Papež František: Kristus otevírá naše srdce k lásce k druhým

V centru katecheze dnešní audience nazvané „Nástroj, který jsem si zvolil. (Sk 9,15) Saul z pronásledovatele evangelizátorem“ je příběh z 9. kapitoly Skutků apoštolů o obrácení Šavla, budoucího apoštola Pavla. Papež nás vyzývá, abychom i my prosili o podobnou zkušenost, která může proměnit naše srdce.
Publikováno: 9. 10. 2019 15:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Z pronásledovatele evangelizátorem

S postavou mladého muže jménem Šavel se v Písmu svatém poprvé setkáváme v příběhu o ukamenování Štěpána. Zde Šavel vystupuje jako ten, kdo schvaloval Štěpánovu smrt a kdo se snažil církev zničit. Tento muž se ale stane nástrojem, který si Bůh vyvolil, aby zvěstoval evangelium národům, a bude vedle Petra nejvýznamnější a nejvíce přítomnou postavou v knize Skutků apoštolů. 

Šavel započal se schválením velekněze hon na křesťany a zatýkal je. „Někteří přicházíte ze zemí, kde je nebo bylo pronásledování, tak víte, co to znamená honit křesťany a zatýkat je. Tak to dělal i Šavel. A přitom myslel, že tím slouží Hospodinovu zákonu. Vždyť Lukáš říká, že Šavel ještě soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně. Byl v něm duch, který horlil smrtí, ne životem,“ doplnil Svatý otec.

Je potřeba bojovat proti Zlu a ne proti lidem 

„Mladý Šavel je vyobrazen jako neústupný, jako ten, kdo projevuje nesnášenlivost těm, kdo mají jiný názor. Absolutizuje svoji politickou či náboženskou identitu a redukuje druhého na případného nepřítele, proti kterému je třeba bojovat,“ pokračoval papež a dodal, že v Šavlovi se náboženství proměnilo v ideologii

Teprve poté, co byl proměněn Kristem, začal učit, že „nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla“. (Ef 6,12). Zdůrazňoval, že nelze bojovat proti lidem, ale proti Zlu, které podněcuje jejich jednání. 

Jaká je moje víra?

Tento hněvivý a vznětlivý stav Šavla pobízí každého k otázce: Jak já prožívám svoji víru? Jdu vstříc druhým nebo jdu proti nim? Patřím k univerzální církvi, která je tvořena jak těmi dobrými tak i zlými, nebo mám nějakou selektivní ideologii? Klaním se Bohu nebo dogmatickým formulacím? Jaký je můj náboženský život? Víra v Boha, kterou vyznávám, ze mě činí přítele anebo nepřítele vůči těm, kteří smýšlejí jinak než já?,“ zahrnul nás papež otázkami k vlastní reflexi.

Zasáhnout člena církve znamená zasáhnout samotného Krista 

Lukáš vypráví, že zatímco se Šavel rozhodl vyhladit křesťanské společenství, Pán následoval jeho stopy, aby se dotkl jeho srdce a obrátil ho. Zmrtvýchvstalý se ujal iniciativy a ukázal se Šavlovi na cestě do Damašku, jak je popsáno v knize Skutků apoštolských hned třikrát. (Sk 9,3-19; 22,3-21; 26,4-23)

Prostřednictvím kombinace světla a hlasu, která je tak typická pro zjevení Boha, se ukázal Vzkříšený Šavlovi a žádal po něm vysvětlení: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ (Sk 9,4) V tom Vzkříšený projevil svou jednotu s těmi, kdo v Něho věří: zasáhnout člena církve znamená zasáhnout samotného Krista!

Cesta proměny

Ježíšův hlas řekl Šavlovi: „Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ (Sk 9,6) Jakmile se však Šavel postavil, nic neviděl, zůstal slepý. Ze silného, váženého a nezávislého muže se stal slabým, potřebným a závislým na druhých. Kristovo světlo ho oslepilo a učinilo z něho slepce. Tak se navenek ukazuje jeho vnitřní realita, jeho slepota vůči pravdě, vůči světlu, jímž je Kristus, citoval papež František svého předchůdce Benedikta XVI.

„Z takovéto situace, tváří tvář mezi Šavlem a vzkříšeným Kristem, začíná cesta proměny, která zjevuje Šavlovi ´osobní Velikonoce´, jeho přechod ze smrti do života. To, co před tím bylo slávou, se nyní stává ´odpadem´, který je potřeba odepsat, aby mohl obdržet pravý zisk, jímž je Kristus a život v Něm,“ pokračoval papež ve své katechezi a dodal, že „během svého ´velikonočního Tridua´ se Šavel začíná osvobozovat od sebe samého a prostřednictvím Ananiáše, člena křesťanské komunity v Damašku, obdrží křest. Jeho dosavadní nepřátelé se tak stávají jeho přáteli v Kristu.“

„Prosme Pána, aby také nám umožnil zakusit, podobně jako Šavlovi, dopady Své lásky, která jako jediná může z kamenného srdce učinit srdce z masa, jež je schopné si osvojit stejné smýšlení, které měl Kristus Ježíš,“ uzavřel Svatý otec svoji katechezi při dnešní audienci. 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019