivity.

Program rozvoje venkova
Ke konci roku 2018 bylo vyhlášeno 98 výzev za více jak 41 mld. Kč. V právních aktech bylo zazávazkováno 56,5 % alokace a žadatelům proplaceno 44,9 % alokace. Jedná se o program s největším počtem realizovaných projektů a nejvyšší mírou proplacených žádostí o platbu. Církevní subjekty čerpají zejména na lesnická opatření, kdy pravděpodobně poslední výzva je plánována na podzim 2019. V průběhu roku 2019 bude také zřejmé, zda se přistoupí k případným přesunům alokací mezi opatřeními z důvodu úspor či nečerpání.

Zdroj informací: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (https://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU)
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019