Máme chuť kráčet za Kristem společně, vzkazují mladí z Říma

V těchto dnech se v Římě koná XI. mezinárodní fórum mládeže, které vyvrcholí zítřejším setkáním s papežem Františkem. Nechybějí zde ani dva mladí zástupci z České republiky a P. Jan Balík, poradce Úřadu pro rodinu, laiky a život. S jakými zkušenostmi přijeli na fórum oni, co je nejvíce oslovilo, jaké konkrétní kroky byly v pastoraci mládeže po synodě již uskutečněny v ČR a co nového se v církvi pro mladé chystá? Nejen na tyto otázky jsme se našich delegátů zeptali.
Publikováno: 21. 6. 2019 12:15

Foto: Marie Jenišová

Mezinárodního fóra mládeže v Římě, které se koná ve dnech 19.-22. června, se účastní více než 200 mladých delegátů z biskupských konferencí celého světa. Dále jsou zde zástupci velkých církevních hnutí a komunit, 18 mladých lidí, kteří se jako auditoři účastnili podzimní biskupské synody, a ti, kteří mají na starosti pastoraci mládeže. 

Jedná se tedy o skutečnou církev, která není tvořena jedním stylem práce, jednou mentalitou a jedním pohledem. Naopak, tolik různých názorů, kolik národností, ale zároveň jedna víra a společný zápal pro Ježíše a pro evangelizaci,“ uvedl P. Jan Balík, který je jedním ze dvou přítomných konzultorů Dikasteria pro laiky, rodinu a život

Kromě P. Jana Balíka se fóra účastní také Ondřej Elbel a Marie Jenišová, kteří byli jmenovaní Sekcí pro mládež. Všem třem zástupcům ČR jsme položili několik otázek:

Co si klade toto Mezinárodní fórum mládeže za cíl?

Ondřej Elbel a Marie Jenišová: Na fóru se scházíme 8 měsíců po synodě o mladých, víře a rozlišování povolání a hlavní téma je nasnadě. Společně se zamýšlíme, jak synoda ovlivňuje naši pastoraci, náš život v církvi... Je zajímavé poslouchat příklady ze zemí, kde mladí synodu prožívali opravdu intenzivně - můžeme zmínit třeba Ugandu. Hodně taky rozjímáme a diskutujeme nad aktuálním textem papeže Františka Christus vivit - o tom, že Kristus je živý tady a teď.

P. Jan Balík: XI. mezinárodní fórum mládeže se vrátilo k původnímu stylu těchto setkání ‒ naslouchání mladým. Proto byla většina času věnována práci v jazykových skupinách, v souhrnech na plénu a v prostoru, kdy mohl kdokoliv vystupovat a hovořit.

Cílem fóra bylo pokračovat v synodální cestě třetí fází – začít procesy, které více začlení mladé lidi jako aktivní součást církve. Základem diskusí byla exhortace Christus vivit.  

Po skončení říjnové biskupské synody o mladých byly v ČR již nějaké konkrétní kroky v pastoraci mládeže uskutečněny?

Ondřej Elbel a Marie Jenišová: Otec biskup Tomáš Holub po návratu z Říma synodu představoval v různých společenstvích, aktuálně točí videopořady pro Signály. Ještě důležitější než závěry synody je podle nás chuť kráčet za Kristem společně - společně s mladými třeba rozlišovat, jak oslovit druhé lidi. Proto se v únoru sešli zástupci center pro mládež, salesiánů, církevních škol nebo VKH a hodnotili, co vlastně mladým v církvi nabízíme.

P. Jan Balík: Pastorace mládeže v ČR byla v roce 1990 založena dle inspirací sv. Jana Pavla II., tedy v linii, kterou potvrdila synoda a zdůraznila exhortace Christus vivit. Mladé lidi je třeba považovat za aktivní součást církve a dát jim aktivní odpovědnost za evangelizaci vrstevníků. Mladí lidé byli od začátku členy diecézních center pro mládež, celá řada mladých se zapojuje jako zástupci za děkanáty a animátoři konají mnoho zdařilých aktivit pro své vrstevníky. Také se můžeme pochlubit konáním diecézních i celostátních fór mládeže, ze kterých máme řadu inspirativních výstupů. Sekce pro mládež ČBK též zve ke spolupráci nejrůznější řehole a hnutí.

Otázkou zůstává, zda je hlas mladých opravdu seriózně přijímán a zda jsou vždy mladí vnímáni jako důležitý hlas ve farních a diecézních pastoračních a ekonomických radách a v jiných rovinách církve. Nejednou se nám dospělým může jevit výpověď mladých lidí nevhodná a opovrhneme jí či ji propasírujeme vlastním stylem myšlení a z inspirací mnoho nezbyde.

Shrnul bych, že je třeba vážit si dosaženého a zároveň pokračovat v nastolené cestě. Někdy může být totiž obtížnější vytrvat v nastoupené cestě než ji začít.

Kromě řečeného však není možné opomenout ještě jednu velikou výzvu, která stojí před naší církví. Je jí otázka, jak oslovit tolik mladých lidí, kteří v naší vlasti o Kristu nic neslyšeli, jak jim přiblížit Ježíšovu lásku, jak jim ukázat krásu společenství církve a jak jim objasnit, že víra v Krista obohacuje život.   

Jaké zkušenosti jste přivezli na fórum do Říma vy?

Ondřej Elbel: Do Říma jsem přijel, abych tu zastupoval diecézní centra pro mládež. Doprovází mě životem už 13 let od chvíle, co jsem poprvé přijel jako kluk na tábor Archa do Rajnochovic. V současnosti tam dětský tábor vedu a snažím se starat o naše skvělé dobrovolníky. Proto jsem taky o centrech pro mládež mluvil na plenárním zasedání.

Marie Jenišová: Na fórum mladých jsem jela s informacemi o tom, jaká je situace české mládeže. Jednak jsem čerpala z vlastních zkušeností - působím v projektu salesiánského misijního dobrovolnictví Adopce nablízko - jednak ze závěrů posynodálního setkání, které proběhlo v únoru v Praze. 

Tím, že se domluvím španělsky, přihlásila jsem se do španělsky mluvící pracovní skupinky. Jsem v ní jediná Evropanka, ostatní jsou např. z Kostariky, Ekvádoru, Chile nebo Argentiny. Je to velmi zajímavá zkušenost, sdílet se s Latinoameričany o životě a pastoraci mladých v našich zemích. Například jsme narazili na problém pastorace mladých pracujících a měla jsem radost, že jsem mohla předat ostatním pozitivní zkušenost s Absolventským Velehradem nebo poměrně nedávno vzniklými společenstvími pro mladé absolventy v Brně a v Praze. 

P. Jan Balík: Potvrzení linie, kterou započal sv. Jan Pavel II. a která se dnes dostává do všeobecné pozornosti.

Jaké konkrétní návrhy vás na fóru nejvíce oslovily?

Ondřej Elbel: To hlavní souvisí s papežovým textem Christis vivit, který je podle mě mimořádný. Musíme udělat maximum pro to, aby se k mladým lidem opravdu dostal. Přemýšlíme, jak využít sociální sítě nebo videa, aby se Christus vivit dostal i k těm, kteří běžně knihy nečtou.

Marie Jenišová: V pracovních skupinkách i v plénu zaznívá spousta inspirujících myšlenek a sdělení, jednak k apoštolské exhortaci Christus vivit, jednak k synodě o mládeži a dopadům, které ne/měla v jednotlivých zemích.   

P. Jan Balík: S potěšením jsem pozoroval, že mladí lidé mají církev rádi, váží si biskupů a kněží, a zároveň touží po jejich větší blízkosti. Pochopitelně jiné starosti má konzumní západní svět a jiné mladí lidé z Afriky, Sýrie a dalších zemí, kde mají lidé zcela základní životní problémy. U stolu během jídla jsem potkával mladé lidi, kteří byli v Evropě poprvé a tedy i poprvé v Římě. Též jsem vnímal, jak jsou mladí lidé vnímaví na problémy, které hýbou světem, na chudobu, na sociální nespravedlnosti a na morální otázky, jako je šířící se eutanazie.

Apoštolská exhortace Christus vivit vyjde v češtině až na konci července. Na co byste chtěli mladé především upozornit? Co vás v ní nejvíce zaujalo?

Ondřej Elbel: Zmíním tři body. Papež píše o aktuálních problémech, kterým mladí čelí, a nabízí světlo na konci tunelu. Boží lásku, která se dává do krajnosti pro každého z nás. Církev se stane mladou, pokud upře svou pozornost ke Kristu a nebude zahleděná do sebe - jinak by se z nás stalo maximálně muzeum pozlacených předmětů. Třetí bod: naslouchejme rodičům a starším. Nemusíme s nimi souhlasit ve všem, ale budujme mezigenerační vazby a doprovázejme se. Obohatí nás to všechny!!!

Marie Jenišová: Apoštolská exhortace Christus vivit je z pohledu mladých adresována nejen těm, kteří jsou aktivními křesťany, ale i těm, kteří se vzdálili nebo se dosud se vzkříšeným Kristem nesetkali. A právě tady mi vyvstává spousta otázek, jakým způsobem pracovat s těmito skupinami, čím konkrétně mohu přispět já? Těším se, že během dnešních pracovních skupinek, jejichž tématem je: mladí v akci v rámci synodální církve, budeme hledat způsoby a praktické kroky, jak poselství Christus vivit přiblížit v našich zemích. 

P. Jan Balík: Exhortaci bych shrnul do tří hesel: povzbuzení mladých k aktivitě a k odpovědnosti za život, zdůraznění, že církev potřebuje slyšet hlas mladých a podtržení skutečnosti, že pro mladé lidi je nutné, aby rozvíjeli víru uprostřed společenství, ve kterém jsou zároveň aktivní.

Františkova exhortace nevyčerpává všechna témata pastorace mládeže, ale je hlubokým rozjímáním o daru mládí. Myslím, že bude vhodné, když si ji kněží o prázdninách prostudují a na podzim ji předají ve svých farnostech během homilií a nechají se jí ovlivnit ve svých pastoračních plánech.

Jak se  podle vás jako mladí můžete aktivně zapojit do dění církve?

Ondřej Elbel a Marie Jenišová: Určitě bychom rádi co nejvíc předávali papežovo poselství - rozhodně chceme využít radost z úžasného setkání aktivních katolíků z celého světa pro další službu uvnitř církve - ať už na centrech pro mládež, ve farnostech nebo u salesiánů.

Přineslo toto fórum nějaké novinky?

P. Jan Balík: Mohu prozradit, že se chystá ustanovení speciálního poradního orgánu Dikasteria pro laiky, rodinu a život, který bude složený z mladých zástupců z celého světa.

Děkujeme za rozhovor.

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019