Papež František: Stylem věřících je blízkost a jednota

Dnes se konala na náměstí sv. Petra poslední generální audience před prázdninovou přestávkou. Katecheze navázala na čtení z 2. kapitoly Skutků apoštolů, kde je konkrétně popsán život prvotních křesťanů, kteří vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
Publikováno: 26. 6. 2019 17:45

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Společenství prvotních křesťanů bylo kvasem evangelizace

„Plodem Letnic, silného vylití Božího Ducha na první křesťanské společenství, bylo, že mnozí lidé cítili, jak jejich srdcem pronikla šťastná zpráva - kerygma - spásy v Kristu a svobodně se k Němu připojili, obrátili se, přijali křest v Jeho jménu a dar Ducha Svatého,“ nastínil situaci prvotních křesťanů papež František na začátku své katecheze. 

Přibližně tři tisíce lidí tak vstoupilo do tohoto společenství věřících, které se stalo kvasem díla evangelizace. Zanícení pro víru těchto bratří a sester v Kristu učinilo z jejich života scénář Božího díla, které se projevuje skrze zázraky a znamení prostřednictvím apoštolů. To, co bylo mimořádné, se teď stává běžným, a každodennost se stává prostorem působení živého Krista.

Vyprávění Skutků apoštolů nám ukazuje život prvotních křesťanů

Evangelista Lukáš poukazuje na jeruzalémskou církev jako na vzor každé křesťanské komunity, jako obraz bratrství, které okouzluje, ale které nelze mytizovat, ale ani umenšovat. Vyprávění Skutků apoštolů nám umožňuje nahlédnout mezi zdi onoho domu, kde se křesťané scházeli jako Boží rodina, prostoru koinonie, tedy společenství lásky mezi bratry a sestrami v Kristu,“ uvedl dále papež František.

Když se podíváme dovnitř lépe, tak můžeme vidět, jak velmi konkrétně žili: Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42) Křesťané pozorně naslouchali Didaché, tj. apoštolskému učení, usilovali o kvalitní mezilidské vztahy, a to také vzájemným sdílením duchovních a hmotných dober, připomínali si Pána lámáním chleba, nebo-li eucharistií, a rozmlouvali s Bohem v modlitbě.

Čtyři rysy křesťanů

Toto jsou rysy křesťanů, na rozdíl od lidské společnosti, která se spíše zajímá o vlastní zájmy, dokonce i na úkor jiných:

1. Naslouchali učení apoštolů

2. Usilovali o lepší mezilidské vztahy

3. Připomínali si Pána lámáním chleba - eucharistií

4. Rozmlouvali s Bohem v modlitbě

Společenství věřících potírá individualismus ve prospěch sdílení a solidarity. Kde žijí křesťané, není prostor pro sobectví. Jestliže tvé srdce je sobecké, tak nemůžeš být křesťanem, protože hledáš jenom svůj prospěch, svůj vlastní zisk, “ zdůraznil Svatý otec.

Stylem věřících je blízkost a jednota

A Lukáš nám říká: „Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.“ (Sk 2,46) „Blízkost a jednota jsou stylem věřících, ne proto, abychom druhé pomlouvali, ale abychom si pomáhali a byli si nablízko,“ uvedl dále papež František a pokračoval: 

Milost křtu ukazuje tento niterný vztah mezi bratry a sestrami, který jsou povoláni sdílet mezi sebou navzájem dle slov Písma: „Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. “ (Sk 2,45) Jedná se tedy o velkorysost a almužnu, starost o druhé, navštěvovat nemocné a ty, kteří jsou v nouzi a potřebují útěchu

Církev roste přitažlivostí

A toto bratrství, díky tomu, že se rozhodlo pro cestu společenství a pozornosti vůči nuzným, toto bratrství, kterým je církev, může tak prožívat pravý a autentický liturgický život, jak zapsal evangelista Lukáš: „Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.“ (Sk 2,46)

A nakonec nám vyprávění Skutků apoštolů připomíná, že Pán ručí za růst společenství: „A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“ (Sk 2,47)

Vytrvalost věřících v této smlouvě s Bohem a s bližními se tak stává atraktivní silou, která okouzluje a přitahuje mnohé. Je to princip, díky kterému může žít komunita věřících v jakékoliv době, “ řekl dále Svatý otec a vyslovil modlitbu:

„Prosme Ducha Svatého, aby učinil z našich komunit místa, kde můžeme přijímat a praktikovat nový život solidarity a společenství, místa, kde liturgie bude setkáním s Bohem, a která se stanou společenstvím bratří a sester, otevřenou branou do nebeského Jeruzaléma.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019

Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
18.09.2019

Začíná soudní řízení v kauze sexuálního zneužívání ve vatikánském malém semináři

Promotor spravedlnosti vatikánského tribunálu usnesením ze dne 16. a 17. září nařídil, aby byla postoupena soudu obžaloba ze sexuálního zneužívání, jehož se měl před rokem 2012 ve vatikánském malém semináři sv. Pia X. dopustit o. Gabriele Martinelli, a obžalobu z napomáhání trestnému činu, která se týká rektora téhož ministrantského semináře, o. Enrica Radice, sdělilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2019

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019