Požehnané Velikonoce 2020!

Jménem celé České biskupské konference přejeme vám i vašim blízkým požehnané velikonoční svátky!
Publikováno: 9. 4. 2020 2:45


1 Petr 2,21b-24

Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného. Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

Žalm 27 (26)

Neochvějná důvěra v Boha

Hospodin je mé světlo a má spása,
koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl?
Když na mě útočí zločinci, aby hryzli mé tělo,
moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.
I když se proti mně utáboří vojsko, nevyděsí se mé srdce,
když proti mně vypukne válka, jsem pln důvěry.

Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: 
abych směl přebývat v Hospodinově domě po všechny dny svého života,
abych požíval Hospodinovy něhy *
a patřil na jeho chrám.

Neboť v den neštěstí skryje mě ve svém stánku, †
v úkrytu svého stanu mě schová, *
na skálu zdvihne.
Nyní se zdvihá má hlava *
proti nepřátelům, kteří mě obkličují,
oběti chvály mu přinesu v jeho stanu, *
budu zpívat a hrát Hospodinu.

Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, *
smiluj se nade mnou, vyslyš mě!
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: *
Hospodine, hledám tvou tvář.

Neskrývej svou tvář přede mnou, *
v hněvu neodmítej svého služebníka!
Tys má pomoc, nezavrhuj mě, *
neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!
I kdyby mě otec s matkou opustili, *
Hospodin se mě ujme.

Pouč mě, Hospodine, o své cestě, *
veď mě po rovné stezce navzdory mým nepřátelům!
Nevydávej mě choutkám mých protivníků, *
vždyť povstali proti mně křiví svědci a násilím proti mně soptí.

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina *
v zemi živých!
Důvěřuj v Hospodina, buď silný, *
ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020

COMECE: Obnova Evropy ať stojí na spravedlnosti

„V tento čas, kdy je zapotřebí jednoty mezi námi samými i mezi národy, se dnes modlíme za Evropu, aby se jí tuto bratrskou jednotu, o níž snili otcové zakladatelé Evropské unie, dařilo vytvářet...“ řekl papež František. Na základě toho COMECE (Komise biskupských konferencí zemí EU) vyzývá EU, aby obnovila ducha solidarity a shodla se na plánu obnovy během pandemie Covid - 19, který do středu pozornosti staví otázku spravedlnosti.
03.06.2020

Papež František: Bůh nás nikdy neopustí, je naším společníkem a průvodcem

Během své pravidelné středeční audience, která byla opět přenášena z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných modlitbě, tentokrát modlitbě Abrahámově.
03.06.2020