Papež František: Jazyku lásky rozumí všichni

Duch Svatý je tvůrcem společenství, pomáhá církvi k růstu a k překonávání lidských hranic a jakýchkoliv skandálů. Toto dnes připomněl papež František na pravidelné středeční audienci v katechezi nazvané „Ohnivé jazyky, Letnice a dynamis Ducha Svatého, který rozněcuje lidské slovo a činí je evangeliem“. Svatý otec tak navázal na cyklus věnovaný knize Skutků apoštolů. 
Publikováno: 19. 6. 2019 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Modlitba je plícemi křesťanského života

Padesátý den po Velikonocích prožijí apoštolové spolu s Marií ve večeřadle událost, která překonala jejich očekávání. „Apoštolové jsou sjednoceni v modlitbě, která je jako plíce, jež dávají dech učedníkům všech dob. Bez modlitby nelze být Ježíšovým učedníkem, nelze být křesťanem! Modlitba je plícemi křesťanského života,“ řekl papež František na úvod své katecheze a pokračoval: „V tomto okamžiku modlitby jsou učedníci překvapeni Božím vpádem. Je to přepadení, které netoleruje uzavřenost, ale otevírá brány dokořán, a to silou větru, který připomíná ruah, prvotní dech, jenž naplňuje zaslíbení síly Zmrtvýchvstalého před Jeho odchodem. Přichází z nenadání, shůry, jakoby se přihnal prudký vichr, který naplnil celý dům, kde byli shromážděni.“ 

Oheň provází Boží zjevení

K větru se pak připojuje oheň, který poukazuje na hořící keř a na Sinaj s darem Desatera. V biblické tradici doprovází oheň Boží zjevení. „V ohni Bůh předává Své živé a energické slovo, které otevírá budoucnost; oheň symbolicky vyjadřuje Jeho působení, zahřívání, osvětlování, pronikání srdcí, Jeho péči o lidské dílo očišťováním a oživováním,“ řekl dále Svatý otec.

Zatímco na Sinaji bylo slyšet Boží hlas, v Jeruzalémě, o svátku Letnic, ten, kdo promlouval, byl Petr, skála, na níž se Kristus rozhodl zbudovat svoji církev. Jeho slovo, ač slabé, dokonce i schopné zapřít Pána, naplněné ohněm Ducha získává sílu, která dokáže proniknout srdce a obracet lidi. Vždyť Bůh si vyvolil to, co je ve světě slabé, aby zahanbil silné (srov. 1Kor 1,27).

Církev se rodí z ohně lásky

„Znamená to, že církev se rodí z ohně lásky, z ´požáru´, který propukl o Letnicích a který zjevuje sílu Slova Zmrtvýchvstalého podnícenou Duchem Svatým. Nová a definitivní smlouva je založená nikoliv na deskách z kamene, ale na působení Božího Ducha, který činí všechno nové a vpisuje to do lidských srdcí,“ zdůraznil papež František.

Slovo apoštolů je poznamenáno Duchem Zmrtvýchvstalého a stává se novým slovem, jiným, které ovšem lze pochopit, jako by bylo simultánně překládáno do všech jazyků. Ostatně každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

Jazyku lásky rozumí všichni

„Jedná se tedy o jazyk pravdy a lásky, který je univerzálním jazykem, mohou mu rozumět i analfabeti. Jazyku pravdy a lásky rozumí všichni. Jednáš-li si pravdou na srdci, s upřímností, s láskou, všichni ti budou rozumět. I když nebudeš moci mluvit, můžeš pohladit tak, aby to bylo pravdivé a laskavé,“ doplnil Svatý otec.

Duch Svatý je dirigentem chvály

Duch Svatý se projevuje nejen symfonií zvuků, které se spojují a harmonicky skládají rozdíly, ale projevuje se také jako dirigent orchestru, který rozehrává partitury chvály za veliká Boží díla. Duch Svatý je tvůrcem společenství, tvůrcem smíření, který dokáže odstraňovat překážky mezi Židy a Řeky, mezi otroky a svobodnými, aby vytvářeli jedno tělo. On buduje společenství věřících tím, že harmonizuje jednotu těla a rozmanitost jejích členů. Pomáhá církvi k růstu, k překonávání lidských hranic, hříchů a jakýchkoliv skandálů,“ zdůraznil papež František.

Naplňuje se proroctví o novém vylití Ducha

Ten zázrak je tak velký, že se někdo podivuje, jestli ti muži nejsou opilí. Tudíž Petr zasáhne jménem všech apoštolů a osvětlí tuto událost dle slov proroka Jóela„Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“ (Jl 3,1) Zde je oznámeno nové vylití Ducha Svatého.

Ježíšovi následovníci nejsou opilí, ale žijí to, co svatý Ambrož nazývá ´střízlivým opojením Ducha´, jež zapaluje uprostřed Božího lidu proroctví skrze sny a vize. Tento prorocký dar není vyhrazen pouze pro některé, nýbrž pro všechny, kteří vzývají jméno Páně,“ vysvětlil papež.

Prosme o nové Letnice

Od této chvíle Duch Boží mění srdce, aby přijala spásu, jež přichází skrze Ježíše Krista. Je to Ten, kterého lidé přibili k dřevu kříže a kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, „vytrhl jej z bolestí smrti“ (Sk 2,24).

„Je to On, kdo vylil Ducha, který diriguje polyfonii chvály, které mohou všichni naslouchat,“ řekl Svatý otec a citoval papeže Benedikt XVI.: „Letnice jsou toto: Ježíš, a skrze Něho samotný Bůh, k nám přichází a vtahuje nás do sebe.

Duch působí Božskou přitažlivost. Bůh nás svádí Svou Láskou a tak nás zasahuje, abychom hýbali dějinami a iniciovali procesy, skrze které vzniká nový život. „Pouze Boží Duch má ve skutečnosti moc zlidšťovat a činit přátelským každý kontext, počínaje těmi, kdo Ho přijmou,“ dodal papež.

„Prosme Pána, aby nám dal zažít nové Letnice, které by rozšířily naše srdce a naladily naše porozumění s Kristem tak, abychom beze studu oznamovali Jeho slovo schopné měnit a svědčili o síle lásky, která volá k životu vše, s čím se setkává,“ uvedl Svatý otec na závěr své katecheze.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019