Poselství Svatého otce k Mezinárodnímu dni sester 2020

Přinášíme vám překlad poselství Svatého otce k dnešnímu Mezinárodnímu dni zdravotních sester.
Publikováno: 12. 5. 2020 14:30

Milé sestry, milí bratři,

dnes slavíme Mezinárodní den sester. Letošní rok vyhlásila Světová zdravotnická organizace rokem zdravotních sester a porodních asistentek. Současně si dnes připomínáme dvousté výročí narození Florence Nihtingale, která je zakladatelkou moderního ošetřovatelství.

V tomto historickém okamžiku, kdy je svět poznačen zdravotnickou krizovou situací způsobenou pandemií viru Covid-19, znovu objevujeme, jakou zásadní důležitost má zdravotní sestra, zdravotní bratr, ale i porodní asistentky. Každý den se stáváme svědky odvahy a obětavosti zdravotníků, zvláště sestřiček a zdravotních bratrů. S nasazením vlastního zdraví a s láskou k bližnímu pečují profesionálně, zodpovědně, s láskou a sebeobětováním o lidi zasažené virem. To dokládá bohužel vysoký počet obětí z řad zdravotníků, kteří zemřeli při věrném vykonávání své služby. Modlím se za ně, a Pán zná každého z nich jménem, a za všechny oběti pandemie. Zmrtvýchvstalý Pán nechť rozzáří pro každého z nich světlo ráje a poskytne útěchu víry jejich rodinám.

Zdravotníci měli odjakživa zásadní roli v oblasti zdravotní péče. Při kontaktu s nemocnými prožívají každodenně trauma, které utrpení v životě člověka působí. Jsou to ženy a muži, kteří se rozhodli říci své „ano“ výjimečnému povolání: stát semilosrdným samaritánem, který na sebe bere život a zranění bližního. Jsou strážci a služebníky života, poskytují náležitou léčbu, rozdávají odvahu, naději a důvěru.

Milé zdravotní sestry a milí bratři, vaše odbornost, která se neomezuje na vědecko-technické znalosti je vedena mravní zodpovědností a je stále znovu prostupována lidským a vřelým vztahem k nemocným. „Když pečujete o dospělé, děti, seniory v každé etapě jejich života, od narození až do smrti, jste v neustálém postoji naslouchání ve snaze pochopit, co nemocný v etapě, kterou prochází, potřebuje. Každá situace je ojedinělá a nestačí se řídit všeobecnými pokyny, nýbrž je požadováno neustále – velice namáhavé! - úsilí o pochopení každého člověka a pozornost vůči němu.“

Vy - a myslím i na porodní asistentky, jste nablízku lidem v zásadních okamžicích jejich života, ať už při narození, ve smrti, v nemoci i uzdravení, abyste jim pomáhali překonávat nejtraumatičtější situace. Mnohdy jste vedle nich, když umírají, utěšujete je a podpíráte v posledních okamžicích. Pro tuto svou obětavost patříte mezi „světce odvedle“. Jste obrazem církve jako „polní nemocnice“, která pokračuje v poslání Ježíše Krista, který přistupoval k trpícím jakoukoli nemocí a uzdravoval je, skláněl se nohám apoštolům, aby jim umyl nohy. Děkuji vám za tuto vaši službu lidstvu!
V mnoha zemích pandemie poukázala také na nedostatky ve zdravotnictví. Proto se obracím na vládní představitele v celém světě, aby investovali do zdraví jako základního dobra, aby rozvíjeli zdravotnické struktury, zaměstnávali více zdravotnického personálu a zajistili tak všem náležitou zdravotnickou péči za respektování lidské důstojnosti. Je důležité účinně docenit základní místo, které má tato profese v péči o pacienty, v rámci krizových situací jednotlivých zemí, v oblasti prevence, péče o zdraví, asistence v rodinách, komunitách, ve školách.

Zdravotní sestry a bratři, jako i porodní asistentky, mají právo na lepší ohodnocení, které si zaslouží. Je třeba je zapojit do procesů, týkajících se zdraví lidí a komunit. Je dokázáno, že investice do pracovníků ve zdravotnictví zlepšuje výsledky komplexní péče a zdraví vůbec. Je proto důležité dbát o profesní růst zdravotníků, vynakládat nástroje pro jejich vědeckou, lidskou, psychologickou a duchovní formaci. Je dále třeba zlepšit jejich pracovní podmínky a zaručit jim práva, aby mohli svou službu odvádět v plné důstojnosti.

Zdravotnické organizace mají důležitou roli pro zajištění celkové formace, doprovázení všech, kdo se pro zdravotnictví rozhodnou, aby mohli zažít sounáležitost, aby před etickými, ekonomickými a lidskými výzvami, které jejich profese obnáší, nikdy nebyli dezorientovaní a opuštění.

Obracím se na porodní asistentky, které obzvláště pomáhají těhotným ženám, aby přivedly děti na svět, těmito slovy: vaše práce patří k těm nejvznešenějším, které existují, jsou v přímé službě životu a mateřství. V Bibli jsou zvěčněna dvě jména hrdinských porodních asistentek, jsou to Šifra a Pua na začátku knihy Exodus (srov. 1,15-21). Také dnes na vás nebeský Otec pohlíží s velkou vděčností.

Milé zdravotní sestry, milí zdravotní bratři, milé porodní asistentky, kéž by tento den obrátil pozornost na důstojnost vaší práce pro zdraví celé společnosti. Vás, vaše rodiny a všechny, o které se staráte, ujišťuji o své modlitbě a ze srdce vám uděluji apoštolské požehnání.

Dáno v Římě, u sv. Jana Lateránského, 12. května 2020

Překlad: Hana Pohořalá 

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Evropské dotační možnosti pro poskytovatele sociálních služeb

I v novém programovém období EU pokračuje dotační podpora pro poskytovatele sociálních služeb, a to jak na investiční aktivity, tak na ty neinvestiční. Kromě sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. je podpora směřována i do sociálního bydlení, sociálního podnikání a vzdělávání zaměstnanců.
07.12.2022

Kdo si odnese letos ceny SIGNÁLY AWARDS 2022 ?

06.12.2022

Pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera k 2. neděli adventní

Přinášíme vám druhý pastýřský list arcibiskupa Jana Graubnera, předsedy ČBK, o mši svaté.
04.12.2022

Biskup Martin: „Svěřuji Bohu velkou bolest pozůstalých z Bašky“

Vražda mladého muže v Bašce na Frýdeckomístecku zasáhla nejen farnost, ale celou diecézi. Biskup Martin David ujišťuje pozůstalé o svých modlitbách a blízkosti. Dnes ráno se zaměstnanci Biskupství ostravsko-opavského za zemřelého modlili na svém adventním duchovním setkání. Biskup Martin David vzpomněl, že mladého muže před nedávnem biřmoval.
02.12.2022

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022