Papež František: Stylem věřících je blízkost a jednota

Dnes se konala na náměstí sv. Petra poslední generální audience před prázdninovou přestávkou. Katecheze navázala na čtení z 2. kapitoly Skutků apoštolů, kde je konkrétně popsán život prvotních křesťanů, kteří vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
Publikováno: 26. 6. 2019 17:45

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Společenství prvotních křesťanů bylo kvasem evangelizace

„Plodem Letnic, silného vylití Božího Ducha na první křesťanské společenství, bylo, že mnozí lidé cítili, jak jejich srdcem pronikla šťastná zpráva - kerygma - spásy v Kristu a svobodně se k Němu připojili, obrátili se, přijali křest v Jeho jménu a dar Ducha Svatého,“ nastínil situaci prvotních křesťanů papež František na začátku své katecheze. 

Přibližně tři tisíce lidí tak vstoupilo do tohoto společenství věřících, které se stalo kvasem díla evangelizace. Zanícení pro víru těchto bratří a sester v Kristu učinilo z jejich života scénář Božího díla, které se projevuje skrze zázraky a znamení prostřednictvím apoštolů. To, co bylo mimořádné, se teď stává běžným, a každodennost se stává prostorem působení živého Krista.

Vyprávění Skutků apoštolů nám ukazuje život prvotních křesťanů

Evangelista Lukáš poukazuje na jeruzalémskou církev jako na vzor každé křesťanské komunity, jako obraz bratrství, které okouzluje, ale které nelze mytizovat, ale ani umenšovat. Vyprávění Skutků apoštolů nám umožňuje nahlédnout mezi zdi onoho domu, kde se křesťané scházeli jako Boží rodina, prostoru koinonie, tedy společenství lásky mezi bratry a sestrami v Kristu,“ uvedl dále papež František.

Když se podíváme dovnitř lépe, tak můžeme vidět, jak velmi konkrétně žili: Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42) Křesťané pozorně naslouchali Didaché, tj. apoštolskému učení, usilovali o kvalitní mezilidské vztahy, a to také vzájemným sdílením duchovních a hmotných dober, připomínali si Pána lámáním chleba, nebo-li eucharistií, a rozmlouvali s Bohem v modlitbě.

Čtyři rysy křesťanů

Toto jsou rysy křesťanů, na rozdíl od lidské společnosti, která se spíše zajímá o vlastní zájmy, dokonce i na úkor jiných:

1. Naslouchali učení apoštolů

2. Usilovali o lepší mezilidské vztahy

3. Připomínali si Pána lámáním chleba - eucharistií

4. Rozmlouvali s Bohem v modlitbě

Společenství věřících potírá individualismus ve prospěch sdílení a solidarity. Kde žijí křesťané, není prostor pro sobectví. Jestliže tvé srdce je sobecké, tak nemůžeš být křesťanem, protože hledáš jenom svůj prospěch, svůj vlastní zisk, “ zdůraznil Svatý otec.

Stylem věřících je blízkost a jednota

A Lukáš nám říká: „Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.“ (Sk 2,46) „Blízkost a jednota jsou stylem věřících, ne proto, abychom druhé pomlouvali, ale abychom si pomáhali a byli si nablízko,“ uvedl dále papež František a pokračoval: 

Milost křtu ukazuje tento niterný vztah mezi bratry a sestrami, který jsou povoláni sdílet mezi sebou navzájem dle slov Písma: „Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. “ (Sk 2,45) Jedná se tedy o velkorysost a almužnu, starost o druhé, navštěvovat nemocné a ty, kteří jsou v nouzi a potřebují útěchu

Církev roste přitažlivostí

A toto bratrství, díky tomu, že se rozhodlo pro cestu společenství a pozornosti vůči nuzným, toto bratrství, kterým je církev, může tak prožívat pravý a autentický liturgický život, jak zapsal evangelista Lukáš: „Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí.“ (Sk 2,46)

A nakonec nám vyprávění Skutků apoštolů připomíná, že Pán ručí za růst společenství: „A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“ (Sk 2,47)

Vytrvalost věřících v této smlouvě s Bohem a s bližními se tak stává atraktivní silou, která okouzluje a přitahuje mnohé. Je to princip, díky kterému může žít komunita věřících v jakékoliv době, “ řekl dále Svatý otec a vyslovil modlitbu:

„Prosme Ducha Svatého, aby učinil z našich komunit místa, kde můžeme přijímat a praktikovat nový život solidarity a společenství, místa, kde liturgie bude setkáním s Bohem, a která se stanou společenstvím bratří a sester, otevřenou branou do nebeského Jeruzaléma.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019