Dvacet jedna bodů k zamyšlení pro účastníky summitu

Svatý otec se dnes s účastníky summitu o ochraně nezletilých v církvi podělil o několik "vodítek", které by pro ně mohly být užitečné. Jedná se o 21 bodů k zamyšlení, které vzešly v rámci příprav na tento summit přímo od biskupských konferencí. Papež je shrnul do jednoho seznamu, který byl distribuován dnes dopoledne delegátům.
Publikováno: 21. 2. 2019 19:15

Body k zamyšlení
 
1.    Vypracovat praktickou příručku, ve které budou specifikovány kroky, které mají být přijaty autoritami v klíčových okamžicích od vzniku případu.


2.    Zřídit naslouchací skupinu složenou z vyškolených odborníků, kteří budou moci vyhodnotit případy možného zneužívání.


3.    Stanovit kritéria pro přímé zapojení biskupa nebo představeného řádu.


4.    Nastavit společné postupy pro vyšetřování obvinění, ochranu obětí a právo obviněného na obhajobu.


5.    Informovat orgány trestně činné a vyšší církevní orgány v souladu s občanskými a kanonickými normami.


6.    Pravidelně zkoumat nařízení a normy týkající se ochrany prostředí pro nezletilé ve všech pastoračních strukturách; protokoly a normy založené na zásadách spravedlnosti a lásky, které musí být propojeny tak, aby činnost církve i v této oblasti byla v souladu s jejím posláním.


7.    Zřídit specifické protokoly pro vyřizování obvinění proti biskupům.


8.    Doprovázet, chránit a starat se o oběti, nabídnout jim veškerou nezbytnou podporu pro úplné uzdravení.


9.    Zvyšovat povědomí o příčinách a důsledcích sexuálního zneužívání prostřednictvím trvalé formace biskupů, představených řádů, kněží a osob v pastorační službě.


10.  Připravit pastorační péči pro komunity zraněné zneužíváním a cesty pokání a obnovy pro pachatele.


11.  Posílit spolupráci se všemi lidmi dobré vůle a se zástupci sdělovacích prostředků, aby se mohla rozpoznat a rozlišit pravdivá obvinění od falešných případů, obvinění od pomluvy, aby se zabránilo zahořklosti, narážkám, fámám a pomluvám (srov. Promluva k Římské kurii, 21. 12. 2018).


12.   Zvýšit minimální věk pro vstup do manželství na šestnáct let.


13.   Zavést ustanovení, která upravují a usnadňují účast laických odborníků ve vyšetřování a v různých úrovních jurisdikce kanonických procesů týkajících se sexuálního zneužívání a / nebo moci.


14.   Právo na obhajobu je nezbytné pro zachování principu přirozeného a církevního práva presumpce neviny až do prokázání viny obviněného. Proto je nutné zabránit publikování seznamů obviněných, a to i ze strany diecézí, před předběžným vyšetřováním a konečným odsouzením.


15.   Dodržovat tradiční princip přiměřenosti trestu s ohledem na spáchaný trestný čin. Rozhodnout, jestli kněží a biskupové, vinní ze sexuálního zneužívání nezletilých, mají opustit kněžskou službu.


16.   Zavést pravidla pro seminaristy, kandidáty ke kněžství a pro zasvěcený život a připravit pro ně vstupní a navazující vzdělávací programy, které jim pomohou rozvinout jejich lidskou, duchovní a psychosexuální zralost, stejně tak jako jejich mezilidské vztahy a chování.


17.   U kandidátů ke kněžství a pro zasvěcený život provést psychologické hodnocení kvalifikovanými a akreditovanými odborníky.


18.   Zavést normy, které budou upravovat přesun seminaristů nebo kandidátů řeholního života z jednoho semináře do druhého; stejně tak jako přesun kněží či řeholníků do jiné diecéze nebo kongregace.


19.   Vypracovat závazná pravidla chování pro všechny kněze, řeholníky, církevní pracovníky a dobrovolníky, která by nastavovala hranice v osobních vztazích. Specifikovat nutné požadavky na zaměstnance a dobrovolníky a zkontrolovat jejich rejstřík trestů.


20.   Podávat veškeré informace a údaje o nebezpečí zneužívání a jeho důsledcích, o tom jak rozpoznat příznaky zneužívání a jak hlásit podezření ze sexuálního zneužívání. To vše musí probíhat ve spolupráci s rodiči, učiteli, odborníky a civilními orgány.


21.   Tam, kde to ještě nebylo učiněno, ustanovit skupinu snadno přístupnou obětem, kde mohou ohlásit eventuální zločiny. Tato skupina by měla mít určitou nezávislost s ohledem k místním církevním autoritám a měla by být složena z odborníků (kněží i laiků), kteří jsou schopni věnovat pozornost církve těm, kteří se v této oblasti cítí uraženi nevhodným chováním ze strany duchovních.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019