Papež František městu a světu: Kristus žije!

Dnes o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně přednesl papež František z balkónu baziliky sv. Petra své velikonoční poselství, ve kterém připomněl nejrůznější konflikty, události a těžkosti našeho světa, včetně dnešních atentátů na Srí Lance, a prosil, aby se Kristova milost dotkla těchto míst. Poté udělil Svatý otec tradiční požehnání Urbi et Orbi - Městu a světu. V tomto požehnání se obrací ke všem lidem, kterým chce sdělit radost zvěst: Kristus žije! Promluvu přinášíme v plném znění.
Publikováno: 21. 4. 2019 15:15

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Drazí bratři a sestry, požehnané Velikonoce!

Církev dnes sdílí a obnovuje zvěst prvních učedníků: Ježíš vstal z mrtvých! Od úst k ústům, od srdce k srdci zní opět pobídka ke chvále: „Aleluja!... Aleluja!“ V tomto velikonočním jitru, nepomíjivém mladí církve a celého lidstva, bych si přál, aby se ke každému z vás dostaly úvodní slova nedávné apoštolské exhortace věnované především mladým:

Kristus žije!

„On je naší nadějí a nejkrásnějším mládím tohoto světa. Všechno, čeho se On dotýká, mládne, obnovuje se a naplňuje se životem. Proto první slova, jimiž se chci obrátit na každého mladého křesťana, a vůbec na každého,znějí: On žije a chce tě živého! On je v tobě, On je s tebou a nikdy neodejde. Jakkoliv se můžeš vzdálit, Vzkříšený je vedle tebe , volá tě a čeká, že znovu začneš. Když pocítíš, že stárneš ze smutku, zloby, strachu, pochyb či selhání, On tam bude, aby ti dal sílu a naději. (Christus vivit, 1-2).

Drazí bratři a sestry, toto poselství je adresováno jak každému člověku, tak i celému světu. Kristovo Zmrtvýchvstání je začátkem nového života každého muže a každé ženy, neboť pravá obnova začíná vždy od srdce, od svědomí. Velikonoce jsou ale také začátkem nového světa, osvobozeného od otroctví hříchu a smrti: světa konečně otevřeného Božímu království, království lásky, pokoje a bratrství. 

Sýrie

Kristus žije a zůstává s námi. Skvěje se světlem své vzkříšené tváře a neopouští ty, kdo jsou podrobeni zkoušce, bolesti a smutku. On, živý, ať je nadějí milovaného syrského lidu, oběti přetrvávajícího konfliktu, který nás stále nebezpečněji naklání k rezignaci nebo dokonce ke lhostejnosti. Je naopak čas vyvinout snahu o politické řešení, které odpoví na spravedlivé touhy po svobodě, pokoji a spravedlnosti, vyřeší humanitární krizi a usnadní bezpečný návrat uprchlíkům, včetně těch, kteří odešli do sousedních zemí, zvláště do Libanonu a Jordánska. 

Blízký východ

Velikonoce usměrňují náš pohled k Blízkému východu, zraňovanému neustálými spory a napětími. Ať křesťané v tomto regionu, s neustálou trpělivostí nepřestávají dosvědčovat vzkříšeného Pána a vítězství života nad smrtí. Zvláště myslím na lid Jemenu, zejména na děti, soužené hladem a láskou. Velikonoční světlo ať osvítí všechny vládce a národy Blízkého východu, počínaje Izraelci a Palestinci, podnítí je zmírnit utrpení a přispívat k budoucímu míru a stabilitě. 

Libye

Zbraně, ať přestanou třísnit krvi v Libyi, kde bezbranní lidé v posledních týdnech opět umírají a mnohé rodiny jsou nuceny utíkat ze svých domovů. Vybízím zainteresované strany, aby volily spíše cestu dialogu než útisku a zamezily opětovnému otvíraní ran desetiletého konfliktu a politické nestability. 

Afrika

Živý Kristus, ať daruje Svůj mír celému africkému kontinentu, který je ještě zmítán společenským napětím, konflikty a někdy i násilným extremismem, který zanechává nejistotu, zkázu a smrt, a to především v Burkina Faso, Mali, Nigeru, Nigérii e Kamerunu. Myslím také na Súdán, který prochází obdobím politické nejistoty a kde, jak doufám, budou všechny instance mít svůj hlas a přičiní se o to, aby země nalezla svobodu, rozvoj a blahobyt, po němž dlouho touží. 

Jižní Súdán

Vzkříšený Pán, ať provází všechny snahy občanských a náboženských představitelů Jižního Súdánu za pomoci plodů duchovní obnovy, která se před několika dny konala tady, ve Vatikánu. Kéž se otevře nová stránka dějin této země, v níž budou všechny politické, sociální a náboženské složky aktivně usilovat o obecné dobro a o národní smíření

Ukrajina

Ať o těchto Velikonocích nalezne útěchu obyvatelstvo východních regionů Ukrajiny, které nadále strádají dosud probíhajícím konfliktem. Pán, ať podněcuje humanitární iniciativy stejně jako snahy usilující o trvalý mír

Amerika

Radost Vzkříšení, ať naplní srdce těch, kteří na americkém kontinentu trpí důsledky obtížných politických a ekonomických situací. Myslím zejména na venezuelský lid, na množství lidí, kteří v důsledku trvající a prohlubující se krize postrádají minimální podmínky pro důstojný a bezpečný život. Pán, ať obdaruje ty, kdo nesou politickou odpovědnost, aby se přičinili o ukončení sociálních nespravedlností, zneužívání a násilí a učinili konkrétní kroky umožňující odstranit rozdělení a poskytnout obyvatelstvu nezbytnou pomoc. 

Nikaragua

Vzkříšený Pán, ať vede úsilí, které se naplňuje v Nikaragui, aby bylo co nejdříve nalezeno mírové řešení vyjednané ke prospěchu všech Nikaragujců.

Ať zbraně umlknou

Ať nás uprostřed tolika utrpení dnešní doby Pán života neshledá chladnými a lhostejnými. Ať nás učiní budovateli mostů, ne bariér. Ten, který nám dává svůj pokoj, ať dá umlknout lomozu zbraní, jak v kontextech války, tak i v našich městech, a inspiruje státní představitele, aby se zasadili o ukončení závodů ve zbrojení a zneklidňujícího šíření zbraní, zejména v ekonomicky vyspělých zemích.  Zmrtvýchvstalý, který dokořán otevřel brány hrobu, ať otevře naše srdce potřebným, bezbranným, chudákům, nezaměstnaným, lidem na okraji a těm, kteří klepou na naše dveře a prosí o chléb, o útočiště a o uznání své důstojnosti.

Drazí bratři a sestry, Kristus žije! On je nadějí a mládím každého z nás i celého světa. Nechme se od Něho obnovit! Požehnané Velikonoce!

Srí Lanka

Po velikonočním požehnání Městu a světu připomněl Svatý otec aktuální tragickou situaci na Srí Lance:

„Se smutkem a bolestí jsem přijal zprávy o atentátech, které právě dnes, na velikonoční neděli, přinesly bolest do několika kostelů a farností a také na různá místa Srí Lanky. Chtěl bych vyjádřit svou blízkost této křesťanské komunitě, protože byla zasažena ve chvíli, kdy se modlila, takto krutým násilím. Pánu svěřuji všechny, kteří takto tragicky zahynuli, a modlím se za zraněné a za všechny, kteří utrpěli v důsledku této dramatické události.“

Papež promlouvá skrze televizi již 70 let

Papež František také zmínil, že před 70 lety, právě o Velikonocích roku 1949 mluvil papež poprvé v televizi - ctihodný Pius XII. se tenkrát obrátil k divákům francouzské televize a zdůraznil, že zraky Petrova nástupce a věřících se mohou setkávat také za pomoci tohoto nového komunikačního prostředku. Dále Svatý otec dodal, že při této příležitosti by rád povzbudil křesťanské komunity k využívání všech nástrojů, které poskytuje technika, aby hlásali radostnou zvěst Krista zmrtvýchvstalého.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, TV Noe)

 

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021