banner sekce
Sekce

Školství

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
Publikováno: 3. 6. 2020 18:00

Dívčí katolická střední škola je nejstarší církevní školou v České republice. Učitelský sbor je sice tvořen věřícími peda­gogy, ale dívek se na vyznání neptají. „Do výuky je sice zařa­zena hodina křesťanské výchovy, ta je ale jen informativní, dív­kám víru nenutíme,“ říká ředitel školy Luboš Hošek, který poskytl rozhovor týdeníku ŠKOLSTVÍ:

Čím je právě vaše škola oproti jiným středním školám jiná? ­

Je naprosto rozdílná tím, že je malá. Dohromady v ní stu­duje ve čtyřech třídách jen 52 žákyň, takže se jim můžeme věnovat opravdu individuálně. A pak je výjimečná v tom, že u nás společně studují děvča­ta z nefunkčních rodin, z dět­ských domovů a s mentálním či tělesným handicapem.

Takže bezproblémová  inkluze v praxi.

Úplně bez problémů to ne­jde, ale my, učitelé, školní psy­cholog se školním sociálním pracovníkem a speciálním pe­dagogem, děláme vše pro to, aby děvčata, byť s jistými roz­díly, byla sobě rovná a společ­ně se i něco naučila.

Jak spolu dívky vychá­zejí?

To se společně učí. Žákyně se během studia učí nejen se vzájemně tolerovat, ale jsou motivovány pomáhat jedna druhé, mít oči otevřené pro těžkosti i obdarování těch dru­hých. Toto, když si osvojí, tak se jim to pak hodí i v životě. Sa­mozřejmě to nejde hned, spíš je to proces učení, tvořit dob­rou partu.

Jaké jsou u vás studij­ní obory?     

Nabízíme střední vzdělání ve dvou oborech: pečovatel­ské služby a praktická ško­la dvouletá. Dvouletý studij­ní obor je zaměřený na práci v sociálních službách, výstu­pem je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Vyučované předmě­ty pak jsou: všeobecný základ, cizí jazyk, zdravověda, epide­miologie a hygiena, pečovatel­ská praxe, základy šití, základy vaření, základy administrativy a práce s počítačem. U druhé­ho oboru je to všeobecný zá­klad, rodinná výchova, základy šití a základy vaření.

Chodí na praxi přímo do terénu?

Ano. Praktickou výuku mají jak v mateřské školce, u dětí zdravých i s postižením, tak i v různých typech tradičních i netradičních domovů pro se­niory či v domově pro mentál­ně postižené.

Je to zvláštní, vidět, jak se ve starodávné budově kláštera Křižovní­ků, kde sídlíte, snoubí mi­nulost s moderními učební­mi pomůckami.

V každé učebně máme inter­aktivní tabuli s dataprojekto­rem, ve škole je dostatek výpo­četní techniky a počítače ne­chybí v žádné učebně. Výcvik první pomoci probíhá mimo ji­né i na elektronickém resusci­tačním trenažeru, cvičná ku­chyně je vybavena moderním zařízením – včetně pomůcek pro výuku handicapovaných studentek. Patříme tedy me­zi špičkově vybavené střední školy.

Co by ještě měly zájem­kyně o studium o vás vědět?

Určitě to, že pro přijetí na naši školu není rozhodující, kolik toho umí, ale zda mají o obor zájem. Pak také to, že kromě vysvědčení o závěreč­né zkoušce mohou získat i pět dalších osvědčení, ale zejmé­na, že odtud vyjdou připrave­ny pro práci s lidmi, která má skutečně smysl. A rovněž to, že nevybíráme školné, to je ta­ké důležité.

Co je obsahem vaší mi­moškolní činnosti?

Ta je opravdu různorodá a bohatá. Vedeme kroužky zna­kové řeči, zdravotní tělesné vý­chovy, stolního tenisu, máme školní pěveckou scholu, nabí­zíme kroužek turistický, klub mladého diváka či kroužek šití.

Kde vaše absolventky nacházejí uplatnění nejčastěji?

Na pozici pracovník v sociál­ních službách v domovech dů­chodců, domácích pečovatel­ských službách a podobně. Díky osvědčením však mo­hou pracovat i jako sanitářky v nemocnicích a jiných zdra­votnických zařízeních, dále jako pomocné kuchařky ne­bo v textilní výrobě. Motivo­vaným studentkám nabízíme i získání osvědčení chůvy. Té­měř všechny naše absolventky nalezly pracovní místa krátce po škole.

Jste katolická škola. Mají některá děvčata zájem pracovat třeba i u ře­holních řádů?

Některé absolventky oprav­du profesně zakotvily v církev­ních sociálních zařízeních. A některé pracují jako pečo­vatelky ve školní firmě, kde se starají o čtyřicet klientů v je­jich domácnostech. Pro han­dicapované absolventky zři­zujeme chráněnou dílnu, kde mohou najít trvalé uplatnění.

Snaha vaší školy o zlep­šování podmínek pro výchovu a vzdělávání han­dicapovaných a sociálně zne­výhodněných žáků byla také oceněna.

V roce 2009 byla naše škola oceněna ministerstvem škol­ství medailí prvního stupně za zlepšování podmínek pro vý­chovu a vzdělávání handicapo­vaných a sociálně znevýhod­něných žáků. Samozřejmě, že nás to všechny moc potěšilo.

Za týdeník Školství rozhovor vedla Eva Rokytová

Soubory ke stažení

velikost 741 KB
Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Odry - celostátní přehlídka - nekoná se

Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnost se v letošním školním roce, v březnu 2021, nebude konat.
14.09.2020

Výběrové řízení na pozici administrativního pracovníka v Olomouci

Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc vypisuje výběrové řízení na pozici administrativní pracovník/pracovnice. Nástup: říjen/listopad 2020. Svůj strukturovaný životopis včetně motivačního dopisu a výpisu z rejstříku trestů zasílejte na e-mailovou adresu: libuse.literova@ckonz.cz nejpozději do 14. 9. 2020. Případné dotazy Vám na tel. č. 604 222 683 zodpoví paní Libuše Literová.
25.08.2020

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Bratrská škola hledá učitele 1. stupně

Bratrská církevní škola v Praze - Holešovicích hledá od září nové učitele/učitelky prvního stupně. Více informací o škole naleznete níže:
25.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020