Papež František: Protagonistou evangelizace je Duch Svatý

Během dnešní audience pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných knize Skutků apoštolů. Dnešní téma je inspirováno setkáním Filipa s etiopským dvořanem a nese název: „Zvěstoval mu Ježíše (Sk 8,35). Filip a šíření evangelia po nových cestách“.
Publikováno: 2. 10. 2019 20:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Pronásledování křesťanů živí oheň evangelizace

Středeční audience byla uvedena četbou z 8. kapitoly Skutků apoštolů, která navazuje na mučednickou smrt Štěpána. Po tomto činu se zdá, že se šíření Božího slova kvůli krutému pronásledování jeruzalémské církve zpomalilo. Apoštolové zůstali v Jeruzalémě, zatímco mnoho křesťanů uprchlo na jiná místa Judska a Samařska.

„V knize Skutků apoštolů se pronásledování jeví trvalým stavem života učedníků v souladu s tím, co řekl Ježíš: ´Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat.´ (J 15,20) Ale pronásledování, místo toho, aby uhasilo oheň evangelizace, tak ho živí ještě víc,“ řekl papež na úvod své katecheze. 

Duch Svatý ukazuje novou cestu šíření evangelia

Poté Svatý otec připomněl jáhna jménem Filip, který začal zvěstovat evangelium v samařských městech a jehož působení bylo to doprovázeno mnoha zázraky a uzdraveními. A v tomto okamžiku Duch Svatý ukazuje novou etapu šíření evangelia: pobízí Filipa, aby šel vstříc jednomu cizinci, jehož srdce je otevřené k Bohu. Filip se tedy odhodlaně vydal na pustou a nebezpečnou cestu, na které potkává jednoho vysoce postaveného úředníka, správce všech pokladů etiopské královny. Tento muž, eunuch, se vracel z pouti do Jeruzaléma zpět do své země a ve voze si pročítal svitek proroka Izajáše, zvláště pak kapitolu o Božím služebníkovi.

Filip se přiblížil k vozu a zeptal se ho: „Rozumíš tomu, co čteš?“ A on mu odpověděl: „Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ Tento mocný muž, který měl veškerou moc nad penězi, pochopil, že potřebuje být veden, aby porozuměl Božímu slovu.

Písmo svaté nestačí jen číst

„Tento rozhovor mezi Filipem a Etiopanem nás vede k zamyšlení nad skutečností, že nestačí Písmo pouze číst, ale je potřeba pochopit jeho význam, nalézt ´šťávu´, která se pod ´slupkou´ ukrývá,“ zdůraznil papež František a připomněl slova, která pronesl na začátku synody o Božím slově papež Benedikt XVI.: Exegeze, opravdová četba Písma svatého, to není pouze literární fenomen, ... Je to pohyb vlastní existence.

„Vstoupit do Božího slova tedy znamená, být ochotni vyjít z vlastního omezení, abychom se potkali s Bohem a připodobnili se Kristu, který je živým slovem Otce,“ dodal František.

Poté se Svatý otec vrátil zpět k Etiopanovi, kterému Filip nabídl klíč k četbě chvalozpěvu o Hospodinově služebníku. Oním trpícím služebníkem, který neodplácel zlo zlem a který, ačkoliv byl považován za vyděděnce, osvobozuje lid od hříchu a přináší ovoce pro Boha, tímto služebníkem je právě ten Kristus, kterého Filip i celá církev zvěstují! A konečně zde Etiopan poznává Krista a žádá být pokřtěn a vyznává víru v Pána Ježíše. 

Protagonistou evangelizace je Duch Svatý

„Tento příběh je krásný. Kdo ale pobídl Filipa, aby odešel na poušť a setkal se tam s tímto mužem? Kdo pobídl Filipa k tomu, aby se přiblížil k vozu?,“ zamyslel se papež a dodal: „Byl to Duch Svatý. Duch Svatý je protagonistou evangelizace.

Hlásat evangelium, říkat lidem, kdo je Ježíš a snažit se je přesvědčit, že On je Bůh - toto není evangelizace. Pokud v tom není Duch Svatý, tak to není evangelizace. Toto může být proselytismus, reklama. Ale evangelizace znamená nechat se vést Duchem Svatým, aby to byl On , kdo nás vede k hlásání, vlastním svědectvím, dokonce i mučednictvím a také slovy, zdůraznil Svatý otec.

Přivádějme druhé ne k sobě, ale ke Kristu

Poté, co Filip dovedl Etiopana k setkání se Vzkříšeným a přivedl ho k prameni znovuzrození, tak se vytratil, Duch ho pozval k něčemu jinému. A jak již bylo řečeno, protagonistou evangelizace je Duch Svatý „a jaké je znamení, že ty jsi křesťanem, křesťankou, evangelizátorem? Radost. I v mučednictví,“ uvedl papež František na závěr své katecheze a dodal:

„Kéž Duch Svatý učiní z každého pokřtěného muže a ženy, kteří zvěstují evangelium, aby přitáhli druhé ne k sobě, ale ke Kristu, aby uměli vytvářet prostor pro Boží působení a činili druhé svobodnými a zodpovědnými před Pánem.“

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Kardinál Dziwisz: Svatý otec nikdy nezapomněl na české bratry a sestry

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dnes vyvrcholily oslavy 30 let od kanonizace sv. Anežky České a 30 let od pádu totalitního režimu v naší zemi. Slavnostní mši svatou celebroval Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář papeže Jana Pavla II.
16.11.2019

Národní pouť do Říma: Byl to nezapomenutelný zážitek

Skončila česká národní pouť do Říma, které se zúčastnily tisíce poutníků z naší země, aby na místě, kde byla před 30 lety svatořečena sv. Anežka Česká, přišly poděkovat za dar svobody. Pro mnohé z nich to byl nezapomenutelný zážitek. Z jejich výpovědí vám přinášíme atmosféru, která v tomto triduu v Římě panovala. Dokreslují ji fotografie spolku Člověk a Víra.
15.11.2019

Ministerstvo zahraničních věcí se připojí k Červené středě

Ve středu 27. listopadu 2019 se v ČR už podruhé uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday). Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním znakem iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V letošním roce se do této iniciativy zapojí i Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV).
15.11.2019

Papež František: Chceme ze zemského povrchu vykázat jakékoli násilí na nezletilých

Až 800 milionů dětí ve světě užívá internet, čímž tvoří více než čtvrtinu z celkového počtu tří miliard jeho uživatelů. Web je však také místem, kde se nejvíce rozbujela pedopornografie. Microsoft odhaduje, že denně se na webových stránkách objeví 270 tisíc nových videonahrávek či snímků zachycujících sexuální zneužívání nezletilých.
14.11.2019

Papež František: Půdu pro růst víry připravili laici

Pravidelná středeční audience se konala paralelně v aule Pavla VI., kde před začátkem papež pozdravil asi 250 nemocných, a na náměstí sv. Petra, kde se shromáždilo asi 14.000 poutníků. Ve své katechezi se Svatý otec věnoval 18. kapitole Skutků apoštolů a nazval ji „Priscilla a Akvila ho vzali k sobě. (Sk 18,26) Manželský pár ve službě evangelia.“
14.11.2019