Papež: Mějme odvahu dobře zaplatit vychovatelům

Výchova není jednotvárnou, ustálenou činností, nýbrž uměním růstu a zrání, a je tudíž navýsost proměnlivá, řekl včera papež František účastníkům plenárního zasedání Kongregace pro katolickou výchovu, které přijal na audienci v Apoštolském paláci.
Publikováno: 21. 2. 2020 13:30

Foto: Vatican Media

Římský biskup se zamýšlel nad příznačnými rysy výchovy, kterou vykreslil jako ekologické, inkluzivní, mírotvorné a týmové hnutí.

„Jádrem výchovy je člověk v jeho celistvosti, jehož má přivést k poznání sebe sama, společného domova, ve kterém se odvíjí jeho život, a především k odkrytí bratrství jako vztahu, z něhož se vyvozuje multikulturní skladba lidstva, jež je zdrojem vzájemného obohacení. Toto výchovné směřování obnovuje ekologickou rovnováhu na různých úrovních: na vnitřní úrovni ve vztahu k sobě samým, na úrovni solidarity s druhými, na přirozené úrovni ve vztahu se všemi živými bytostmi a na duchovní úrovni ve vztahu k Bohu.“ To samozřejmě předpokládá vychovatele, „kteří jsou schopni sestavovat pedagogické postupy environmentální etiky tak, aby účinně pomáhaly růst v solidaritě, v odpovědnosti a v péči založené na soucitu.“ (Laudato si´, 210)

Výchova současně začleňuje všechny odepisované lidi, vyřazované v důsledku chudoby, válek, přírodních katastrof, sociální selekce, rodinných a existenciálních důvodů. Inkluze nabývá konkrétní podoby ve výchovných akcích pro uprchlíky, oběti obchodu s lidmi, či migranty bez ohledu na pohlaví, náboženství či etnický původ.

„Inkluze není jakýsi moderní vynález, nýbrž tvoří nedílnou součást křesťanského poselství o spáse. Dnes je nezbytné uspíšit toto inkluzivní hnutí ve výchově, abychom zabránili projevům skartační kultury, která má původ v odmítání bratrství jako ustavujícího prvku lidství.“

Další typickou vlastností výchovy je mírotvornost, pokračoval Svatý otec a vyzdvihl smiřující roli výchovy v mezigeneračních a mezinárodních sporech, střetech mezi kulturami, různými sociálním vrstvami obyvatelstva, mužstvím a ženstvím, ekonomií a etikou, lidstvem a životním prostředím.

„Tyto rozpory a protiklady, které vedou k chorobnosti vztahů, skrývají strach z odlišnosti a rozdílnosti. Výchova je proto povolána, aby svou mírotvornou silou utvářela lidi schopné pochopit, že různorodost nebrání jednotě a že je naopak nepostradatelná k obohacení vlastní identity i totožnosti všech.“

Výchova se dále vyznačuje tím, že se nejedná o činnost jednotlivých institucí či jedinců, avšak o týmové hnutí. Účastní se jí rodiny, učitelé, různé druhy kulturních, občanských a náboženských sdružení, občanská společnost a celé lidské společenství, upozornil papež.

„Toto týmové hnutí se již před nějakým časem ocitlo v krizi, a to z různých příčin. Proto vnímám jako nezbytnost, abychom 14. května uspořádali den, zaměřený na globální výchovné spojenectví, jehož organizací jsem pověřil vaši kongregaci. Obracím se s výzvou na všechny nositele odpovědnosti na politické, administrativní, náboženské a výchovné rovině, aby opětovně utvořili výchovné společenství. Cílem našeho shromáždění nebude vypracování nějakých programů, nýbrž vykročení společným krokem, abychom vyvinuli úsilí pro mladé generace a spolu s nimi a vrátili se k zápalu pro výchovu, která by byla otevřenější a inkluzivnější, schopná trpělivě naslouchat, vést konstruktivní dialog a vzájemně se chápat. Výchovná smlouva nemá být pouhým nařízením, nemá to být »převařený« pozitivismus, který jsme obdrželi v osvícenské výchově. Musí být revoluční.“

Nikdy v dějinách nebylo tolik potřebné, abychom spojili síly v širokém výchovném spojenectví, které by utvářelo zralé lidi, schopné překonávat rozštěpení a protiklady a znovu tkát předivo mezilidských, bratrštějších vztahů, vysvětloval římský biskup a vyzval k odvaze, kladoucí do středu člověka, investující to nejlepší z lidské energie, formující lidi ochotné sloužit společenství a rovněž k odvaze dobře vychovatelům zaplatit.

„V tomto globálním výchovném spojenectví spatřuji rovněž usnadnění oné interdisciplinarity a transdisciplinarity, kterou nedávná apoštolská konstituce Veritatis gaudium naznačila pro církevní studia, avšak která má platnost pro veškerá studia. Stává se vitálním a intelektuálním principem jednoty vědění za rozlišování jeho četných, souvztažných a sbíhavých projevů, a to též ve vztahu k dnešnímu roztříštěnému a nezřídka rozkládajícímu se panoramatu univerzitních studií a k nejistému, konfliktnímu a relativistickému pluralismu plynoucímu z kulturních přesvědčení a opcí.“

V závěru papež podpořil plánovaný program Kongregace pro katolickou výchovu na budoucí tříleté období, který zahrnuje vypracování direktoria, založení světového observatoria, aktualizaci církevních studií a péči o univerzitní pastoraci jako nástroje nové evangelizace.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Připomínáme si 15. výročí smrti papeže Jana Pavla II.

Před 15 lety dne 2. dubna 2005 ve 21.37 hodin zemřel papež Jan Pavel II. Během liturgické slavnosti Božího milosrdenství se tak uzavřel třetí nejdelší pontifikát v dějinách křesťanství.
02.04.2020

Papež František: Nemějme strach, otevřme brány svého srdce Duchu svatému, aby nás očistil a vedl cestou vstříc plné radosti.

Při pravidelné středeční katechezi se papež František v knihovně Apoštolského paláce věnoval šestému blahoslavenství "Blahoslavení čistého srdce" jehož příslibem je vidění Boha, a podmínkou čistota srdce.
01.04.2020

Dopis řeholníkům a řeholnicím 70 let po násilném rušení klášterů v socialistickém Československu

Přinášíme vám dopis předsedů konferencí vyšších řeholních představených, arciopata Petra Prokopa Siostrzonka OSB a Sr. Kristy Ludmily Chládkové OP, k 70 letům od Akce K a Akce Ř.
01.04.2020

Katolický týdeník: Velikonoční triduum v kruhu rodiny?

Velikonoce jsou svátky, které se už od svých židovských kořenů slaví částečně ve společenství Božího lidu a částečně v domácnosti, v kruhu rodiny.
01.04.2020

Kardinál Angelo De Donatis je pozitivní na koronavirus

V pondělí 30. března 2020 byl kardinál Angelo De Donatis, generální vikář římské diecéze, po projevu některých symptomů pozitivně testován na koronavirus (COVID-19). Kardinál byl převezen do nemocnice Gemelli v Římě.
31.03.2020