Zdenek Wasserbauer: Nemocniční kaplan musí mít charisma pro nemocné

V poslední době můžeme v nemocnicích stále častěji potkat nemocniční kaplany. Kdo však nemocniční kaplan je, jaká je jeho role a kdo se jím může stát? To jsou některé z otázek, které jsme položili biskupovi Zdenku Wasserbauerovi, který je předsedou Rady pro zdravotnictví ČBK.
Publikováno: 9. 2. 2019 16:00

Foto: Jakub Šerých / Člověk a Víra

Kdo to vlastně je nemocniční kaplan? Můžete přiblížit, co je náplní jeho práce?

Do nemocnic běžně dochází kněží. Týká se to případů, kdy pacient žádá o svátostnou službu. Avšak nemocní lidé, a to i ti, kteří o svátosti nežádají, potřebují též osoby, které s nimi hovoří o duchovních záležitostech či se s nimi modlí. A tuto roli zastávají nemocniční kaplani, kteří slouží všem.

Nemocniční kaplan obvykle chodí v bílém plášti jako personál nemocnice a navštěvuje pacienty, kteří o jeho službu projevili zájem nebo ke kterým ho zavolal ošetřující lékař. Může také obcházet pokoje a nabízet svou podporu těm, u kterých vnímá, že o ni stojí. S každým člověkem pracuje na takové duchovní úrovni, na které pacient či jeho příbuzní jsou. Pokud zjistí, že by dotyčný potřeboval službu duchovního své církve (zpověď, eucharistii), pozve k němu kněze z dané církve.

Kaplan pracuje nejen s nemocnými, ale i příbuznými a někdy i pozůstalými a také je k dispozici personálu nemocnice.

Nemocniční kaplani též zajišťují v nemocnicích bohoslužby a pomáhají těm, kteří by se na ně sami nedostali.

Kdo se může stát nemocničním kaplanem? 

Nemocničním kaplanem může být ten, kdo je vyslán svou církví. Tedy nejen katolík, ale i člen církve, která je v Ekumenické radě církví. Protože nemáme dostatek kněží, mohou to být jak muži, tak ženy, tedy laici. Mezi nemocničními kaplany nachází uplatnění i trvalí jáhni. 

Jaké má mít nemocniční kaplan předpoklady? Je k tomu potřeba „nějaké studium“?

Především by se mělo jednat o člověka, který žije svoji víru a má schopnosti a touhu sloužit druhým v jejich obtížných životních situacích.

Podle dohody mezi ČBK a ERC a dle metodického pokynu ministra zdravotnictví z roku 2017 se vyžaduje: magisterské teologické vzdělání a absolvování kurzu nemocničních kaplanů na některé teologické fakultě (ETF UK Praha, KTF Olomouc, TF České Budějovice) a již zmíněné vyslání svou církví. V některých případech může stačit i bakalářské teologické vzdělání a dosažení magisterského titulu v blízkém oboru. Kurz nemocničních kaplanů může být z oprávněných důvodů absolvován i během zkušebního období. A jako předpoklad je též třeba uvést určitou míru charismatu pro nemocné.

Jaké kroky by měl člověk podniknout, aby se mohl stát nemocničním kaplanem?

Přihlásit se na svém biskupství u toho, kdo je pověřen koordinací nemocničních kaplanů. Ten s ním probere otázku vzdělání, motivaci k službě a místní možnosti.

Kaplan se pak stává zaměstnancem nemocnice?

V drtivé většině se jedná o zaměstnance nemocnice s tím, že dostává pověření od svého biskupa. Jedná se tedy o spolupráci mezi nemocnicí a biskupstvím na základě smlouvy o spolupráci při poskytování duchovní péče ve zdravotnických zařízeních.

Většinou nemají nemocniční kaplani plný úvazek, ale jen částečný. Mimo jiné i proto, že se jedná o náročnou službu jak duchovně tak i psychicky .

Je známo, kolik nemocničních kaplanů v ČR působí a kolik z nich je z katolické církve?

Města, kde nemocniční kaplani působí, a po rozkliknutí i jména jednotlivých nemocničních kaplanů jsou uvedena na webu Katolické asociace nemocničních kaplanů. Co se týče počtu, tak Výroční zpráva Katolické asociace NK z r. 2017 uvádí, že k 31.12.2017 v ČR působilo celkem 81 katolických nemocničních kaplanů.

Děkujeme za rozhovor.

Pro více informací můžete navštívit web kaplan-nemocnice.cz.

Patrony nemocničních kaplanů jsou sv. Matka Tereza z Kalkaty, sv. Anežka Česká, sv. Kamil de Lellis a sv. Jan Pavel II.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019