Sesláním Ducha Svatého se naplňuje velikonoční tajemství

Včera jsme oslavili Nanebevstoupení Páně a nyní začíná devítidenní očekávání Seslání Ducha Svatého, přímluvce, kterého Ježíš slíbil Svým učedníkům. Jak můžeme tuto dobu prožít a připravit se na Slavnost Seslání Ducha Svatého? Od kdy se tato slavnost připomíná a jak se slaví nyní? Více se dozvíte níže.
Publikováno: 31. 5. 2019 17:00

Foto: Radka Blajdová / ČBK

Ježíš nám posílá slíbeného přímluvce

Padesátý den po Velikonocích zasílá Ježíš slíbeného přímluvce - Ducha Svatého. Své učedníky na tuto chvíli připravoval již před Svým odchodem: „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (J 14,26) Ježíš Svým učedníkům dodával odvahy: „Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.“ (J 16,7) a sliboval jim: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.“ (J 16,13-14)

Přislíbení, že Duch Páně obnoví srdce lidí tím, že do nich vtiskne nový Zákon, najdeme v Písmu svatém na více místech. Již ve Starém zákoně píše prorok Ezechiel„A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa.“ (Ez 11,19) Také Jeremiáš uvádí: „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“ (Jr 31,33) A dále také prorok Joel píše: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v oněch dnech svého ducha.“ (Jl 3,1-2)

Tento výrok pak připomíná sv. Petr ráno o letnicích, že se naplnil. Stalo se to poté, co se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, který naplnil celý dům, kde byli, a kdy se učedníkům ukázaly jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily, a na každém z nich spočinul jeden. V ten den byli všichni naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. (srov. Sk 2)

V den Letnice se zjevuje v plnosti Nejsvětější Trojice

V den letnic, tj. po skončení sedmi velikonočních týdnů, se tedy naplňuje Kristova Veliká noc sesláním Ducha Svatého a ten se projeví jako božská osoba.

„V tento den je konečně plně zjevena Nejsvětější Trojice: Od toho dne je království, hlásané Kristem, otevřeno těm, kdo v něho věří: v pokoře těla a ve víře se již podílí na společenství Nejsvětější Trojice,“ uvádí Katechismus katolické církve, který dále pokračuje: „Duch Svatý svým příchodem, který nepřestává, uvádí svět do ´posledních časů´, do doby církve, do již zděděného, ale ne ještě dovršeného království.“ (KKC 732)

Seslání Ducha Svatého slaví církev od počátku 

Dříve na den Letnic připadal židovský zemědělský svátek, kdy se slavily dožínky na poděkování Hospodinu za úrodu. Oslavovaly se 7 týdnů (50 dnů) po Velikonocích, což křesťanství převzalo. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj.

První ověřené zprávy o slavení Seslání Ducha Svatého pochází až ze 3. století, přestože se v církvi tato událost slavila již dříve. Brzy se objevila snaha připodobnit tento svátek Velikonocům, proto se již ve 4. století slavila vigilie (předvečer) s oktávem (následných 8 dní) a připojil se také další sváteční den - svatodušní pondělí.

Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční

Liturgická barva Slavnosti Seslání Ducha Svatého je červená - na památku ohnivých jazyků, v jejichž podobě sestoupil Duch Svatý na apoštoly. Někde bývá slavena již v předvečer slavnosti také vigilie Seslání Ducha Svatého. 

Touto slavností končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí. Zhasne se velikonoční paškál a je vhodné ho umístit ke křtitelnici, aby se od něj při udělování křtu rozsvěcovaly svíčky pokřtěných. O vigilii Zmrtvýchvstání Páně se žehná křestní voda ve křtitelnici na celou dobu velikonoční, po jejímž skončení se pak před každým křtem voda žehná. 

V blízkosti svátku Letnic se uděluje v mnoha farnost svátost biřmování. V loňském roce přijalo tuto svátost křesťanské dospělosti v České republice celkem 4 372 biřmovanců (z toho 259 bylo uděleno katolíkům v byzantském obřadu, kde tuto svátost přijímají děti současně se svátostí křtu).

Připravme se na Slavnost Seslání Ducha Svatého modlitbou

Od pátku po Slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí za nové vylití Ducha Svatého. Poprvé se takto před letnicemi modlili Ježíšovi učedníci spolu se ženami, s Ježíšovou Matkou Marií a s Ježíšovými příbuznými (srov. Sk 1,14).

„Přizvěme tedy i Pannu Marii, aby se modlila s námi o nové letnice v našem životě a v životě církve,“ vyzývá P. Vojtěch Kodet na svém webu, kde nabízí k inspiraci Svatodušní novénu. Modlit se ji můžete jak sami nebo ještě lépe ve společenství či rodině.

Příležitost poznat více třetí božskou osobu nabízí také mobilní aplikace Paprsky, jejímž autorem je P. Petr Hofírek. Tento stručný „katechismus o Duchu Svatém“ předkládá krátké texty týkající se Ducha Svatého, biblické citáty, střelné modlitby či modlitby z knihy Zpěv Ducha.

Více modliteb k Duchu Svatému můžete najít na www.modlitba.cz

(Zdroj: Katechismus katolické církve, Český misál, www.pastorace.cz)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František poslal církvi v Libanonu finanční dar 250 tisíc eur

Svatý otec poslal prostřednictvím Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji počáteční pomoc libanonské církvi ve výši 250 tisíc eur. Dar je určen pro potřeby místní církve a je výrazem pozornosti a otcovské blízkosti Svatého otce vůči postiženému lidu, který se nachází ve vážných obtížích.
07.08.2020

Obnovujeme živobytí na severu Iráku

Charita Česká republika spustila v březnu 2020 nový projekt, jehož cílem je podpora živobytí zranitelných rodin jak v městských, tak venkovských částech provincie Ninive na severu Iráku. Soustředíme se na komunity kolem měst Karakoš, Karemlaš a Bartella 30 minut jihovýchodně od Mosulu a 50 minut severozápadně od Erbílu.
07.08.2020

Papež: Užití atomovové energie k válečným cílům je nemorální

Papež František v poselství, adresovaném prefektovi hirošimské prefektury Hidehikovi Juzakimu, pozdravil účastníky včerejšího vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti pětasedmdesátého výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežily a jimž se v japonštině říká „hibakuša“.
07.08.2020

Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný

Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy: „My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého“; zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit.
06.08.2020

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Libanonský kardinál Béchara Boutros Raï požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném „Výzva ke státům světa“ volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Maronitský patriarcha zdůrazňuje, že hlavní město Libanonu je zničeno a v důsledku dvou obrovských explozí vypadá, jako by se jím přehnala válka. Stovky rodin naráz přišly o dům.
06.08.2020