Papež František: Jazyku lásky rozumí všichni

Duch Svatý je tvůrcem společenství, pomáhá církvi k růstu a k překonávání lidských hranic a jakýchkoliv skandálů. Toto dnes připomněl papež František na pravidelné středeční audienci v katechezi nazvané „Ohnivé jazyky, Letnice a dynamis Ducha Svatého, který rozněcuje lidské slovo a činí je evangeliem“. Svatý otec tak navázal na cyklus věnovaný knize Skutků apoštolů. 
Publikováno: 19. 6. 2019 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Modlitba je plícemi křesťanského života

Padesátý den po Velikonocích prožijí apoštolové spolu s Marií ve večeřadle událost, která překonala jejich očekávání. „Apoštolové jsou sjednoceni v modlitbě, která je jako plíce, jež dávají dech učedníkům všech dob. Bez modlitby nelze být Ježíšovým učedníkem, nelze být křesťanem! Modlitba je plícemi křesťanského života,“ řekl papež František na úvod své katecheze a pokračoval: „V tomto okamžiku modlitby jsou učedníci překvapeni Božím vpádem. Je to přepadení, které netoleruje uzavřenost, ale otevírá brány dokořán, a to silou větru, který připomíná ruah, prvotní dech, jenž naplňuje zaslíbení síly Zmrtvýchvstalého před Jeho odchodem. Přichází z nenadání, shůry, jakoby se přihnal prudký vichr, který naplnil celý dům, kde byli shromážděni.“ 

Oheň provází Boží zjevení

K větru se pak připojuje oheň, který poukazuje na hořící keř a na Sinaj s darem Desatera. V biblické tradici doprovází oheň Boží zjevení. „V ohni Bůh předává Své živé a energické slovo, které otevírá budoucnost; oheň symbolicky vyjadřuje Jeho působení, zahřívání, osvětlování, pronikání srdcí, Jeho péči o lidské dílo očišťováním a oživováním,“ řekl dále Svatý otec.

Zatímco na Sinaji bylo slyšet Boží hlas, v Jeruzalémě, o svátku Letnic, ten, kdo promlouval, byl Petr, skála, na níž se Kristus rozhodl zbudovat svoji církev. Jeho slovo, ač slabé, dokonce i schopné zapřít Pána, naplněné ohněm Ducha získává sílu, která dokáže proniknout srdce a obracet lidi. Vždyť Bůh si vyvolil to, co je ve světě slabé, aby zahanbil silné (srov. 1Kor 1,27).

Církev se rodí z ohně lásky

„Znamená to, že církev se rodí z ohně lásky, z ´požáru´, který propukl o Letnicích a který zjevuje sílu Slova Zmrtvýchvstalého podnícenou Duchem Svatým. Nová a definitivní smlouva je založená nikoliv na deskách z kamene, ale na působení Božího Ducha, který činí všechno nové a vpisuje to do lidských srdcí,“ zdůraznil papež František.

Slovo apoštolů je poznamenáno Duchem Zmrtvýchvstalého a stává se novým slovem, jiným, které ovšem lze pochopit, jako by bylo simultánně překládáno do všech jazyků. Ostatně každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí.

Jazyku lásky rozumí všichni

„Jedná se tedy o jazyk pravdy a lásky, který je univerzálním jazykem, mohou mu rozumět i analfabeti. Jazyku pravdy a lásky rozumí všichni. Jednáš-li si pravdou na srdci, s upřímností, s láskou, všichni ti budou rozumět. I když nebudeš moci mluvit, můžeš pohladit tak, aby to bylo pravdivé a laskavé,“ doplnil Svatý otec.

Duch Svatý je dirigentem chvály

Duch Svatý se projevuje nejen symfonií zvuků, které se spojují a harmonicky skládají rozdíly, ale projevuje se také jako dirigent orchestru, který rozehrává partitury chvály za veliká Boží díla. Duch Svatý je tvůrcem společenství, tvůrcem smíření, který dokáže odstraňovat překážky mezi Židy a Řeky, mezi otroky a svobodnými, aby vytvářeli jedno tělo. On buduje společenství věřících tím, že harmonizuje jednotu těla a rozmanitost jejích členů. Pomáhá církvi k růstu, k překonávání lidských hranic, hříchů a jakýchkoliv skandálů,“ zdůraznil papež František.

Naplňuje se proroctví o novém vylití Ducha

Ten zázrak je tak velký, že se někdo podivuje, jestli ti muži nejsou opilí. Tudíž Petr zasáhne jménem všech apoštolů a osvětlí tuto událost dle slov proroka Jóela„Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“ (Jl 3,1) Zde je oznámeno nové vylití Ducha Svatého.

Ježíšovi následovníci nejsou opilí, ale žijí to, co svatý Ambrož nazývá ´střízlivým opojením Ducha´, jež zapaluje uprostřed Božího lidu proroctví skrze sny a vize. Tento prorocký dar není vyhrazen pouze pro některé, nýbrž pro všechny, kteří vzývají jméno Páně,“ vysvětlil papež.

Prosme o nové Letnice

Od této chvíle Duch Boží mění srdce, aby přijala spásu, jež přichází skrze Ježíše Krista. Je to Ten, kterého lidé přibili k dřevu kříže a kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, „vytrhl jej z bolestí smrti“ (Sk 2,24).

„Je to On, kdo vylil Ducha, který diriguje polyfonii chvály, které mohou všichni naslouchat,“ řekl Svatý otec a citoval papeže Benedikt XVI.: „Letnice jsou toto: Ježíš, a skrze Něho samotný Bůh, k nám přichází a vtahuje nás do sebe.

Duch působí Božskou přitažlivost. Bůh nás svádí Svou Láskou a tak nás zasahuje, abychom hýbali dějinami a iniciovali procesy, skrze které vzniká nový život. „Pouze Boží Duch má ve skutečnosti moc zlidšťovat a činit přátelským každý kontext, počínaje těmi, kdo Ho přijmou,“ dodal papež.

„Prosme Pána, aby nám dal zažít nové Letnice, které by rozšířily naše srdce a naladily naše porozumění s Kristem tak, abychom beze studu oznamovali Jeho slovo schopné měnit a svědčili o síle lásky, která volá k životu vše, s čím se setkává,“ uvedl Svatý otec na závěr své katecheze.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 9. do 15. prosince 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a Českém rozhlasu.
09.12.2019

Konference o mládeži 2019: Mluvme jazykem současnosti

Tématem 23. konference o mládeži byla digitální evangelizace, která se uskutečnila ve dnech 5. – 6. prosince v Češkovicích na Blanensku. Účastníci debatovali o možnostech, inspiracích a představách evangelizačního působení v digitálním prostoru v ČR.
06.12.2019

Abeceda křesťanské víry - 7. díl E - Evangelium

Sedmým písmenem v abecedě je „E“, jako evangelium. Evangelium doslova znamená „dobrá zpráva“. A co je tedy ta dobrá zpráva? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
06.12.2019

Kardinál Michael Czerny: Téma migrace je pro mne osobní, prožili jsme to jako rodina

Papež František jmenoval v říjnu třináct nových kardinálů. Jedním z nich byl i brněnský rodák Michael Czerny, jehož rodina po roce 1948 emigrovala do Kanady, kde on posléze vstoupil k jezuitům. Od roku 2016 působí ve Vatikánu v Sekci pro migranty a uprchlíky Dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Při příležitosti synody o Amazonii jsme požádali kardinála Czerného o rozhovor, který nyní přinášíme v českém překladu.
06.12.2019