Sesláním Ducha Svatého se naplňuje velikonoční tajemství

Včera jsme oslavili Nanebevstoupení Páně a nyní začíná devítidenní očekávání Seslání Ducha Svatého, přímluvce, kterého Ježíš slíbil Svým učedníkům. Jak můžeme tuto dobu prožít a připravit se na Slavnost Seslání Ducha Svatého? Od kdy se tato slavnost připomíná a jak se slaví nyní? Více se dozvíte níže.
Publikováno: 31. 5. 2019 17:00

Foto: Radka Blajdová / ČBK

Ježíš nám posílá slíbeného přímluvce

Padesátý den po Velikonocích zasílá Ježíš slíbeného přímluvce - Ducha Svatého. Své učedníky na tuto chvíli připravoval již před Svým odchodem: „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (J 14,26) Ježíš Svým učedníkům dodával odvahy: „Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ (J 16,7) a sliboval jim: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ (J 16,13-14)

Přislíbení, že Duch Páně obnoví srdce lidí tím, že do nich vtiskne nový Zákon, najdeme v Písmu svatém na více místech. Již ve Starém zákoně píše prorok Ezechiel„A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa.“ (Ez 11,19) Také Jeremiáš uvádí: „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“ (Jr 31,33) A dále také prorok Joel píše: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.“ (Jl 3,1-2)

Tento výrok pak připomíná sv. Petr ráno o letnicích, že se naplnil. Stalo se to poté, co se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, který naplnil celý dům, kde byli, a kdy se učedníkům ukázaly jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily, a na každém z nich spočinul jeden. V ten den byli všichni naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (srov. Sk 2)

V den Letnice se zjevuje v plnosti Nejsvětější Trojice

V den letnic, tj. po skončení sedmi velikonočních týdnů, se tedy naplňuje Kristova Veliká noc sesláním Ducha Svatého a ten se projeví jako božská osoba.

„V tento den je konečně plně zjevena Nejsvětější Trojice: Od toho dne je království, hlásané Kristem, otevřeno těm, kdo v něho věří: v pokoře těla a ve víře se již podílí na společenství Nejsvětější Trojice,“ uvádí Katechismus katolické církve, který dále pokračuje: „Duch Svatý svým příchodem, který nepřestává, uvádí svět do ´posledních časů´, do doby církve, do již zděděného, ale ne ještě dovršeného království.“ (KKC 732)

Seslání Ducha Svatého slaví církev od počátku 

Dříve na den Letnic připadal židovský zemědělský svátek, kdy se slavily dožínky na poděkování Hospodinu za úrodu. Oslavovaly se 7 týdnů (50 dnů) po Velikonocích, což křesťanství převzalo. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj.

První ověřené zprávy o slavení Seslání Ducha Svatého pochází až ze 3. století, přestože se v církvi tato událost slavila již dříve. Brzy se objevila snaha připodobnit tento svátek Velikonocům, proto se již ve 4. století slavila vigilie (předvečer) s oktávem (následných 8 dní) a připojil se také další sváteční den - svatodušní pondělí.

Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční

Liturgická barva Slavnosti Seslání Ducha Svatého je červená - na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch Svatý na apoštoly. Někde bývá slavena již v předvečer slavnosti také vigilie Seslání Ducha Svatého. 

Touto slavností končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Zhasne se velikonoční paškál a je vhodné ho umístit ke křtitelnici, aby se od něj při udělování křtu rozsvěcovaly svíčky pokřtěných. O vigilii Zmrtvýchvstání Páně se žehná křestní voda ve křtitelnici na celou dobu velikonoční, po jejímž skončení se pak před každým křtem voda žehná. 

V blízkosti svátku Letnic se uděluje v mnoha farnost svátost biřmování. V loňském roce přijalo tuto svátost křesťanské dospělosti v České republice celkem 4 372 biřmovanců (z toho 259 bylo uděleno katolíkům v byzantském obřadu, kde tuto svátost přijímají děti současně se svátostí křtu).

Připravme se na Slavnost Seslání Ducha Svatého modlitbou

Od pátku po Slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14).

„Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve,“ vyzývá P. Vojtěch Kodet na svém webu, kde nabízí k inspiraci Svatodušní novénu. Modlit se ji můžete jak sami nebo ještě lépe ve společenství či rodině.

Příležitost poznat více třetí božskou osobu nabízí také mobilní aplikace Paprsky, jejímž autorem je P. Petr Hofírek. Tento stručný „katechismus o Duchu Svatém“ předkládá krátké texty týkající se Ducha Svatého, biblické citáty, střelné modlitby či modlitby z knihy Zpěv Ducha.

Více modliteb k Duchu Svatému můžete najít na www.modlitba.cz

(Zdroj: Katechismus katolické církve, Český misál, www.pastorace.cz)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019