banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
Publikováno: 26. 3. 2020 13:42

Integrovaný regionální operační program - IROP

Aktuální situace způsobuje příjemcům zejména problémy s plněním harmonogramu. V případě problémů musí příjemci neprodleně kontaktovat příslušné projektové manažery - pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR (Centrum). Změnu musí příjemce elektronicky ohlásit prostřednictvím monitorovacího systému.

Centrum bude žádosti posuzovat individuálně. Ministerstvo pro místní rozvoj opakovaně ujišťuje žadatele, že změny projektů budou posuzovány tak, aby nebylo bráněno realizaci projektu a jeho úspěšnému dokončení.

Provoz Center je omezen, kontakt je možný jen elektronicky. Schvalování monitorovacích zpráv, změn a dalších činností běží bez omezení. Zároveň jsou do odvolání zastaveny fyzické kontroly projektů na místě.

Stanovisko IROP je pod článkem.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - OP VVV

Epidemiologická opatření zásadně ovlivňuje možnost realizace projektů. Není možné realizovat plánované aktivity jako např. vzdělávání, semináře, školení atd. Situace ovlivňuje i žadatele o dotaci a proces schvalování. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR učinilo následující opatření.

Po dobu trvání nouzového stavu, tj. od 12. března 2020 do dne, ve kterém dojde k ukončení nouzového stavu (včetně), se aplikují principy vyšší moci, včetně stavění lhůt. Jedná se např. o předložení monitorovacích zprav, nutnosti zahájit projekt 6 měsíců, předložení žádostí o platbu. Jedná se o možnost, kterou příjemce může využít v případě dopadu nouzového stavu na administraci žádosti o podporu či realizaci projektu. Přesto však MŠMT vyzývá příjemce k realizaci projektu dle původních lhůt, pokud je to možné.

Změny harmonogramu realizace aktivit projektu budou řešeny individuálně na úrovni každého projektu. Příjemce může požádat o prodloužení realizace projektu, v žádosti o tuto změnu však musí respektovat maximální délku trvání projektu a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu, které je stanoveno ve výzvě. O změnu harmonogramu je nutné požádat co nejdříve prostřednictví monitorovacího systému.

Pracovníky řídícího orgánu je možné kontaktovat telefonicky, či e-mailem. Zrušen je osobní kontakt a posunuty jsou kontroly projektů na místě.

Program rozvoje venkova (PRV)

Ministerstvo zemědělství připravuje řadu opatření, které mají zejména stabilizovat zemědělství a potravinářství v době epidemie. Pomoc je ale směřována i do lesnictví, a to zejména na pomoc s bojem proti kůrovci.

Konkrétní opatření v PRV:
Příjem Jednotné žádosti je posunut až do 15. června 2020. Příjem začne dle plánu v půlce dubna.
Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2020 lze řádně podat nejpozději ke dni 15. června 2020.
Byly navýšeny prostředky poskytované Podpůrným garanční a lesnickým fondem, zároveň je možné požádat o odklad splátek.
V rámci Programu rozvoje venkova budou u projektů v realizaci prodlouženy maximální lhůty pro realizaci projektů a podání Žádostí o platbu o 6 měsíců. U operací 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce prodloužíme lhůtu pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců. U operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů (EIP) bude prodloužena lhůta pro předložení žádosti o průběžnou platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do 31. srpna. 2020.
S Evropskou komisí jsou projednávány další změny v PRV např. navýšení prostředků na některá opatření programu.

Ministr zemědělství bude požadovat na jednání Vlády ČR uvolnění zbývajících prostředků na pomoc s bojem proti kůrovci pro nestátní vlastníky lesů ve výši 1,3 miliardy korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Národní orgán pro koordinaci vyjednává s Evropskou komisí další opatření, které umožní reagovat na aktuální situaci a zmírní dopady pandemické krize. Diskutuje se např. o prodloužení stávajícího programového období u jeden rok tak, aby bylo možné dokončit úspěšně rozjeté projekty a vyčerpat plánované prostředky. Možné jsou i přesuny finančních prostředků tam, kde je to nejvíce třeba. Postupně jsou projednávány návrhy nařízení Evropské komise týkající se kohezních fondů. Vyjádření ministryně pro místní rozvoj naleznete zde. Souhrn všech opatření naleznete zde.

Aktuální vývoj sledujeme a budeme o něm informovat. 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020