Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
Publikováno: 20. 11. 2019 12:00

Ze Slezska do Itálie a Slovinska

Ignác Stuchlý se narodil ve slezské Boleslavi v roce 1869. Ve 22 letech začal studovat v Olomouci u dominikánů teologii. Tato studia ale přerušil a odjel do Itálie, kde v roce 1895 vstoupil do noviciátu salesiánů a pokračoval ve studiích. V italsko-slovinské Gorizi spolupracoval s arcibiskupem a kardinálem Jakubem Missou a dalšími salesiány, věnoval se mladým v konviktu sv. Aloise a podporoval salesiánská povolání v arcidiecézi. Na kněze byl vysvěcen v roce 1901. Později se stěhoval do Lublaně, kde připravoval příchod salesiánů a jako ekonom se významně podílel na stavbě kostela Panny Marie Pomocnice v Rakovníku, dnes důležitého mariánského poutního místa.

Příchod salesiánské provincie do Čech

Ve 20. letech byl náhle povolán do Itálie, aby doprovázel zhruba dvacet českých salesiánských kandidátů na Moravu, a vyslyšel tak volání mnohých po salesiánské přítomnosti v tehdejším Československu. Od roku 1925 začal plánovat založení české salesiánské provincie. To se podařilo v roce 1927, kdy pod jeho vedením a vedením Štěpána Trochty přišli salesiáni do českých zemí. Jejich první dům vznikl ve Fryštáku u Holešova (nedaleko Zlína) a postupně začaly vznikat další salesiánské domy v Ostravě a Praze.

Roku 1935 se česká salesiánská provincie osamostatnila a Ignác Stuchlý byl nejprve jmenován jejím inspektorem a posléze provinciálemMezi lety 1927 až 1948 doprovodil k salesiánskému řeholnímu povolání na dvě stě salesiánů. Spolu se spolubratřími prožil drama druhé světové války a zrušení salesiánského díla v roce 1950.

Ignác Stuchlý byl nejen zakladatel „struktur“ salesiánského díla, ale především živým příkladem kontinuity salesiánské tradice, kterou načerpal od italských salesiánů v Turíně a v Římě, přičemž mimořádný vliv na něho měl nástupce Dona Boska bl. Michal Rua.

Svou vytrvalost a věrnost Bohu i Donu Boskovi osvědčil také v izolaci po roce 1950 v posledních letech života. Povzbuzoval tehdy mladé salesiány, aby se za žádných okolností nenechali zviklat od svého původního povolání a zůstali věrní Kristu a církvi.

Zemřel po dalším záchvatu mozkové mrtvice v lednu 1953.

Cesta ke svatosti

Diecézní šetření ve věci blahořečení a svatořečení Ignáce Stuchlého probíhalo v letech 1993 - 2001. V následujícím roce 2002 byla potvrzena správnost procesu Kongregací pro blahořečení a svatořečení. Vicepostulátorem procesu byl v roce 2008 ustanoven P. Pavel Čáp.

Poté, co byl 20. července 2018 odevzdán oficiální podklad životopisu pro blahořečení (Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis) Božího služebníka P. Ignáce Stuchlého hlavnímu představenému salesiánů donu Artimemu, byla tato práce 11. prosince 2018 schválena vatikánskými historiky v čele s kardinálem Angelem Amatem, emeritním prefektem kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Další krok na cestě k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“ byl uskutečněn 5. listopadu 2019, kdy se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého.   

Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.

Ve Fryštáku se chystají oslavy 150. výročí narození

Oblibu Ignáce Stuchlého potvrzuje také tzv.  Staříčkova pouť“ z Fryštáku na Hostýn, která se koná od roku 2005. V roce 2007 byl Ignác Stuchlý jmenován čestným občanem města Fryštáku a v roce 2010 bylo tamtéž otevřeno Muzeum Ignáce Stuchlého

V sobotu 14. prosince 2019 se bude konat ve Fryštáku oslava 150. výročí narození P. Ignáce Stuchlého, při které bude kromě jiného slavnostně představena kniha Petra Zelinky, Zdeňka Jančaříka a Pavla Čápa „Český Don Bosco“.

Modlitba na přímluvu Ignáce Stuchlého 

Všemohoucí věčný Bože, plný milosrdenství ke svým dětem,
tys vedl svého věrného služebníka Ignáce,
aby už zde na zemi svou láskou a pokorou, modlitbou a horlivostí
pomáhal zejména mládeži znovu najít cestu ke Kristově církvi.
Dej, ať je mu přiznána pocta a sláva oltáře.
Nám pak dopřej, abychom ho dokázali napodobovat v modlitbě a činnosti,
a tak mohli přispět k mravní a duchovní obrodě lidí kolem nás.
Na přímluvu svého služebníka Ignáce vyslyš prosbu,
se kterou se k tobě obracíme, a daruj nám ze své lásky, aby (…)

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

V příloze si můžete stáhnout také novénu k Ignáci Stuchlému. 

(Zdroj: https://istuchly.cz/, Arcibiskupství olomoucké, Wikipedia)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021