banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
Publikováno: 19. 6. 2019 19:22

Jak je zřejmé z návrhu Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která by měla být během léta 2019 projednána Vládou ČR, bude kladen důraz na větší využití územní dimenze, tzn. zacílení podpory do určitého území tak, aby se vyrovnávaly rozdíly. Integrované nástroje (IN) představují způsob, jak podpořit rozvoj regionů a  přispět k  vyrovnání územních rozdílů pomocí financí z  operačních programů Evropské unie. Pomoc se zacílí do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. Nově připravovaný IROP 2 počítá opět s minimálně 30 % alokace cílené přímo do integrovaných nástrojů.

Pro současné programové období se IN realizují prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI), Integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) a  za pomoci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Pro každý integrovaný nástroj musí jeho tzv. nositel, kterým je příslušné město nebo místní akční skupina (MAS), zpracovat integrovanou strategii a  na základě analýzy území stanovit oblasti, které vyžadují podporu z  Evropských strukturálních a investičních fondů. Podpořeny tak mohou být pouze projekty v daném území.

Pro příští programové období se počítá s využitím ITI pro 13 městských metropolitních území a aglomerací (Pražské, Brněnské a  Ostravské metropolitní oblasti a Ústecko-Chomutovské, Plzeňské, Olomoucké a  Hradecko-Pardubické aglomeraci a v Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci-Jablonci nad Nisou, Jihlavě, Zlíně a Mladé Boleslavi a v jejich funkčním zázemí). I nadále bude zachována podpora venkovského území prostřednictvím místních akčních skupiny, tedy komunitně vedeného místního rozvoje. Je otázka, zda bude zachováno všech 179 stávajících MAS.

Do jisté míry novým nástrojem by mělo být využití Regionálních akčních plánů (RAP) jako podpory cílené do území určitého kraje tzv. obálka na kraj a dané téma. O podobě tohoto nástroje se diskutuje.

Pro potencionální žadatele je důležité již nyní s nositeli integrovaných nástrojů a RAP (kraje, města, MAS) začít jednat o svých projektech. Integrované strategie se začínají připravovat a řada nositelů sbírá projektové záměry pro zjištění absorpční kapacity území.Tematické zacílení jednotlivých nástrojů je diskutováno.

Pro ITI bude důležité, aby projekt splňoval tzv. integrovanost. Definice integrovaného projektu zatím není, uvažovány jsou tři kategorie: 1. unikátní jeden samostatný projekt (výstavba jedinečného/ nezastupitelného projektu v území), 2. unikátní projekt složený z navazujících projektů, 3. realizace na sebe navazujících „individuálních“ projektů (síťový projekt), které mají strategický význam (řeší vydefinovaný problém) pro aglomeraci. Uvažuje se naopř. o oblasti sociálních služeb, dopravě a podpoře kulturního dědictví a cestovního ruchu. Přes MAS by měly být podpořeny menší projekty např. do cca 5 mil. Kč na rozvoj venkovských oblastí. Pro RAPy se uvažuje o oblasti sociálních služeb, školství, cestovního ruchu, kulturního dědictví a dopravy.

Podpora revitalizace kulturního dědictví bude zachována i po roce 2020. Větší investice budou pravděpodobně realizovány přes ITI a RAP. Kdy se opět počítá s podporou národních kulturních památek, památek UNESCO a Indikativního seznamu NKP. Přes MAS by měly být podporovány menší bežné kulturní památky bez vyšší památkové ochrany.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Společná zemědělská politika EU po roce 2020 přináší nové možnosti

Program rozvoje venkova se v novém programovém období po roce 2020 změní na Strategický plán společné zemědělské politiky ČR. Přinášíme shrnutí, co to znamená pro ČR.
16.07.2020

Operační programy po příští programové období dostávají konkrétní podobu

Z důvodu potřeby řešit aktuální otázky okolo pandemie koronaviru je příprava nového programového období oproti plánu zpožděna. I tak ale pokračuje příprava operačních programů.
16.07.2020

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020