Ať se nás dotýkají životy našich kněží, řekl papež středoamerickým biskupům

Ve své přátelské promluvě ke středoamerickým biskupům papež František, inspirován odkazem sv. Oskara Romera, vykreslil „vzor pastýře“ a udělil svým spolubratrům cenné rady a doporučení v jejich službě.
Publikováno: 25. 1. 2019 23:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Papežovo setkání se středoamerickými biskupy probíhalo ve velmi přátelském duchu, sám papež, který ke svým spolubratrům mohl promlouvat ve svém rodném jazyce, ho označil za setkání přátel z mládí.

Inspirujme se sv. Oskarem Romerem

Ve své promluvě Svatý otec poukázal na odkaz sv. Oskara Romera, kterého vloni v říjnu během biskupské synody o mládeži svatořečil. Označil ho za „prorocký plod církve ve Střední Americe“ a dodal, že „jeho život a učení jsou zdrojem stálé inspirace pro naše církve a zejména pro nás biskupy.“

Jeho motto Smýšlet s církví, milovat církev a žít až k mučednictví je buzolou, kterou řídil svůj život ve věrnosti i uprostřed těch největších bouří. „Toto je odkaz, který se může stát aktivním a oživujícím svědectvím pro nás, kteří jsme povoláni k mučednické odevzdanosti v každodenní službě našemu lidu,“ řekl papež František na úvod svého zamyšlení.

Buďme vděčni za přijaté a nezasloužené dobro

První bod reflexe nad Romerovým mottem, kterého láska přivedla až k sebedarování, je vyjádřením poděkování a vděčnosti za tolik přijatého a nezaslouženého dobra. „Mučedník je ten, který umí toto díkůvzdání ztělesnit a tlumočit životem,“ uvedl papež a dodal, že „Romero smýšlel s církví především proto, že miloval církev jako Matku, která jej zrodila ve víře, a cítil se být její součástí.“

Milujme svůj lid a naslouchejme mu

„Smýšlet s církví“ znamená rozjímat o církvi jako o Božím lidu, je to láska, která ví o svém lidu. „Pastýř si musí osvojit srdeční tep svého lidu a naslouchat mu, cítit ´pach´ dnešních mužů i žen, být proniknut jejich radostmi a nadějemi, smutkem a úzkostmi,“ pokračoval dále papež, který zdůraznil, že církev musí být pokorná a chudá.

Nosme v sobě Kristovu kenozi

Kristova kenoze je teologickým výrazem, který vyjadřuje postoj druhé Boží osoby - Syna, který se zřekl svého Božského postavení, aby se mohl vtělit a stát se jedním z nás lidí, aniž by však přestal být Bohem. V tomto duchu papež vyzval biskupy, „aby neměli strach přistoupit a dotknout se ran našeho lidu, které jsou také našimi ranami, a činit tak v Pánově stylu,“ neboť pastýř nemůže být utrpení svého lidu vzdálen. 

Pojďme mladým naproti

Dále papež vyzval biskupy, aby se snažili přiblížit realitě mládeže, neboť „mladí jsou ´teologickým polem, ve kterém nám Pán dává poznat některá svoje očekávání a výzvy k vytváření zítřka. S nimi lépe nahlédneme, jak učinit evangelium přístupnějším a věrohodnějším ve světě, kde žijeme; jsou jako teploměr pro rozpoznání toho, v jakém bodě se nacházíme jako společenství a jako společnost.“

Pastýř nikdy nesmí přestat být učedníkem, který je stále na cestě, a právě mladí v tom můžou být ukazatelem.

„Ukradněme“ mladé z ulic

Poté papež uvedl, že církev je ze své povahy Matkou a jako taková rodí život, chová ho ve svém lůně a chrání jej před vším, co může ohrozit jeho vývoj... Prosazujte proto výchovné programy a centra, jež dokáží mládež provázet, podporovat a svěřovat jí odpovědnost; "ukradněte" je z ulice dřív než jejich představivost uvězní a zotročí kultura smrti, které klamou a nabízejí až magická řešení.“ 

Buďme druhým otcové a bratři

„A čiňte tak nikoli paternalisticky, shora dolů, protože to od nás Pán nechce, nýbrž jako otcové, jako bratři k bratřím. Oni jsou Kristovou tváří pro nás a ke Kristu nelze jít shora dolů, nýbrž zdola nahoru,“ promlouval dále papež František k biskupům.

Přijměme, chraňme, podporujme a integrujme

Papež také nezapomněl zmínit mladé migranty, kteří se nebojí riskovat, když hledají pro své rodiny lepší zázemí. „Přijmout, chránit, podporovat a integrovat – jsou čtyři slovesa, jimiž církev v této migrační situaci tlumočí svoje mateřství v dnešních dějinách,“ připomněl papež František a vyzval biskupy ke stavění mostů.  A dále zmínil slova sv. Jana: Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem doopravdy!

Nechme se dotýkat životy kněží

Sv. Romero soucítil se svým lidem a projevoval mu otcovskou a bratrskou lásku. Nastavil vysoké měřítko, ale je jediné, „které se hodí ke zhodnocení našeho biskupského srdce, měřítko, podle něhož si můžeme položit otázku:

Nakolik se mne dotýká život mých kněží?

Nakolik se dám zasáhnout tím, co prožívají, pláču nad jejich bolestmi, raduji se nad jejich radostmi a slavím s nimi?“

„Pastýř má svojí autoritou především pomáhat růst, podporovat svoje kněze a nikoli sebe, což by z něj udělalo starého mládence. Radostí otce/pastýře je vidět, jak jeho synové rostou a přinášejí plody,“ zdůraznil Svatý otec a vyzval své spolubratry, aby se v naší církvi nikdy neztratil soucit. Biskup má být tím, který roste ve schopnosti, nechat se „obtěžovat“, tj. věnuje svým kněžím péči, naslouchá jim, táže se na jejich zdraví a oni vědí, že v něm mají podporu a svého otce.

Trpme se svým lidem

„Smýšlet s církví znamená smýšlet s věřícím lidem, Božím lidem, který trpí a doufá,“ pokračoval dále papež a citoval sv. Ignáce„´Chudoba je matkou a zdí´, rodí a nese. Je matkou, protože nás volá k plodnosti a životodárnosti, ke schopnosti dávat, což nedokáže lakomé a hrabivé srdce. Je zdí, protože nás chrání před jedním z nejsubtilnějších pokušení, jemuž musíme my, zasvěcené osoby, čelit: před duchovním zesvětštěním.“ 

Svoji promluvu ke středoamerickým biskupům zakončil papež František slovy: A prosím, nezapomeňte se za mě modlit, ať žiji to, co říkám.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019

Tomáš Kraus: Zájem veřejnosti o Červenou středu nás velmi potěšil

Příští středu 27. listopadu se v Praze a v dalších městech a obcích ČR uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday), která chce veřejně připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Při této příležitosti jsme udělali rozhovor s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí, která se na této akci podílí společně s ČBK a ERC.
20.11.2019