Papež František: Stylem věřících je blízkost a jednota

Dnes se konala na náměstí sv. Petra poslední generální audience před prázdninovou přestávkou. Katecheze navázala na čtení z 2. kapitoly Skutků apoštolů, kde je konkrétně popsán život prvotních křesťanů, kteří vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
Publikováno: 26. 6. 2019 15:45

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Společenství prvotních křesťanů bylo kvasem evangelizace

„Plodem Letnic, silného vylití Božího Ducha na první křesťanské společenství, bylo, že mnozí lidé cítili, jak jejich srdcem pronikla šťastná zpráva - kerygma - spásy v Kristu a svobodně se k Němu připojili, obrátili se, přijali křest v Jeho jménu a dar Ducha Svatého,“ nastínil situaci prvotních křesťanů papež František na začátku své katecheze. 

Přibližně tři tisíce lidí tak vstoupilo do tohoto společenství věřících, které se stalo kvasem díla evangelizace. Zanícení pro víru těchto bratří a sester v Kristu učinilo z jejich života scénář Božího díla, které se projevuje skrze zázraky a znamení prostřednictvím apoštolů. To, co bylo mimořádné, se teď stává běžným, a každodennost se stává prostorem působení živého Krista.

Vyprávění Skutků apoštolů nám ukazuje život prvotních křesťanů

Evangelista Lukáš poukazuje na jeruzalémskou církev jako na vzor každé křesťanské komunity, jako obraz bratrství, které okouzluje, ale které nelze mytizovat, ale ani umenšovat. Vyprávění Skutků apoštolů nám umožňuje nahlédnout mezi zdi onoho domu, kde se křesťané scházeli jako Boží rodina, prostoru koinonie, tedy společenství lásky mezi bratry a sestrami v Kristu,“ uvedl dále papež František.

Když se podíváme dovnitř lépe, tak můžeme vidět, jak velmi konkrétně žili: Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42) Křesťané pozorně naslouchali Didaché, tj. apoštolskému učení, usilovali o kvalitní mezilidské vztahy, a to také vzájemným sdílením duchovních a hmotných dober, připomínali si Pána lámáním chleba, nebo-li eucharistií, a rozmlouvali s Bohem v modlitbě.

Čtyři rysy křesťanů

Toto jsou rysy křesťanů, na rozdíl od lidské společnosti, která se spíše zajímá o vlastní zájmy, dokonce i na úkor jiných:

1. Naslouchali učení apoštolů

2. Usilovali o lepší mezilidské vztahy

3. Připomínali si Pána lámáním chleba - eucharistií

4. Rozmlouvali s Bohem v modlitbě

Společenství věřících potírá individualismus ve prospěch sdílení a solidarity. Kde žijí křesťané, není prostor pro sobectví. Jestliže tvé srdce je sobecké, tak nemůžeš být křesťanem, protože hledáš jenom svůj prospěch, svůj vlastní zisk, “ zdůraznil Svatý otec.

Stylem věřících je blízkost a jednota

A Lukáš nám říká: „Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.“ (Sk 2,46) „Blízkost a jednota jsou stylem věřících, ne proto, abychom druhé pomlouvali, ale abychom si pomáhali a byli si nablízko,“ uvedl dále papež František a pokračoval: 

Milost křtu ukazuje tento niterný vztah mezi bratry a sestrami, který jsou povoláni sdílet mezi sebou navzájem dle slov Písma: „Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. “ (Sk 2,45) Jedná se tedy o velkorysost a almužnu, starost o druhé, navštěvovat nemocné a ty, kteří jsou v nouzi a potřebují útěchu

Církev roste přitažlivostí

A toto bratrství, díky tomu, že se rozhodlo pro cestu společenství a pozornosti vůči nuzným, toto bratrství, kterým je církev, může tak prožívat pravý a autentický liturgický život, jak zapsal evangelista Lukáš: „Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.“ (Sk 2,46)

A nakonec nám vyprávění Skutků apoštolů připomíná, že Pán ručí za růst společenství: „A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“ (Sk 2,47)

Vytrvalost věřících v této smlouvě s Bohem a s bližními se tak stává atraktivní silou, která okouzluje a přitahuje mnohé. Je to princip, díky kterému může žít komunita věřících v jakékoliv době, “ řekl dále Svatý otec a vyslovil modlitbu:

„Prosme Ducha Svatého, aby učinil z našich komunit místa, kde můžeme přijímat a praktikovat nový život solidarity a společenství, místa, kde liturgie bude setkáním s Bohem, a která se stanou společenstvím bratří a sester, otevřenou branou do nebeského Jeruzaléma.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katolický týdeník: 90 let Vatikánského rozhlasu

Katolíky po celém světě, a nejen je, spojuje Vatikánský rozhlas už 90 let. Vysílá nepřetržitě od 12. února 1931. Zve k poslechu papežových promluv a zpráv ze života církve, k modlitbě i rozjímání. Jakou roli hrála česká redakce v minulosti a kam se ubírá nyní?
24.02.2021

Katolický kostel v Nigérii podpálili a zničili ozbrojení bandité

Na severu Nigérie ve státě Kaduna zničili „ozbrojení bandité“ katolický kostel Svaté rodiny. Útočníci zaútočili na vesnici Kikwari v provincii Kajuru, podpálili kostel a další dvě budovy. Obyvatelé uprchli do bezpečí, jakmile byli upozorněni na výskyt banditů v jejich oblasti.
23.02.2021

Zapalme svíčku za oběti komunismu!

V předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948, ve středu 24. února, se od 18.00 hodin uskuteční u pomníku na pražském Újezdě setkání za oběti komunismu. Vzhledem k epidemické situaci se zájemci mohou připojit pouze on-line. Dění u pomníku bude možné sledovat na Youtube a na Facebooku. Připojit se lze alespoň symbolicky zapálením svíčky ve svém domově.
23.02.2021

Arcibiskup Gallagher: Omezení lidských práv pouze v případě naprosté nutnosti

Šéf vatikánské diplomacie vystoupil na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Ve svém příspěvku si všímá, že některá opatření zaváděná vládami s cílem zajistit sanitarní bezpečnost narušují svobodné uplatňování lidských práv. Arcibiskup Paul R. Gallagher zdůraznil, že jedním z nejzávažnějších problémů je prohlubující se eroze práva na náboženskou svobodu. Připomněl, že toto právo má chránit nejen svobodu svědomí, ale také veřejné vyznávání víry, jak formou bohoslužebné praxe tak vyučování.
23.02.2021

Poslední možnost zvrátit rozhodnutí české vlády o krácení Evropského sociálního fondu

Česká vláda při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení a propadu lidí do bytové nouze. Neziskové organizace, včetně Charity Česká republika, již dlouho bijí na poplach.
22.02.2021