banner sekce
Sekce

Školství

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
Publikováno: 3. 6. 2020 16:00

Dívčí katolická střední škola je nejstarší církevní školou v České republice. Učitelský sbor je sice tvořen věřícími peda­gogy, ale dívek se na vyznání neptají. „Do výuky je sice zařa­zena hodina křesťanské výchovy, ta je ale jen informativní, dív­kám víru nenutíme,“ říká ředitel školy Luboš Hošek, který poskytl rozhovor týdeníku ŠKOLSTVÍ:

Čím je právě vaše škola oproti jiným středním školám jiná? ­

Je naprosto rozdílná tím, že je malá. Dohromady v ní stu­duje ve čtyřech třídách jen 52 žákyň, takže se jim můžeme věnovat opravdu individuálně. A pak je výjimečná v tom, že u nás společně studují děvča­ta z nefunkčních rodin, z dět­ských domovů a s mentálním či tělesným handicapem.

Takže bezproblémová  inkluze v praxi.

Úplně bez problémů to ne­jde, ale my, učitelé, školní psy­cholog se školním sociálním pracovníkem a speciálním pe­dagogem, děláme vše pro to, aby děvčata, byť s jistými roz­díly, byla sobě rovná a společ­ně se i něco naučila.

Jak spolu dívky vychá­zejí?

To se společně učí. Žákyně se během studia učí nejen se vzájemně tolerovat, ale jsou motivovány pomáhat jedna druhé, mít oči otevřené pro těžkosti i obdarování těch dru­hých. Toto, když si osvojí, tak se jim to pak hodí i v životě. Sa­mozřejmě to nejde hned, spíš je to proces učení, tvořit dob­rou partu.

Jaké jsou u vás studij­ní obory?     

Nabízíme střední vzdělání ve dvou oborech: pečovatel­ské služby a praktická ško­la dvouletá. Dvouletý studij­ní obor je zaměřený na práci v sociálních službách, výstu­pem je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Vyučované předmě­ty pak jsou: všeobecný základ, cizí jazyk, zdravověda, epide­miologie a hygiena, pečovatel­ská praxe, základy šití, základy vaření, základy administrativy a práce s počítačem. U druhé­ho oboru je to všeobecný zá­klad, rodinná výchova, základy šití a základy vaření.

Chodí na praxi přímo do terénu?

Ano. Praktickou výuku mají jak v mateřské školce, u dětí zdravých i s postižením, tak i v různých typech tradičních i netradičních domovů pro se­niory či v domově pro mentál­ně postižené.

Je to zvláštní, vidět, jak se ve starodávné budově kláštera Křižovní­ků, kde sídlíte, snoubí mi­nulost s moderními učební­mi pomůckami.

V každé učebně máme inter­aktivní tabuli s dataprojekto­rem, ve škole je dostatek výpo­četní techniky a počítače ne­chybí v žádné učebně. Výcvik první pomoci probíhá mimo ji­né i na elektronickém resusci­tačním trenažeru, cvičná ku­chyně je vybavena moderním zařízením – včetně pomůcek pro výuku handicapovaných studentek. Patříme tedy me­zi špičkově vybavené střední školy.

Co by ještě měly zájem­kyně o studium o vás vědět?

Určitě to, že pro přijetí na naši školu není rozhodující, kolik toho umí, ale zda mají o obor zájem. Pak také to, že kromě vysvědčení o závěreč­né zkoušce mohou získat i pět dalších osvědčení, ale zejmé­na, že odtud vyjdou připrave­ny pro práci s lidmi, která má skutečně smysl. A rovněž to, že nevybíráme školné, to je ta­ké důležité.

Co je obsahem vaší mi­moškolní činnosti?

Ta je opravdu různorodá a bohatá. Vedeme kroužky zna­kové řeči, zdravotní tělesné vý­chovy, stolního tenisu, máme školní pěveckou scholu, nabí­zíme kroužek turistický, klub mladého diváka či kroužek šití.

Kde vaše absolventky nacházejí uplatnění nejčastěji?

Na pozici pracovník v sociál­ních službách v domovech dů­chodců, domácích pečovatel­ských službách a podobně. Díky osvědčením však mo­hou pracovat i jako sanitářky v nemocnicích a jiných zdra­votnických zařízeních, dále jako pomocné kuchařky ne­bo v textilní výrobě. Motivo­vaným studentkám nabízíme i získání osvědčení chůvy. Té­měř všechny naše absolventky nalezly pracovní místa krátce po škole.

Jste katolická škola. Mají některá děvčata zájem pracovat třeba i u ře­holních řádů?

Některé absolventky oprav­du profesně zakotvily v církev­ních sociálních zařízeních. A některé pracují jako pečo­vatelky ve školní firmě, kde se starají o čtyřicet klientů v je­jich domácnostech. Pro han­dicapované absolventky zři­zujeme chráněnou dílnu, kde mohou najít trvalé uplatnění.

Snaha vaší školy o zlep­šování podmínek pro výchovu a vzdělávání han­dicapovaných a sociálně zne­výhodněných žáků byla také oceněna.

V roce 2009 byla naše škola oceněna ministerstvem škol­ství medailí prvního stupně za zlepšování podmínek pro vý­chovu a vzdělávání handicapo­vaných a sociálně znevýhod­něných žáků. Samozřejmě, že nás to všechny moc potěšilo.

Za týdeník Školství rozhovor vedla Eva Rokytová

Soubory ke stažení

velikost 741 KB
Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Mazance do Motola

Zaměstnanci Církevní mateřské školy Srdíčko se v době uzavření mateřské školy věnovali nejen distančnímu vzdělávání a podpoře dětí a rodičů, kteří museli zůstat doma. V rámci doby postní také finančně přispěli na materiál a společně upekli 340 mazanců, které ve středu 31. 3. 2021 předali COVID jednotce ARO ve Fakultní nemocnici Motol a v Očkovacím centru Nemocnice na Homolce.
05.04.2021

Biskup Tomáš Holub děkuje učitelům za jejich práci během pandemie

Přinášíme pozdrav a poděkování plzeňského biskupa Tomáše Holuba, předsedy Komise pro katolickou výchovu ČBK, který zasílá všem pedagogům a dalším zaměstnancům církevních škol a školských zařízení za všechnu práci během pandemie Covid-19.
30.03.2021

Požehnané Velikonoce 2021

Požehnané prožití Velikonoc 2021, mnoho radosti z vítězství Ježíše Krista, mnoho pokoje, jistoty a naděje do dalších dnů za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub Mgr. Martin Čech Mgr. Marta Vacušková
30.03.2021

Hledáme třídního učitele/ku do 1. ročníku Bratrské školy Praha

Jste vlídní a laskaví? Hledáte malou komunitní školu s dlouhou tradicí? Hledáme nadšeného učitele/ku I. stupně. Podporujeme Vaše vzdělávání, oceňujeme Vaše nadšení a spolupráci, milujeme, když budete chodit do školy s úsměvem. K dispozici budete mít uvádějící kolegyni a chápajícího ředitele. Hrazené DVPP a podpora osobního růstu. Kontaktovat můžete ředitele školy: Mgr. Rostislav Konopa, tel.: 724 025 354 nebo Mgr. Helenu Wernischovou, mail: wernischova@e-cirkev.cz. Bratrská škola, Rajská 3, Praha - 7, www.bratrska.cz
30.03.2021

Dík za nezištnou a obětavou službu potřebným

U příležitosti roku sv. Josefa jako dík za nezištnou a obětavou službu potřebným věnují všem zdravotníkům studenti a pedagogové hudební výchovy Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách píseň JOZÍFEK. Odkaz na ni naleznete níže. Jde vlastně o modlitbu ke svatému Josefovi z dílny pana sbormistra Josefa Zajíčka a studentů školy. Jedná se o autorské dílo pana Zajíčka, současně je to dílo studentů v době distančního studia, vytvořené na dálku jako unikátní koláž domácích nahrávek a věnovaná všem, kteří pomáhají.
17.03.2021