Papež František: Nechme se ohromovat Božími překvapeními

Při dnešní audienci zazněl úryvek z 10. kapitoly Skutků apoštolů, jejímž hlavním protagonistou je Petr. Název katecheze „Bůh nikomu nestraní (Sk 10,34). Petr a vylití Ducha Svatého na pohany“ zve nejen prvního z dvanácti apoštolů, ale i nás, abychom se nechali Bohem překvapovat a nebránili Mu v Jeho kreativitě. 
Publikováno: 16. 10. 2019 16:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Bůh nás zve k otevřenosti k druhým

„Cesta evangelia světem, jak ji ve Skutcích apoštolů vypráví svatý Lukáš, je doprovázena naprosto úžasnou tvořivostí Boha, který se zjevuje překvapujícím způsobem, řekl papež František na úvod své katecheze a dodal, že cílem je neprosazovat své zájmy před obecnými, ale otevřít se druhým, protože Bůh chce spasit všechny.

Ti, kteří se znovu zrodili z vody a Ducha Svatého jsou povoláni k tomu, vyjít ze sebe a otevřít se druhým, žít blízkost druhým, životní styl společné cesty, která proměňuje každý vzájemný vztah ve zkušenost bratrství.

Petr je povolán ke změně smýšlení

Svědkem tohoto procesu bratrství, který Duch Svatý chce zasadit do dějin, je Petr. Společně s Pavlem je hlavním protagonistou Skutků apoštolů. Petr prožije událost, která znamenala rozhodující obrat v jeho existenci.

Zatímco se modlil, upadl do vytržení mysli a dostal vizi, která byla takovou Božskou provokací“, aby v něm vzbudila změnu smýšlení. Viděl velikou plachtu, která se snášela z nebe a obsahovala různé druhy živočichů. Byla to zvířata, která považoval za nečistá: čtvernožci, plazi i ptáci a slyšel hlas, který ho zval, aby snědl maso těchto zvířat. Ale on, jako dobrý žid, reagoval slovy, že nic nečistého nikdy nejedl, protože tak je to napsáno v Pánově zákoně. Ale hlas se ozval znovu řekl: Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté. (srov. Sk 10,10-15)

Pán učí Petra dívat se do srdce člověka 

Pán tak chtěl Petra naučit, aby události a osoby nehodnotil podle kategorií na čisté a nečisté, ale aby šel dál a díval se na osobu a úmysly jejího srdce. To řekl Pán velmi jasně, že to, co člověka znečišťuje, je to, co z něho vychází ven a ne to, co vchází dovnitř.

Po této vizi Bůh pozval Petra do domu cizince jménem Kornélius, který nebyl obřezaný. Byl to setník kohorty nazývané Italica, ale byl zbožný a bohabojný. Konal mnoho dobra, dával almužny a stále se modlil k Bohu.

Petr byl již díky vizi a Božské lekci připravený, aby dělal to, co není židům dovoleno, tj. stýkat se s pohany a navštěvovat je. Bylo to vlastně poprvé, co něco takového udělal, a bratři, kteří tímto Petrovým chováním byli pohoršeni, ho tvrdě napomenuli.

Konat Boží vůli nás činí svobodnými

Ale po tomto setkání s Kornéliem, který spolu se svojí rodinou od Petra přijal křest ve jménu Ježíše Krista, se Petr cítil osvobozený od sebe samého, ve větším spojení s Bohem a ostatními, neboť viděl Boží vůli skrze jednání Ducha Svatého. Může tedy pochopit, že vyvolení Izraele není odměnou za jeho zásluhy, ale znamením zdarma daného povolání, které má zprostředkovat Božské požehnání mezi pohanskými národy.

Nebráníme ostatním setkat se s Bohem?

„Drazí bratři, kníže apoštolů nás učí, že evangelizátor nesmí bránit kreativnímu dílu Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy, ale má být tím, který dopomáhá k setkání srdcí s Pánem,“ zdůraznil Svatý otec a položil následující otázky:

„Jak se chováme k našim bratřím, především těm, kteří nejsou křesťany?

Nejsme těmto lidem zábranou k tomu, aby se setkali s Bohem?

Bráníme jejich setkání s Otcem nebo ho podporujeme?“

„Prosme dnes o milost, abychom se nechali ohromovat Božími překvapeními a nebránili Jeho tvořivosti, ale rozpoznali a podporovali stále nové cesty, kterými Vzkříšený vylévá svého Ducha do světa a přitahuje srdce, aby byl poznán jako Pán všech,“ dodal papež František modlitbu na závěr dnešní katecheze.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František mladým Thajcům: Buďte zakořeněni v Kristu a pěstujte s Ním přátelství

Poslední den v Thajsku věnoval papež František setkání s duchovenstvem a mládeží. Biskupům připomněl první misionáře, kteří můžou být svým temperamentem, odvahou a radostí zrcadlem pro dnešní evangelizátory. Ve své promluvě mladým zdůraznil, aby neměli strach z budoucnosti a pěstovali přátelství s Kristem, které je nezbytným olejem k osvětlení nejen naší cesty, ale i cesty těch, kteří nás obklopují.
22.11.2019

Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu, ale vzhledem ke státnímu svátku se proto některé akce přesunuly na nadcházející víkend.
22.11.2019

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019