Máme chuť kráčet za Kristem společně, vzkazují mladí z Říma

V těchto dnech se v Římě koná XI. mezinárodní fórum mládeže, které vyvrcholí zítřejším setkáním s papežem Františkem. Nechybějí zde ani dva mladí zástupci z České republiky a P. Jan Balík, poradce Úřadu pro rodinu, laiky a život. S jakými zkušenostmi přijeli na fórum oni, co je nejvíce oslovilo, jaké konkrétní kroky byly v pastoraci mládeže po synodě již uskutečněny v ČR a co nového se v církvi pro mladé chystá? Nejen na tyto otázky jsme se našich delegátů zeptali.
Publikováno: 21. 6. 2019 12:15

Foto: Marie Jenišová

Mezinárodního fóra mládeže v Římě, které se koná ve dnech 19.-22. června, se účastní více než 200 mladých delegátů z biskupských konferencí celého světa. Dále jsou zde zástupci velkých církevních hnutí a komunit, 18 mladých lidí, kteří se jako auditoři účastnili podzimní biskupské synody, a ti, kteří mají na starosti pastoraci mládeže. 

Jedná se tedy o skutečnou církev, která není tvořena jedním stylem práce, jednou mentalitou a jedním pohledem. Naopak, tolik různých názorů, kolik národností, ale zároveň jedna víra a společný zápal pro Ježíše a pro evangelizaci,“ uvedl P. Jan Balík, který je jedním ze dvou přítomných konzultorů Dikasteria pro laiky, rodinu a život

Kromě P. Jana Balíka se fóra účastní také Ondřej Elbel a Marie Jenišová, kteří byli jmenovaní Sekcí pro mládež. Všem třem zástupcům ČR jsme položili několik otázek:

Co si klade toto Mezinárodní fórum mládeže za cíl?

Ondřej Elbel a Marie Jenišová: Na fóru se scházíme 8 měsíců po synodě o mladých, víře a rozlišování povolání a hlavní téma je nasnadě. Společně se zamýšlíme, jak synoda ovlivňuje naši pastoraci, náš život v církvi... Je zajímavé poslouchat příklady ze zemí, kde mladí synodu prožívali opravdu intenzivně - můžeme zmínit třeba Ugandu. Hodně taky rozjímáme a diskutujeme nad aktuálním textem papeže Františka Christus vivit - o tom, že Kristus je živý tady a teď.

P. Jan Balík: XI. mezinárodní fórum mládeže se vrátilo k původnímu stylu těchto setkání ‒ naslouchání mladým. Proto byla většina času věnována práci v jazykových skupinách, v souhrnech na plénu a v prostoru, kdy mohl kdokoliv vystupovat a hovořit.

Cílem fóra bylo pokračovat v synodální cestě třetí fází – začít procesy, které více začlení mladé lidi jako aktivní součást církve. Základem diskusí byla exhortace Christus vivit.  

Po skončení říjnové biskupské synody o mladých byly v ČR již nějaké konkrétní kroky v pastoraci mládeže uskutečněny?

Ondřej Elbel a Marie Jenišová: Otec biskup Tomáš Holub po návratu z Říma synodu představoval v různých společenstvích, aktuálně točí videopořady pro Signály. Ještě důležitější než závěry synody je podle nás chuť kráčet za Kristem společně - společně s mladými třeba rozlišovat, jak oslovit druhé lidi. Proto se v únoru sešli zástupci center pro mládež, salesiánů, církevních škol nebo VKH a hodnotili, co vlastně mladým v církvi nabízíme.

P. Jan Balík: Pastorace mládeže v ČR byla v roce 1990 založena dle inspirací sv. Jana Pavla II., tedy v linii, kterou potvrdila synoda a zdůraznila exhortace Christus vivit. Mladé lidi je třeba považovat za aktivní součást církve a dát jim aktivní odpovědnost za evangelizaci vrstevníků. Mladí lidé byli od začátku členy diecézních center pro mládež, celá řada mladých se zapojuje jako zástupci za děkanáty a animátoři konají mnoho zdařilých aktivit pro své vrstevníky. Také se můžeme pochlubit konáním diecézních i celostátních fór mládeže, ze kterých máme řadu inspirativních výstupů. Sekce pro mládež ČBK též zve ke spolupráci nejrůznější řehole a hnutí.

Otázkou zůstává, zda je hlas mladých opravdu seriózně přijímán a zda jsou vždy mladí vnímáni jako důležitý hlas ve farních a diecézních pastoračních a ekonomických radách a v jiných rovinách církve. Nejednou se nám dospělým může jevit výpověď mladých lidí nevhodná a opovrhneme jí či ji propasírujeme vlastním stylem myšlení a z inspirací mnoho nezbyde.

Shrnul bych, že je třeba vážit si dosaženého a zároveň pokračovat v nastolené cestě. Někdy může být totiž obtížnější vytrvat v nastoupené cestě než ji začít.

Kromě řečeného však není možné opomenout ještě jednu velikou výzvu, která stojí před naší církví. Je jí otázka, jak oslovit tolik mladých lidí, kteří v naší vlasti o Kristu nic neslyšeli, jak jim přiblížit Ježíšovu lásku, jak jim ukázat krásu společenství církve a jak jim objasnit, že víra v Krista obohacuje život.   

Jaké zkušenosti jste přivezli na fórum do Říma vy?

Ondřej Elbel: Do Říma jsem přijel, abych tu zastupoval diecézní centra pro mládež. Doprovází mě životem už 13 let od chvíle, co jsem poprvé přijel jako kluk na tábor Archa do Rajnochovic. V současnosti tam dětský tábor vedu a snažím se starat o naše skvělé dobrovolníky. Proto jsem taky o centrech pro mládež mluvil na plenárním zasedání.

Marie Jenišová: Na fórum mladých jsem jela s informacemi o tom, jaká je situace české mládeže. Jednak jsem čerpala z vlastních zkušeností - působím v projektu salesiánského misijního dobrovolnictví Adopce nablízko - jednak ze závěrů posynodálního setkání, které proběhlo v únoru v Praze. 

Tím, že se domluvím španělsky, přihlásila jsem se do španělsky mluvící pracovní skupinky. Jsem v ní jediná Evropanka, ostatní jsou např. z Kostariky, Ekvádoru, Chile nebo Argentiny. Je to velmi zajímavá zkušenost, sdílet se s Latinoameričany o životě a pastoraci mladých v našich zemích. Například jsme narazili na problém pastorace mladých pracujících a měla jsem radost, že jsem mohla předat ostatním pozitivní zkušenost s Absolventským Velehradem nebo poměrně nedávno vzniklými společenstvími pro mladé absolventy v Brně a v Praze. 

P. Jan Balík: Potvrzení linie, kterou započal sv. Jan Pavel II. a která se dnes dostává do všeobecné pozornosti.

Jaké konkrétní návrhy vás na fóru nejvíce oslovily?

Ondřej Elbel: To hlavní souvisí s papežovým textem Christis vivit, který je podle mě mimořádný. Musíme udělat maximum pro to, aby se k mladým lidem opravdu dostal. Přemýšlíme, jak využít sociální sítě nebo videa, aby se Christus vivit dostal i k těm, kteří běžně knihy nečtou.

Marie Jenišová: V pracovních skupinkách i v plénu zaznívá spousta inspirujících myšlenek a sdělení, jednak k apoštolské exhortaci Christus vivit, jednak k synodě o mládeži a dopadům, které ne/měla v jednotlivých zemích.   

P. Jan Balík: S potěšením jsem pozoroval, že mladí lidé mají církev rádi, váží si biskupů a kněží, a zároveň touží po jejich větší blízkosti. Pochopitelně jiné starosti má konzumní západní svět a jiné mladí lidé z Afriky, Sýrie a dalších zemí, kde mají lidé zcela základní životní problémy. U stolu během jídla jsem potkával mladé lidi, kteří byli v Evropě poprvé a tedy i poprvé v Římě. Též jsem vnímal, jak jsou mladí lidé vnímaví na problémy, které hýbou světem, na chudobu, na sociální nespravedlnosti a na morální otázky, jako je šířící se eutanazie.

Apoštolská exhortace Christus vivit vyjde v češtině až na konci července. Na co byste chtěli mladé především upozornit? Co vás v ní nejvíce zaujalo?

Ondřej Elbel: Zmíním tři body. Papež píše o aktuálních problémech, kterým mladí čelí, a nabízí světlo na konci tunelu. Boží lásku, která se dává do krajnosti pro každého z nás. Církev se stane mladou, pokud upře svou pozornost ke Kristu a nebude zahleděná do sebe - jinak by se z nás stalo maximálně muzeum pozlacených předmětů. Třetí bod: naslouchejme rodičům a starším. Nemusíme s nimi souhlasit ve všem, ale budujme mezigenerační vazby a doprovázejme se. Obohatí nás to všechny!!!

Marie Jenišová: Apoštolská exhortace Christus vivit je z pohledu mladých adresována nejen těm, kteří jsou aktivními křesťany, ale i těm, kteří se vzdálili nebo se dosud se vzkříšeným Kristem nesetkali. A právě tady mi vyvstává spousta otázek, jakým způsobem pracovat s těmito skupinami, čím konkrétně mohu přispět já? Těším se, že během dnešních pracovních skupinek, jejichž tématem je: mladí v akci v rámci synodální církve, budeme hledat způsoby a praktické kroky, jak poselství Christus vivit přiblížit v našich zemích. 

P. Jan Balík: Exhortaci bych shrnul do tří hesel: povzbuzení mladých k aktivitě a k odpovědnosti za život, zdůraznění, že církev potřebuje slyšet hlas mladých a podtržení skutečnosti, že pro mladé lidi je nutné, aby rozvíjeli víru uprostřed společenství, ve kterém jsou zároveň aktivní.

Františkova exhortace nevyčerpává všechna témata pastorace mládeže, ale je hlubokým rozjímáním o daru mládí. Myslím, že bude vhodné, když si ji kněží o prázdninách prostudují a na podzim ji předají ve svých farnostech během homilií a nechají se jí ovlivnit ve svých pastoračních plánech.

Jak se  podle vás jako mladí můžete aktivně zapojit do dění církve?

Ondřej Elbel a Marie Jenišová: Určitě bychom rádi co nejvíc předávali papežovo poselství - rozhodně chceme využít radost z úžasného setkání aktivních katolíků z celého světa pro další službu uvnitř církve - ať už na centrech pro mládež, ve farnostech nebo u salesiánů.

Přineslo toto fórum nějaké novinky?

P. Jan Balík: Mohu prozradit, že se chystá ustanovení speciálního poradního orgánu Dikasteria pro laiky, rodinu a život, který bude složený z mladých zástupců z celého světa.

Děkujeme za rozhovor.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pražská arcidiecéze vstupuje do nového roku s dvěma generálními vikáři

Od 17. ledna 2020 má pražská arcidiecéze dva generální vikáře. Pomocný biskup Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., se bude zaobírat kněžstvem, duchovním životem arcidiecéze, zdravotnictvím a posílením péče o farnosti. Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., bude odpovídat za ekonomickou a hospodářskou činnost arcidiecéze a charitu.
17.01.2020

Programové tipy Radia Proglas na 4. týden 2020

V týdnu od 20. ledna se můžete těšit na premiérové Čtení na pokračování z knihy Radka Habáně Hádej, kdo se vrátil, nebo na speciální Myšlenky na den k týdnu modliteb za jednotu křesťanů.
17.01.2020

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

260 milionů křesťanů bylo v minulém roce vystaveno nátlaku a násilí kvůli své víře. Píše o tom výroční zpráva evangelické nevládní organizace Open Doors.
17.01.2020

V americkém Texasu se bude konat děkovná mše za víru českých přistěhovalců

V kostele Svatého Cyrila a Metoděje v texaském městě Dubina (USA) bude celebrovat v pátek 14. února 2020 ve 14.00 hodin (den patroncinia kostela) mši svatou biskup Brendan Cahill z diecéze Victoria. K biskupovi se na mši připojí také kněží z České katolické nadace v Texasu - Czech Catholic Foundation of Texas (CCFT) a tři kněží z České republiky, kteří nyní působí v USA.
17.01.2020

Dokoledováno. Jubilejní Tříkrálová sbírka slibuje bohatý výnos. Děkujeme!

Papírové „tříkrálové“ koruny jsou složeny v skříních, královské pláště rozvěšeny na ramínka, alby vráceny do kostela. Letos je dokoledováno. Poslední tříkrálové koledníky s pokladničkami pro charitní Tříkrálovou sbírku bylo možné ještě tu a tam spatřit v pondělí a v úterý, teď už na obecních a městských úřadech probíhá rozpečeťování pokladniček a sčítání jejich obsahu. A dosavadní dílčí výsledky dávají tušit, že částka vybraná pro lidi v nouzi nejspíš překročí loňský rekord.
16.01.2020