Dvacet jedna bodů k zamyšlení pro účastníky summitu

Svatý otec se dnes s účastníky summitu o ochraně nezletilých v církvi podělil o několik "vodítek", které by pro ně mohly být užitečné. Jedná se o 21 bodů k zamyšlení, které vzešly v rámci příprav na tento summit přímo od biskupských konferencí. Papež je shrnul do jednoho seznamu, který byl distribuován dnes dopoledne delegátům.
Publikováno: 21. 2. 2019 18:15

Body k zamyšlení
 
1.    Vypracovat praktickou příručku, ve které budou specifikovány kroky, které mají být přijaty autoritami v klíčových okamžicích od vzniku případu.


2.    Zřídit naslouchací skupinu složenou z vyškolených odborníků, kteří budou moci vyhodnotit případy možného zneužívání.


3.    Stanovit kritéria pro přímé zapojení biskupa nebo představeného řádu.


4.    Nastavit společné postupy pro vyšetřování obvinění, ochranu obětí a právo obviněného na obhajobu.


5.    Informovat orgány trestně činné a vyšší církevní orgány v souladu s občanskými a kanonickými normami.


6.    Pravidelně zkoumat nařízení a normy týkající se ochrany prostředí pro nezletilé ve všech pastoračních strukturách; protokoly a normy založené na zásadách spravedlnosti a lásky, které musí být propojeny tak, aby činnost církve i v této oblasti byla v souladu s jejím posláním.


7.    Zřídit specifické protokoly pro vyřizování obvinění proti biskupům.


8.    Doprovázet, chránit a starat se o oběti, nabídnout jim veškerou nezbytnou podporu pro úplné uzdravení.


9.    Zvyšovat povědomí o příčinách a důsledcích sexuálního zneužívání prostřednictvím trvalé formace biskupů, představených řádů, kněží a osob v pastorační službě.


10.  Připravit pastorační péči pro komunity zraněné zneužíváním a cesty pokání a obnovy pro pachatele.


11.  Posílit spolupráci se všemi lidmi dobré vůle a se zástupci sdělovacích prostředků, aby se mohla rozpoznat a rozlišit pravdivá obvinění od falešných případů, obvinění od pomluvy, aby se zabránilo zahořklosti, narážkám, fámám a pomluvám (srov. Promluva k Římské kurii, 21. 12. 2018).


12.   Zvýšit minimální věk pro vstup do manželství na šestnáct let.


13.   Zavést ustanovení, která upravují a usnadňují účast laických odborníků ve vyšetřování a v různých úrovních jurisdikce kanonických procesů týkajících se sexuálního zneužívání a / nebo moci.


14.   Právo na obhajobu je nezbytné pro zachování principu přirozeného a církevního práva presumpce neviny až do prokázání viny obviněného. Proto je nutné zabránit publikování seznamů obviněných, a to i ze strany diecézí, před předběžným vyšetřováním a konečným odsouzením.


15.   Dodržovat tradiční princip přiměřenosti trestu s ohledem na spáchaný trestný čin. Rozhodnout, jestli kněží a biskupové, vinní ze sexuálního zneužívání nezletilých, mají opustit kněžskou službu.


16.   Zavést pravidla pro seminaristy, kandidáty ke kněžství a pro zasvěcený život a připravit pro ně vstupní a navazující vzdělávací programy, které jim pomohou rozvinout jejich lidskou, duchovní a psychosexuální zralost, stejně tak jako jejich mezilidské vztahy a chování.


17.   U kandidátů ke kněžství a pro zasvěcený život provést psychologické hodnocení kvalifikovanými a akreditovanými odborníky.


18.   Zavést normy, které budou upravovat přesun seminaristů nebo kandidátů řeholního života z jednoho semináře do druhého; stejně tak jako přesun kněží či řeholníků do jiné diecéze nebo kongregace.


19.   Vypracovat závazná pravidla chování pro všechny kněze, řeholníky, církevní pracovníky a dobrovolníky, která by nastavovala hranice v osobních vztazích. Specifikovat nutné požadavky na zaměstnance a dobrovolníky a zkontrolovat jejich rejstřík trestů.


20.   Podávat veškeré informace a údaje o nebezpečí zneužívání a jeho důsledcích, o tom jak rozpoznat příznaky zneužívání a jak hlásit podezření ze sexuálního zneužívání. To vše musí probíhat ve spolupráci s rodiči, učiteli, odborníky a civilními orgány.


21.   Tam, kde to ještě nebylo učiněno, ustanovit skupinu snadno přístupnou obětem, kde mohou ohlásit eventuální zločiny. Tato skupina by měla mít určitou nezávislost s ohledem k místním církevním autoritám a měla by být složena z odborníků (kněží i laiků), kteří jsou schopni věnovat pozornost církve těm, kteří se v této oblasti cítí uraženi nevhodným chováním ze strany duchovních.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021