Papež František: Protagonistou evangelizace je Duch Svatý

Během dnešní audience pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných knize Skutků apoštolů. Dnešní téma je inspirováno setkáním Filipa s etiopským dvořanem a nese název: „Zvěstoval mu Ježíše (Sk 8,35). Filip a šíření evangelia po nových cestách“.
Publikováno: 2. 10. 2019 20:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Pronásledování křesťanů živí oheň evangelizace

Středeční audience byla uvedena četbou z 8. kapitoly Skutků apoštolů, která navazuje na mučednickou smrt Štěpána. Po tomto činu se zdá, že se šíření Božího slova kvůli krutému pronásledování jeruzalémské církve zpomalilo. Apoštolové zůstali v Jeruzalémě, zatímco mnoho křesťanů uprchlo na jiná místa Judska a Samařska.

„V knize Skutků apoštolů se pronásledování jeví trvalým stavem života učedníků v souladu s tím, co řekl Ježíš: ´Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat.´ (J 15,20) Ale pronásledování, místo toho, aby uhasilo oheň evangelizace, tak ho živí ještě víc,“ řekl papež na úvod své katecheze. 

Duch Svatý ukazuje novou cestu šíření evangelia

Poté Svatý otec připomněl jáhna jménem Filip, který začal zvěstovat evangelium v samařských městech a jehož působení bylo to doprovázeno mnoha zázraky a uzdraveními. A v tomto okamžiku Duch Svatý ukazuje novou etapu šíření evangelia: pobízí Filipa, aby šel vstříc jednomu cizinci, jehož srdce je otevřené k Bohu. Filip se tedy odhodlaně vydal na pustou a nebezpečnou cestu, na které potkává jednoho vysoce postaveného úředníka, správce všech pokladů etiopské královny. Tento muž, eunuch, se vracel z pouti do Jeruzaléma zpět do své země a ve voze si pročítal svitek proroka Izajáše, zvláště pak kapitolu o Božím služebníkovi.

Filip se přiblížil k vozu a zeptal se ho: „Rozumíš tomu, co čteš?“ A on mu odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ Tento mocný muž, který měl veškerou moc nad penězi, pochopil, že potřebuje být veden, aby porozuměl Božímu slovu.

Písmo svaté nestačí jen číst

„Tento rozhovor mezi Filipem a Etiopanem nás vede k zamyšlení nad skutečností, že nestačí Písmo pouze číst, ale je potřeba pochopit jeho význam, nalézt ´šťávu´, která se pod ´slupkou´ ukrývá,“ zdůraznil papež František a připomněl slova, která pronesl na začátku synody o Božím slově papež Benedikt XVI.: Exegeze, opravdová četba Písma svatého, to není pouze literární fenomen, ... Je to pohyb vlastní existence.

„Vstoupit do Božího slova tedy znamená, být ochotni vyjít z vlastního omezení, abychom se potkali s Bohem a připodobnili se Kristu, který je živým slovem Otce,“ dodal František.

Poté se Svatý otec vrátil zpět k Etiopanovi, kterému Filip nabídl klíč k četbě chvalozpěvu o Hospodinově služebníku. Oním trpícím služebníkem, který neodplácel zlo zlem a který, ačkoliv byl považován za vyděděnce, osvobozuje lid od hříchu a přináší ovoce pro Boha, tímto služebníkem je právě ten Kristus, kterého Filip i celá církev zvěstují! A konečně zde Etiopan poznává Krista a žádá být pokřtěn a vyznává víru v Pána Ježíše. 

Protagonistou evangelizace je Duch Svatý

„Tento příběh je krásný. Kdo ale pobídl Filipa, aby odešel na poušť a setkal se tam s tímto mužem? Kdo pobídl Filipa k tomu, aby se přiblížil k vozu?,“ zamyslel se papež a dodal: „Byl to Duch Svatý. Duch Svatý je protagonistou evangelizace.

Hlásat evangelium, říkat lidem, kdo je Ježíš a snažit se je přesvědčit, že On je Bůh - toto není evangelizace. Pokud v tom není Duch Svatý, tak to není evangelizace. Toto může být proselytismus, reklama. Ale evangelizace znamená nechat se vést Duchem Svatým, aby to byl On , kdo nás vede k hlásání, vlastním svědectvím, dokonce i mučednictvím a také slovy, zdůraznil Svatý otec.

Přivádějme druhé ne k sobě, ale ke Kristu

Poté, co Filip dovedl Etiopana k setkání se Vzkříšeným a přivedl ho k prameni znovuzrození, tak se vytratil, Duch ho pozval k něčemu jinému. A jak již bylo řečeno, protagonistou evangelizace je Duch Svatý „a jaké je znamení, že ty jsi křesťanem, křesťankou, evangelizátorem? Radost. I v mučednictví,“ uvedl papež František na závěr své katecheze a dodal:

„Kéž Duch Svatý učiní z každého pokřtěného muže a ženy, kteří zvěstují evangelium, aby přitáhli druhé ne k sobě, ale ke Kristu, aby uměli vytvářet prostor pro Boží působení a činili druhé svobodnými a zodpovědnými před Pánem.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Kardinál Schönborn o exhortaci Querida Amazonia: Papež vybízí k širšímu pohledu

„František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.
14.02.2020

Biskup Vojtěch Cikrle dnes slaví 30. výročí biskupské služby

Dne 14. února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích Vojtěcha Cikrleho v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
14.02.2020

Celostátní setkání mládeže proběhne v Hradci Králové

Město Hradec Králové bylo vybráno jako dějiště Celostátního setkání mládeže v roce 2021.
13.02.2020

Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
13.02.2020

Papež František: Pláč očišťuje a obnovuje

Ve středu 12.2. dopoledne se vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše (12,10). Tento starozákonní prorok předpovídá seslání ducha milosti a prosby o slitování na obyvatele Jeruzaléma, takže „budou naříkat nad tím, kterého probodli“.
13.02.2020