Evropské společenství pro spravedlnost a mír: Tvořme Evropu ke společnému dobru

27. 03. 2019 Rubrika: Zahraniční
Evropské společenství pro spravedlnost a mír v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu (EP) 2019 vyzývá k vytvoření sociálně tržní ekonomiky. V prohlášení identifikovalo čtyři témata a čtyři priority, které by měl příští EP vzít v úvahu. Jedná se o principy, v nichž regulace jednotného trhu dosud nefunguje dobře z hlediska hodnot a původních zásad EU, jakož i sociálního učení církve. EP by měl tyto otázky důrazně a neodkladně řešit, protože představují porušení principů sociální spravedlnosti, péče o přírodní prostředí a zdroje, globálního míru následkem vývozu zbraní, nerespektování lidských práv nadnárodními společnostmi. Více v plném textu prohlášení.

Foto: Mehr Demokratie – EU-Parlament reformiert EU-Bürgerinitiative / CC BY-SA 2.0

Tvořme Evropu ke společnému dobru 

Prohlášení Evropského společenství pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu 2019

 

V souladu se svým posláním Evropského společenství pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) nabízí pro rok 2019 v rámci své každoroční společné akce pro všechny Evropany s ohledem na nadcházející volby do Evropského parlamentu 23. - 26. května 2019 následující úvahy a návrhy, a to jak pro křesťany, příslušníky jiných náboženství či nevěřící.

Vytvoření sociálně tržní ekonomiky - klíčový úkol pro Evropský parlament

Členové příštího nového Evropského parlamentu budou společně pracovat s Radou ministrů na vytváření zákonů, které vycházejí z návrhů Evropské komise. Většina zákonodárného procesu a nejdůležitější pravidla pro evropské občany, ať žijí v zemi, která patří do Evropské unie nebo v jiné evropské zemi, se týkají fungování jednotného trhu.

Na základě zásady volného pohybu zboží, kapitálu, služeb a lidí je jednotný trh - jak je stanoven v evropských smlouvách - základem největší tržní ekonomiky na světě. To přispělo k obrovskému zvýšení blahobytu v Evropě v posledních desetiletích. Nicméně svobodná tržní ekonomika také potřebuje jasná pravidla, stejně jako infrastrukturu pro její správu s ohledem na společné dobro občanů a toto prosazovat také jednotlivými státy. V opačném případě se násobí nechtěné důsledky. To je pak třeba řešit prostřednictvím dohledu a regulace legitimními politickými orgány. Smlouva o Evropské unii proto vyzývá k vytvoření sociálního tržního hospodářství a žádá od svých orgánů, aby prosazovaly sociální, hospodářskou a územní soudržnost.

Hodnoty uvedené v článku 2 Smlouvy o Evropské unii slouží jako vodítko pro členy příštího Evropského parlamentu ke změně a nápravě nežádoucích účinků na jednotném trhu.

Čtyři témata a čtyři priority, které by měl příští Evropský parlament vzít v úvahu

Evropské společenství pro spravedlnost a mír identifikovalo čtyři oblasti, v nichž regulace jednotného trhu nefunguje dobře z hlediska hodnot a zásad Evropské unie, jakož i sociálního učení církve. Nový Evropský parlament by měl tyto otázky důrazně řešit, protože představují porušení principů:

1.     Sociální spravedlnosti, v důsledku současného nespravedlivého rozdělení příležitostí a bohatství, ale také chudoby a sociálního vyloučení na území jednotného trhu a mezi regiony, což vede k negativním a životně důležitým demografickým, kulturním a sociálním důsledkům.

Vylidňování obrovských částí Evropské unie a ochromování těch, kteří zůstávají, jsou negativním vedlejším důsledkem jednotného trhu a které nesmí být nadále tolerováno. Pro rozvoj sociálního tržního hospodářství a zásady územní soudržnosti je zapotřebí navrhnout novou a komplexní evropskou politiku regionálního rozvoje, která vyvine snahu o zdokonalení stávajících regionálních politik namísto jejího dosavadního podceňování. Evropské společenství pro spravedlnost a mír navrhuje, aby příští Evropský parlament prohlásil tuto záležitost za prioritu.

2.     Péče o přírodní prostředí a zdroje z důvodu nepřijatelně vysoké úrovně plýtvání potravinami, která ukazuje na převahu výroby nad spotřebou a je tak protikladem střídmosti, což má v důsledku  negativní dopad na životní prostředí.

V EU množství potravinového odpadu představuje na 88 milionů tun ročně, což je více než jedna pětina výroby. Na základě takových údajů je nutná drastická změna. Jedná se o komplexní výzvu pro celý potravinový systém, včetně chování spotřebitelů. Evropské společenství pro spravedlnost a mír chce, aby příští Evropský parlament zavedl povinný cíl snižování množství potravinových odpadů na úrovni EU, a to na základě jednotné a dohodnuté metodiky pro měření plýtvání potravinami.

3.     Globálního míru následkem vývozu zbraní do válečných oblastí a ozbrojených konfliktů, které jsou v rozporu se stávající dohodou mezi členskými státy

V posledních letech se zbraně vyráběné v evropském jednotném trhu používaly v mnoha válkách a ozbrojených konfliktech. EU je druhým největším vývozcem zbraní na světě.

V roce 2017 mělo 28 zemí EU 24% podíl na celkovém vývozu zbraní. S cílem předcházet konfliktům a posílit mezinárodní bezpečnost vytvořila EU již v roce 1998 kodex chování při vývozu zbraní. Nicméně ve svých postupech pro vydávání vývozních licencí pro společnosti vyvážející zbraně však členské státy EU často porušují tato pravidla. Evropské společenství pro spravedlnost a mír očekává, že členové příštího Evropského parlamentu budou jak plně podporovat společný postoj EU v oblasti vývozu zbraní tak i aktivně dbát na účinný systém sankcí v případě, že členské státy poruší pravidla.

4.     Respektování lidských práv, protože některé evropské společnosti, a zejména  velké nadnárodní společnosti se sídlem na území jednotného trhu - působí po celém světě  způsoby, které mohou představovat porušování lidských práv.

Nadnárodní společnosti v EU by měly věnovat více pozornosti respektování lidských práv ve všech svých činnostech. Evropské společenství pro spravedlnost a mír žádá příští Evropský parlament, aby i nadále podporoval aktivní zapojení Evropské unie do Organizace spojených národů při vypracování mezinárodně právně závazného nástroje pro regulaci činností nadnárodních společností s ohledem na dodržování lidských práv.

(Zdroj: Justice and Peace Europe)

Autor článku: Tomáš Tetiva