Papež zrušil papežské tajemství pro případy sexuálního zneužívání

Svatý stolec dnes zveřejnil dva právní dokumenty, jimiž papež František zrušil papežské tajemství v případech sexuálního násilí a zneužívání nezletilých spáchaných kněžími a dále upravil normu týkající se trestného činu dětské pornografie, když zařadil přechovávání a šíření pornografických obrázků osob mladších 18 let do kategorie velmi závažných trestných činů, tzv. delicti graviora.
Publikováno: 17. 12. 2019 16:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

1. Zveřejnění Pokynu týkajícího se důvěrné povahy případů

Prvním a nejdůležitějším dokumentem je reskript podepsaný státním sekretářem kardinálem Parolinem, ve kterém oznamuje, že se 4. prosince papež František rozhodl zrušit papežské tajemství týkající se udání, soudních řízení a rozhodnutí týkajících se trestných činů uvedených v prvním článku v nedávném motu proprio Vos estis lux mundi. Konkrétně se jedná o případy násilí a sexuálních činů, ke kterým došlo pod hrozbou nebo zneužitím autority; případy zneužívání dětí a zranitelných osob; případy dětské pornografie; případy neoznámení či krytí pachatelů zneužívání biskupy a generálními představenými řeholních řádů.

Nová instrukce specifikuje, že „s informacemi se zachází takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost, integrita a důvěrnost,“ stanovená Kodexem kanonického práva na ochranu „pověsti, obrazu a soukromí“ zainteresovaných osob. Toto „úřední tajemství však nebrání plnění povinností stanovených na každém místě státními zákony včetně eventuálních povinností hlášení, jakož i provedení žádostí o exekuci ze strany civilních soudních orgánů, stojí dále v instrukci. Kromě toho Vatikán také zdůraznil, že oběti, ti, kdo podávají udání, či svědkové „nejsou vázány žádnou povinností mlčenlivosti“.

2. Změny Norem o závažnějších trestných činech vyhrazených Kongregaci pro nauku víry

Druhý reskript podepsáný kardinálem Parolinem a prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Ladariou oznamuje úpravu tří článků mota propriu Sacramentorum sanctitatis tutela (z r. 2001, novelizovaného v r. 2010). Stanovuje, že mezi velmi závažné trestné činy vyhrazené soudu Kongregace pro nauku víry patří získávání, přechovávání nebo šíření pornografických obrázků nezletilých do 18 let za účelem uspokojování ze strany duchovních, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky“. Do této doby byla hranice stanovena na 14 let.

A konečně, v jiném článku se dovoluje, aby v případech týkajících se těchto velmi závažných deliktů mohli plnit roli advokáta a prokurátora i laici s doktorátem z kanonického práva, a ne už jen kněží.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020