Ať se nás dotýkají životy našich kněží, řekl papež středoamerickým biskupům

Ve své přátelské promluvě ke středoamerickým biskupům papež František, inspirován odkazem sv. Oskara Romera, vykreslil „vzor pastýře“ a udělil svým spolubratrům cenné rady a doporučení v jejich službě.
Publikováno: 25. 1. 2019 23:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Papežovo setkání se středoamerickými biskupy probíhalo ve velmi přátelském duchu, sám papež, který ke svým spolubratrům mohl promlouvat ve svém rodném jazyce, ho označil za setkání přátel z mládí.

Inspirujme se sv. Oskarem Romerem

Ve své promluvě Svatý otec poukázal na odkaz sv. Oskara Romera, kterého vloni v říjnu během biskupské synody o mládeži svatořečil. Označil ho za „prorocký plod církve ve Střední Americe“ a dodal, že „jeho život a učení jsou zdrojem stálé inspirace pro naše církve a zejména pro nás biskupy.“

Jeho motto Smýšlet s církví, milovat církev a žít až k mučednictví je buzolou, kterou řídil svůj život ve věrnosti i uprostřed těch největších bouří. „Toto je odkaz, který se může stát aktivním a oživujícím svědectvím pro nás, kteří jsme povoláni k mučednické odevzdanosti v každodenní službě našemu lidu,“ řekl papež František na úvod svého zamyšlení.

Buďme vděčni za přijaté a nezasloužené dobro

První bod reflexe nad Romerovým mottem, kterého láska přivedla až k sebedarování, je vyjádřením poděkování a vděčnosti za tolik přijatého a nezaslouženého dobra. „Mučedník je ten, který umí toto díkůvzdání ztělesnit a tlumočit životem,“ uvedl papež a dodal, že „Romero smýšlel s církví především proto, že miloval církev jako Matku, která jej zrodila ve víře, a cítil se být její součástí.“

Milujme svůj lid a naslouchejme mu

„Smýšlet s církví“ znamená rozjímat o církvi jako o Božím lidu, je to láska, která ví o svém lidu. „Pastýř si musí osvojit srdeční tep svého lidu a naslouchat mu, cítit ´pach´ dnešních mužů i žen, být proniknut jejich radostmi a nadějemi, smutkem a úzkostmi,“ pokračoval dále papež, který zdůraznil, že církev musí být pokorná a chudá.

Nosme v sobě Kristovu kenozi

Kristova kenoze je teologickým výrazem, který vyjadřuje postoj druhé Boží osoby - Syna, který se zřekl svého Božského postavení, aby se mohl vtělit a stát se jedním z nás lidí, aniž by však přestal být Bohem. V tomto duchu papež vyzval biskupy, „aby neměli strach přistoupit a dotknout se ran našeho lidu, které jsou také našimi ranami, a činit tak v Pánově stylu,“ neboť pastýř nemůže být utrpení svého lidu vzdálen. 

Pojďme mladým naproti

Dále papež vyzval biskupy, aby se snažili přiblížit realitě mládeže, neboť „mladí jsou ´teologickým polem, ve kterém nám Pán dává poznat některá svoje očekávání a výzvy k vytváření zítřka. S nimi lépe nahlédneme, jak učinit evangelium přístupnějším a věrohodnějším ve světě, kde žijeme; jsou jako teploměr pro rozpoznání toho, v jakém bodě se nacházíme jako společenství a jako společnost.“

Pastýř nikdy nesmí přestat být učedníkem, který je stále na cestě, a právě mladí v tom můžou být ukazatelem.

„Ukradněme“ mladé z ulic

Poté papež uvedl, že církev je ze své povahy Matkou a jako taková rodí život, chová ho ve svém lůně a chrání jej před vším, co může ohrozit jeho vývoj... Prosazujte proto výchovné programy a centra, jež dokáží mládež provázet, podporovat a svěřovat jí odpovědnost; "ukradněte" je z ulice dřív než jejich představivost uvězní a zotročí kultura smrti, které klamou a nabízejí až magická řešení.“ 

Buďme druhým otcové a bratři

„A čiňte tak nikoli paternalisticky, shora dolů, protože to od nás Pán nechce, nýbrž jako otcové, jako bratři k bratřím. Oni jsou Kristovou tváří pro nás a ke Kristu nelze jít shora dolů, nýbrž zdola nahoru,“ promlouval dále papež František k biskupům.

Přijměme, chraňme, podporujme a integrujme

Papež také nezapomněl zmínit mladé migranty, kteří se nebojí riskovat, když hledají pro své rodiny lepší zázemí. „Přijmout, chránit, podporovat a integrovat – jsou čtyři slovesa, jimiž církev v této migrační situaci tlumočí svoje mateřství v dnešních dějinách,“ připomněl papež František a vyzval biskupy ke stavění mostů.  A dále zmínil slova sv. Jana: Nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem doopravdy!

Nechme se dotýkat životy kněží

Sv. Romero soucítil se svým lidem a projevoval mu otcovskou a bratrskou lásku. Nastavil vysoké měřítko, ale je jediné, „které se hodí ke zhodnocení našeho biskupského srdce, měřítko, podle něhož si můžeme položit otázku:

Nakolik se mne dotýká život mých kněží?

Nakolik se dám zasáhnout tím, co prožívají, pláču nad jejich bolestmi, raduji se nad jejich radostmi a slavím s nimi?“

„Pastýř má svojí autoritou především pomáhat růst, podporovat svoje kněze a nikoli sebe, což by z něj udělalo starého mládence. Radostí otce/pastýře je vidět, jak jeho synové rostou a přinášejí plody,“ zdůraznil Svatý otec a vyzval své spolubratry, aby se v naší církvi nikdy neztratil soucit. Biskup má být tím, který roste ve schopnosti, nechat se „obtěžovat“, tj. věnuje svým kněžím péči, naslouchá jim, táže se na jejich zdraví a oni vědí, že v něm mají podporu a svého otce.

Trpme se svým lidem

„Smýšlet s církví znamená smýšlet s věřícím lidem, Božím lidem, který trpí a doufá,“ pokračoval dále papež a citoval sv. Ignáce„´Chudoba je matkou a zdí´, rodí a nese. Je matkou, protože nás volá k plodnosti a životodárnosti, ke schopnosti dávat, což nedokáže lakomé a hrabivé srdce. Je zdí, protože nás chrání před jedním z nejsubtilnějších pokušení, jemuž musíme my, zasvěcené osoby, čelit: před duchovním zesvětštěním.“ 

Svoji promluvu ke středoamerickým biskupům zakončil papež František slovy: A prosím, nezapomeňte se za mě modlit, ať žiji to, co říkám.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019