Papež František započal nový cyklus katechezí o Skutcích apoštolů

Při pravidelné audienci zahájil papež František nový cyklus katechezí věnovaný knize Skutků apoštolů. Tématem dnešního zamyšlení bylo: „Ukázal se jim živý... a nařídil jim..., aby čekali, až se splní Otcovo zaslíbení“ a Svatý otec v něm zdůraznil, úžasné spojení mezi Božím slovem a Duchem Svatým.
Publikováno: 29. 5. 2019 15:45

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Skutky apoštolů ukazují na jednotu mezi Božím Slovem a Duchem Svatým

Den před Slavností Nanebevstoupení Páně zahájil Svatý otec nový cyklus katechezí, který se tentokrát bude věnovat knize Skutkům apoštolů. „Tato biblická kniha, sepsaná evangelistou sv. Lukášem, nám vypráví o cestě evangelia ve světě a ukazuje nám nádherné propojení mezi Božím slovem a Duchem Svatým, který otevírá období evangelizace. Protagonisty Skutků je tedy tato živá a činná dvojice: Slovo a Duch,“ řekl papež František v úvodu svého zamyšlení. 

Boží slovo přináší život

„Bůh vysílá na zem svůj výrok, rychle běží jeho slovo,“ říká Žalm (Ž 147,15). „Boží slovo se šíří, je dynamické, zavlažuje každou půdu, na kterou dopadá. Jaká je jeho síla? Sv. Lukáš říká, že lidské slovo se stává účinným ne díky rétorice, řečnickému umění, ale díky Duchu Svatému, který je Boží silou a má moc slovo očišťovat a učinit z něho nositele života. Slova Písma svatého vycházejí z Ducha Svatého, který dává velkou sílu a pomáhá nám, aby se toto slovo stalo semenem svatosti a života, aby bylo účinné. Když Duch Svatý navštěvuje lidské slovo, ono se stává dynamickým, je uvedeno do pohybu jako ´dynamit´, který dokáže roznítit srdce, bourat zdi rozdělení a otevírat nové cesty a obzory Božímu lidu,“ nastínil papež František témata příštích katechezí ze Skutků apoštolů.

Vzkříšený Ježíš povzbuzoval učedníky k důvěře

„Ten, který rozeznívá naše lidské slovo, které je tak křehké a schopné dokonce i lhát a vyhýbat se zodpovědnosti, je Duch Svatý, skrze Něhož byl zrozen Boží syn. Je to ten Duch Svatý, který Ho pomazal, pověřil posláním; Duch, díky Němuž si vyvolil Své apoštoly a který také stvrdil vytrvalost a plodnost hlásání evangelia,“ pokračoval dále papež ve své katechezi.

Evangelia končí Zmrtvýchvstáním a Nanebevstoupením Ježíše a příběh Skutků apoštolů začíná právě odtud, z překypujícího života Zmrtvýchvstalého, který předává Své církvi. Sv. Lukáš nám říká, že Ježíš se po svém utrpení během 40 dní zjevoval živý a mluvil o Božím království. „Vzkříšený Ježíš konal velmi lidská gesta, jako je sdílení jídla se Svými apoštoly, které povzbuzoval, aby s důvěrou očekávali naplnění Otcova zaslíbení,“ uvedl Svatý otec.

Ježíš nám slíbil křest v Duchu Svatém

A o jaké zaslíbení se jedná? Odpověď najdeme ve Skutcích: „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým.“ (Sk 1,5)

Křest v Duchu Svatém je totiž zkušeností, která nám umožňuje vstoupit do osobního vztahu s Bohem a mít podíl na Jeho spasitelné univerzální vůli, osvojit si schopnosti zvěstovat Slovo jako ´Boží synové´, Boží slovo, které je průzračné, svobodné, účinné a plné lásky ke Kristu a bratřím,“ řekl papež František a dodal: „Není tedy zapotřebí bojovat, abychom si zasloužili Boží dar. Všechno je nám dáno nezištně a ve svůj čas. Spásu nelze koupit, nelze zaplatit. Je to nezištný dar.“

Síla Ducha Svatého z nás činí svědky až na konec země

Tváří v tvář úzkosti, s kterou učedníci netrpělivě očekávali předpovězené události, jim Ježíš odpovídal: „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,7-8)

Zmrtvýchvstalý vyzývá Své učedníky, aby neprožívali přítomný čas s úzkostí, ale aby uzavřeli jakousi smlouvu s časem a uměli vyčkat odhalení posvátné historie, která se nepřerušila, ale naopak pokračuje. Zve je, aby uměli vyčkat na Boží kroky.

„Vzkříšený vybízí Své učedníky, aby si sami nevymýšleli své poslání, ale aby vyčkávali, až sám Otec roznítí jejich srdce Duchem, aby je mohl pověřit misijním posláním, které se bude šířit z Jeruzaléma přes Samařsko, hranice Izraele až na konec země,“ uvedl dále Svatý otec.

Očekávejme tuto Boží sílu v modlitbách

Toto očekávání prožívali apoštolové všichni společně jako Pánova rodina, v horní místnosti nebo ve večeřadle, jehož zdi jsou doposud svědky daru, který Ježíš předal Svým apoštolům - eucharistie.

Jak tedy očekávali tuto Boží sílu? „Tím, že se vytrvale a společně modlili, jako by jich nebylo mnoho, ale pouze jeden. Je to modlitba, kterou se vítězí nad samotou, pokušením, podezíráním a kterou se otevírá srdce společenství,“ řekl papež a zdůraznil také přítomnost žen a Marie, Ježíšovy matky. Jsou to totiž ony, kdo se jako první naučily od svého učitele svědčit o věrnosti lásky a síle společenství, které přemáhá jakýkoliv strach. 

Prosme i my Pána o trpělivost očekávat Jeho kroky a nechtít si sami vytvářet Jeho dílo, ale zůstat poslušní, modlit se, vzývat Ducha Svatého a pěstovat umění církevního společenství a jednoty,“ zakončil Svatý otec svoji první katechezi věnovanou knize Skutků apoštolů.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020