banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
Publikováno: 28. 11. 2019 21:30

Jedná o první návrh dokumentu, který se může v průběhu dalších příprav zásadně změnit. Konečnou podobu dokumentu ovlivní zejména finální podoba nařízení Evropské komise a schválený Víceletý finanční rámec Evropské unie. Očekává se, že legislativa bude definitivně dojednána až v příštím roce, rozpočet EU může být schválen dokonce až v jeho druhé polovině.

Návrh podporovaných aktivit ve vybraných oblastech:

Kulturní dědictví:
Navržena podpora všech kulturních památek v ČR, tedy cca 40 tis. památek. Prozatím je otevřena otázka, zda bude možná podpora jen prostřednictvím tzv. integrovaných nástrojů, což jsou Místní akční skupiny (MAS) a Integrované teritoriální investice (ITI).

Sociální služby:
Rozvoj infrastruktury registrovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Vzdělávání: 
Mateřské školy:
Zvyšování kapacity mateřských škol – pouze na území ITI (strategie metropolí a aglomerací) tam, kde je prokazatelná nedostatečná kapacita zařízení.

Zkvalitnění podmínek v MŠ - mimo území ITI. Žadatel musí doložit, že provoz MŠ funguje na základě výjimky z hygienických požadavků, či má škola udělenu výjimku z počtu žáků ve třídě. Zda bude podpora zkvalitnění podmínek v MŠ možná plošně na celém území ČR, se ještě diskutuje.

Základní školy:
Investice budou opět navázány na tzv. klíčové kompetence (přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi), nepředpokládá se tedy podpora kmenových učeben. Výjimku budou tvořit neúplné školy (malotřídní školy zejména v menších obcích), kde bude možná podpora i neodborných učeben, a to prostřednictvím MAS. Dotace bude možné využít i na budování konektivity škol a zázemí pro pracovníky např. kabinety. Chybí podpora sportovišť, tělocvičen a jídelen. Spíše se nepředpokládá podpora výstavby nových škol.

Projekty v oblasti mateřských a základních škol budou muset být v souladu s tzv. Místním akčním plánem (MAP).

Střední školy:
Opět se počítá pouze s investicemi svázanými s klíčovými kompetencemi. Stejně jako v případě základních škol je podporováno i budování konektivity škol a zázemí pro pracovníky. Projekty v oblasti středního školství musí být v souladu s tzv. Krajským akčním plánem (KAP).

V případě středních škol se předpokládá, že budou součástí Regionálních akčních plánů (RAP). Zatím je jasné, že RAP bude obsahovat alokaci pro danou oblast na příslušný kraj. Uvažuje se o možnosti, že by Regionální stálé konference měly možnost stanovit specifická kritéria pro předkládané projekty. Mohly by tak peníze nasměrovat jen do určitého typu škol.

IROP 2 z velké části kopíruje návrhem podporovaných aktivit současné programové období. Přesto se najde několik témat, která jsou nová a některé naopak již podporována nebudou.

Nově podporovaná témata:
Cestovní ruch
Veřejná infrastruktura cestovního ruchu. O tom, co přesně bude předmětem podpory se stále diskutuje.

Revitalizace veřejných prostranství
Cílem je zlepšit stav zeleně na veřejných prostranstvích a zlepšit tak jejich funkce v oblasti zadržování vody a prevencí proti suchu.

V příštím programovém období již nebude podporována oblast sociálního podnikání. Zatím se nepočítá ani s podporou komunitních center, tato oblast bude pravděpodobně součástí nové Společné zemědělské politiky (stávající Program rozvoje venkova).

Návrh programového dokumentu vč. vyznačení nedořešených oblastí naleznete pod článkem.

 

 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019