Papež František: Centrem křesťanské starostlivosti jsou nemocní

Dnešní audience se konala opět na náměstí sv. Petra a papež František pokračoval sedmou katechezí o Skutcích apoštolů nazvanou „Petr, hlavní svědek Vzkříšeného“. Zdůraznil, že křesťané mají být těmi, kdo umožňují druhým setkat s Kristem, a těmi, kterým leží na srdci péče o nemocné. Svatý otec také uvedl, že klíčem křesťanského života je poslouchat Boha víc než lidi.
Publikováno: 28. 8. 2019 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Místem setkání prvotních křesťanů bylo sloupořadí

5. kapitola Skutků apoštolů popisuje, jak v Jeruzalémě rukama apoštolů docházelo k mnoha zázrakům. Apoštolové, a v jejich čele Petr, uzdravovali nemocné a lidi sužované nečistými duchy, „dokonce vynášeli nemocné i na ulici a kladli je na lehátka a na nosítka, aby na některého padl aspoň Petrův stín, až půjde kolem.“ (Sk 5,15)

„Toto společenství církve, zmiňované v knize Skutků apoštolů, žilo z velkého bohatství, která mu dal k dispozici Pán, zakoušelo růst co do počtu, tak i do síly a to i navzdory útokům z venčí,“ řekl papež František na úvod.

Evangelista Lukáš, který klade důraz na znamení a zázraky, jež skutky apoštolů doprovázela, konkrétně popisuje významná místa, kde k těmto událostem docházelo. Jedná se např. o Šalamounovo sloupořadí u chrámu, kde se věřící scházeli. Toto sloupořadí (stoà) byla otevřenou kolonádou, která sloužila jako útočiště i jako místo setkávání a svědectví.

Rodící se církev byla „polní nemocnicí“

Rodící se církev se jeví jako polní nemocnice, která přijímá ty nejslabší osoby, tedy nemocné,“ uvedl dále Svatý otec a dodal, že utrpení druhých přitahovalo apoštoly, kteří nevlastnili ani stříbro, ani zlato, ale byli silní v Ježíšově jménu.

„V jejich očích, stejně jako v očích křesťanů všech dob, jsou nemocní privilegovanými příjemci radostné zprávy o Božím království, jsou bratry Krista, ve kterých je On sám zvláštním způsobem přítomný, aby se nechal hledat a nalézat od nás všech,“ pokračoval Svatý otec a zdůraznil, že nemocní jsou pro církev, pro srdce kněží a pro věřící privilegovanými. Nejsou k tomu, abychom je skartovali, naopak, jsou k tomu, abychom o ně pečovali a starali se o ně: jsou centrem křesťanské starostlivosti.“

Petr ukazoval na Ježíše

Mezi apoštoly se vyjímá Petr díky obdrženému primátu a poslání, které od Zmrtvýchvstalého obdržel. Je to ten, který odstartoval kázání kerygmatu v den Letnic a který vedl jeruzalémský sněm.

Petr se stavěl k nosítkám, procházel mezi nemocnými podobně, jako to dělával samotný Ježíš, který na sebe bral jejich nemoci. Petr, rybář z Galileje, procházeje mezi nemocnými ukazoval ale na někoho jiného než na sebe - na živého a činného Krista.

Svědkem je ve skutečnosti ten, kdo ukazuje na Krista, a to jak slovy tak svojí tělesnou přítomností. Tím umožňuje, aby se druzí mohli s Kristem setkat a mohli s Ním vstoupit do vztahu. Svědek je ´prodloužením Božího slova´, které se v dějinách stalo Tělem,“ řekl papež František.

V ranách nemocných je Ježíš

Petr je tím, kdo koná skutky svého učitele, a při pohledu na něho s vírou, jako by bylo vidět samotného Krista. Petr naplněný Duchem svého Pána prochází a aniž by něco konal, jeho stín se stal uzdravujícím pohlazením, předáním zdraví, vylitím vlídnosti vzkříšeného Krista, který se sklání k nemocným a navrací jim život, záchranu a důstojnost.

„Takovýmto způsobem Bůh zjevuje svou blízkost a z ran svých dětí činí ´teologické místo své jemnosti´. V ranách nemocných, v nemocech, které jsou překážkou jít v životě vpředu, je Ježíš stále přítomný. Ježíš, který volá každého z nás, tyto rány léčí, uzdravuje,“ řekl papež.

Poslouchat Boha je důležitější než poslouchat lidi

Uzdravující moc Petra vzbuzuje nenávist saduceů, kteří uvězní apoštoly a poté, co jsou zázračně osvobozeni, jim zakážou vyučovat. Tito lidé viděli zázraky, které apoštolové konali ne jako magii, ale v Ježíšově jménu. Saduceové to nechtěli přijmout a proto je bili a věznili. Jejich srdce bylo tak tvrdé, že nechtěli uvěřit ani tomu, co viděli na vlastní oči.

Petr jim odpovídá tak, že jim nabízí klíč křesťanského života: Boha je třeba víc poslouchat než lidi. (Sk 5,29) Saduceové jim ale zakazovali konat dále tyto věci a uzdravovat. „Velkou odpovědí křesťana má ale být: ´Poslouchám Boha před lidmi.´ Toto znamená, že máme poslouchat Boha bez rezerv, bez odkladů či kalkulů, přilnout k Němu, abychom se stali schopnými spojení s Ním a s těmi, které potkáme na naší cestě,“ řekl papež a zakončil svoji katechezi modlitbou: 

„Také my prosme Ducha Svatého o sílu, abychom se nebáli těch, kteří nám přikazují mlčet, pomlouvají nás nebo dokonce útočí na náš život. Prosme Ho, aby nás vnitřně posílil a my si tak byli jistí láskyplnou a utěšující přítomností Pána po našem boku.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020

Martin David jmenován biskupem – apoštolským administrátorem sede plena et ad nutum Sanctae Sedis ostravsko-opavské diecéze

Dnes, 1. června 2020, byl pomocný biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David jmenován apoštolským administrátorem „sede plena et ad nutum Sanctae Sedis“ téže diecéze dekretem Kongregace pro biskupy. Úřad i status sídelního biskupa nadále zůstávají biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi, tímto jmenováním však z něj bylo sňato břemeno řízení diecéze. Záležitosti spojené s řízením diecéze se přesouvají na biskupa – apoštolského administrátora sede plena et ad nutum Sanctae Sedis Martina Davida.
01.06.2020

Červnové číslo časopisu IN! - dívčí svět 2020

Slunce, šaty a zmrzlina. To jsou pro nás indicie začátku léta. Co na tom, že oficiálně ještě nezačalo. Pro mě už je tu. A navíc oslavujeme narozeniny celé naší církve. Slavnost seslání Ducha Svatého a tak si můžeme užívat dvojnásob. A když je důvod slavit, proč toho nevyužít a nepřečíst si IN!
01.06.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 1. do 7. června 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
01.06.2020

Papež František: My, lidé, jsme chrámem Ducha Svatého, nikoli ekonomik

Naposledy a zároveň poprvé v této velikonoční době zazněla mariánská modlitba Regina caeli na Svatopetrském náměstí za přítomnosti několika set věřících, které papež František v poslední den tohoto liturgického období oslovil z okna ve třetím patře Apoštolského paláce.
31.05.2020