Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
Publikováno: 10. 12. 2019 13:00


Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Odhaduje se, že na světě existuje na 5000 různých domorodých národností obyvatel, kteří mají silné vazby na své přirozené prostředí a mají výrazné sociálně-ekonomické, politické, kulturní a náboženské rysy. I přes jejich geografické rozptýlení ve více než v 70 zemích po celém světě a jejich sociokulturní rozmanitost, jsou tito lidé často konfrontováni s podobnými hrozbami a výzvami.

Není náhodou, že Organizace spojených národů vyhlásila rok 2019 Mezinárodním rokem ohrožených domorodých jazyků, protože většina z 2680 jazyků, které mohou zmizet, je domorodé povahy. Je také alarmující, že téměř polovina ze 400 obránců životního prostředí a lidských práv zabitých v roce 2017 byli domorodí obyvatelé, kteří zemřeli při obraně svých individuálních a kolektivních práv. I v současnosti jsou v Latinské Americe, Africe, Asii, Evropě nebo Arktidě hlášena násilná úmrtí původních obyvatel a těch, kdo je hájí.

Domorodé národy jsou také ve velkém zájmu papeže Františka, který je označil za „živou výzvu k naději“, což nám připomíná „že lidé mají společnou odpovědnost v péči o společný domov“. Účastníci poslední synody biskupů pro panamazonský region měli možnost naslouchat silným svědectvím domorodých představitelů trpících novými formami kolonialismu.

Neudržitelné využívání přírodních zdrojů a bezohledné těžební činnosti nadnárodních společností, mnohokrát poháněné predátorskými ekonomickými a politickými zájmy, nezpůsobují pouze nevratné ekologické škody, ale také nezměrné sociální důsledky pro domorodé obyvatelstvo. Firemní zneužívání je často doprovázeno chybějícím vládním dohledem a nedostatečně prověřenými požadavky mezinárodních trhů místními orgány. To může vést k porušení pozemkových práv, ztrátě kultury a identity, obchodování s lidmi, otroctví, diskriminaci a marginalizaci, což je podněcováno korupcí a beztrestností. Oběťmi jsou obvykle ti nejzranitelnější - děti, mládež a ženy.

Ti, kteří se snaží dát jim hlas a obhajovat jejich přístup ke spravedlnosti, jsou často vystaveni útokům, hrozbám, nepřiměřenému trestnímu stíhání, zastrašování, obtěžování a dokonce zabíjení.
 
Ve světle těchto lidských práv, ekologických a sociálně-ekonomických výzev my jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) sdílíme obavy původních obyvatel. Rovněž vyjadřujeme podporu těm, kdo je brání v Evropě a na celém světě.

Znovu zdůrazňujeme zásady Sociálního učení církve o lidské důstojnosti pro všechny, zejména ty nejslabší, a zasazujeme se o podporu integrálního lidského rozvoje.

Podporujeme výzvu papeže Františka „projevit zvláštní péči o domorodá společenství a jejich kulturní tradice. Nejsou pouze jednou bezvýznamnou menšinou mezi ostatními, měla by být plnohodnotnými partnery dialogu, zejména pokud se jedná o velké projekty ovlivňující jejich půdu. Země, půda pro ně není komoditou, ale spíše darem od Boha a od jejich předků, kteří tam odpočívají, posvátným prostorem, se kterým musí souznít, pokud si chtějí udržet svou identitu a hodnoty. Když zůstanou na své zemi, sami se o ni nejlépe postarají “(Laudato Si ', 146).

Ochrana práv domorodých lidí a těch, kdo je hájí, nepředstavuje pouze základní etický imperativ, ale také představuje mezinárodní právní závazek a základní závazek v oblasti lidských práv.

Jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) proto vyzýváme tvůrce politik na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni, aby zintenzívnili úsilí o plné uznání, ochranu a prosazování práv domorodých obyvatel a těch, kteří je hájí, v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně úmluvy ILO č. 169, Deklarace OSN o právech původních obyvatel a Deklarace OSN o právech obránců lidských práv.

Žádáme zejména, aby:

1.  Veřejní a soukromí aktéři plně respektovali a podporovali pozemkové, kulturní, jazykové, duševní vlastnictví, sociální a environmentální práva původních obyvatel v Evropě a na celém světě.
 
2.  Byla při rozhodování a prováděcích procesech ve všech záležitostech a budování kapacit zajištěna spoluúčast a konzultace se zástupci místních domácích obyvatel.  
 
3.  Byl zajištěn skutečný účinný přístup ke spravedlnosti a opravným prostředkům domorodým obětem a těm, kdo je brání v případě diskriminace a násilných útoků.
 
4.  Společnosti, včetně společností se sídlem v Evropě, nevyráběly své produkty prostřednictvím dodavatelů, kteří zdroje získávají odlesňováním, zabíráním půdy nebo porušováním lidských práv.
 
5.  Veřejné orgány, včetně Evropské unie, přijaly závazné právní předpisy v oblasti péče o lidská práva, aby zajistily sociální odpovědnost podniků, a aby přispěly svým dílem ke konstruktivním probíhajícím jednáním o Závazné smlouvě OSN o podnikání a lidských právech.
 
6.  Dvoustranné a regionální obchodní dohody zahrnovaly vymahatelná lidská práva, sociální a environmentální doložky zajišťující účinnou ochranu práv domorodého obyvatelstva.

7.  Byly prosazovány cílené politiky na podporu udržitelného a integrálního rozvoje původních obyvatel a komunit při současném respektování jejich způsobu života, specifické identity, kultury, jazyka a náboženského vyznání.
 
Ochrana a prosazování práv domorodých obyvatel a těch, kdo je hájí, vyžaduje víceúrovňovou a vícestrannou výzvu a my jako Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír (Justice and Peace Europe) jsme připraveni přispět k tomuto úsilí.
 
V Bruselu dne 6. prosince 2019
                                                             Výkonný výbor Justice and Peace Europe

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Papež také v závěru audience oznámil, že dnes vydal zvláštní apoštolský list o vztahu k Písmu svatému - Sacrae Scripturae affectus - u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma.
30.09.2020

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020