Papež František: Ať jsi kdekoli, vzývej Otce

Při pravidelné středeční generální audienci uzavřel papež František cyklus katechezí o modlitbě Otčenáš. Svatý otec zdůraznil, že křesťanská modlitba se rodí z odvahy nazývat Boha Otcem, a že je to Duch Svatý, který se v nás modlí.
Publikováno: 23. 5. 2019 0:00

Foto: Tiskové středisko Svatého otce

Základem křesťanské modlitby je oslovovat Boha Otcem

„Můžeme říci, že tato křesťanská modlitba se rodí z odvahy oslovit Boha jménem Otče. To je kořen křesťanské modlitby, totiž říkat Otče Bohu.  Nejde ani tak o nějakou formuli, jako spíše o synovskou důvěrnost, do níž nás uvádí milost: Ježíš je tím, kdo zjevuje Otce a důvěrně nás s Ním seznamuje,“ uvedl papež František na začátek dnešní audience.

„Nezanechává nám nějakou formuli k mechanickému opakování. Jako u každé ústní modlitby učí Duch Svatý Boží děti modlit se k Otci prostřednictvím Božího slova,“ je uvedeno v Katechismu katolické církve (čl. 2766).

„Ježíš sám používal v modlitbě k Otci různé výrazy. Čteme-li evangelia pozorně, zjistíme, že slova, která v modlitbě splývají z Ježíšových rtů, odkazují k textu Otčenáše,“ pokračoval dále Svatý otec a uvedl příklad, kdy se Ježíš modlil v Getsemanské zahradě slovy: „Abba, Otče, tobě je všechno možné; odejmi ode mě tento kalich! Avšak ne co já chci, ale co ty chceš“ (Mk 14,36). A i z těchto slov lze rozpoznat byť jen letmou stopu Otčenáše: „Uprostřed temnot vzývá Ježíš Boha jménem Abba se synovskou důvěrou, a třebaže cítí strach a úzkost, žádá, aby se uskutečnila Otcova vůle.“

Písmo svaté odkazuje často na modlitbu Otčenáš

„Na jiných místech evangelia Ježíš svým učedníkům zdůrazňuje, aby pěstovali ducha modlitby. Modlitba musí být naléhavá a především musí pamatovat na bratry, zejména máme-li ve vztazích k nim nějaké těžkosti,“ uvedl Svatý otec a citoval Ježíšova slova: „Kdykoli se postavíte k modlitbě, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i vám odpustil váš nebeský Otec vaše poklesky“ (Mk 11,25). 

„V listech svatého Pavla sice nenacházíme text Otčenáše, ale jeho přítomnost vysvítá z oné nádherné syntézy, která křesťanskou modlitbu shrnuje do jediného slova: Abba!, tatínku,“ uvedl dále papež František a nezapomněl zmínit Lukášovo evangelium, ve kterém je zaznamenána žádost Ježíšových učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky (Lk 11,1). A tehdy je Mistr naučil modlit se k Otci.

Duch Svatý je hlavním protagonistou křesťanské modlitby

„Vezme-li se do úvahy celek Nového zákona, je zřejmé, že hlavním protagonistou každé křesťanské modlitby je Duch Svatý,“ pokračoval papež ve své katechezi a zdůraznil, že „nikdy bychom se nemohli modlit bez síly Ducha Svatého. On se v nás modlí a podněcuje nás, abychom se modlili dobře. Prosme Ducha, aby nás naučil se modlit, protože On je protagonistou a uskutečňuje v nás opravdovou modlitbu. On dýchá v srdci každého z nás, Ježíšových učedníků. Duch nám umožňuje modlit se jako Boží děti, kterými díky křtu skutečně jsme. Duch nám umožňuje, aby naše modlitba sledovala brázdu, kterou pro nás vyhloubil Ježíš. To je mysterium křesťanské modlitby: milostí jsme vtaženi do dialogu lásky Nejsvětější Trojice.“

I v momentu největší úzkosti volá Ježíš k Otci 

Přesto se Ježíš někdy vyjadřoval způsoby, které jsou zajisté velice vzdáleny textu Otčenáše, např. když pronesl na kříži tato slova: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil(Mt 27,46). „Může nebeský Otec opustit svého Syna? Určitě ne. Přece však láska vůči hříšníkům přivedla Ježíše až do tohoto bodu: až k prožitku opuštěnosti Bohem. Jeho vzdálení, protože vzal na sebe všechny naše hříchy. Avšak i v úzkostném zvolání zůstává ´Bože můj, Bože můj´. Ve slově "můj´" spočívá jádro vztahu s Otcem, jádro víry a modlitby,“ zdůraznil Svatý otec.

Křesťan se může modlit v každé situaci 

„Počínaje tímto zárodkem, se proto křesťan může modlit v každé situaci. Může si osvojit všechny biblické modlitby, zejména žalmy, ale může se modlit také mnoha výrazy, jež vytryskly během tisíciletí z lidských srdcí. A nikdy nepřestávejme vyprávět Otci o svých lidských bratrech a sestrách, aby se nikdo z nich, zejména ti chudí neocitli bez útěchy a podílu lásky,“ řekl papež František v závěru své poslední katecheze k modlitbě Otčenáš a vybídl k zopakování Ježíšovy modlitby: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci ukryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo!,“ (Lk 10,21) a dodal, že k modlitbě se musíme umenšit, aby k nám vešel Duch Svatý a vedl naši modlitbu.“

Papež vzpomenul na zavražděnou sestru Ines Nieves Sancho

„Chtěl bych dnes s vámi vzpomenout na sestru Ines Nieves Sancho, sedmasedmdesátiletou vychovatelku chudých dívek, která je desítky let učila šít a byla surově zavražděna ve Středoafrické republice právě v šicí dílně. Je to další z mnoha žen, které ve službě chudým vydávají život za Ježíše, vzpomenul Svatý otec při pozdravu francouzským poutníkům.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019