Modlitba nesmí být alibi pro zanedbávání bližního

„Závažné hospodářské, finanční a politické krize neustanou, dokud povolíme, aby setrvala v letargii odpovědnost, kterou má každý cítit za svého bližního a jakéhokoliv člověka vůbec”, píše papež František v poselství ke Světovému dni chudých. Tuto připomínku hmotné, ale též duchovní nouze (neboť “tvář chudoby se ustavičně mění”), ustanovil nynější Petrův nástupce v závěru Roku milosrdenství. Letos tedy připadá již počtvrté na poslední neděli liturgického mezidobí (15.11.), předcházející slavnosti Ježíše Krista Krále.
Publikováno: 13. 6. 2020 17:00

„Buď rovněž štědrý k chudému, (aby tvé požehnání bylo dokonalé)”, tento verš z mudroslovné starozákonní knihy Sirachovec (7,32) uvozuje Františkův text a prolíná se jím jako “posvátný zákon, hodný životního následování.” Sirachovec, či Ben Sira, žijící v druhém století před Kristem, hledal moudrost, uschopňující člověka k lepšímu žití a zevrubnému zkoumání života. Činil tak v době, kdy Izrael procházel těžkou zkouškou kvůli nadvládě cizích mocností (Seleukovců) a násilnému vnucování jejich mravů. Autor knihy se proto utíká k tradici otců a nejprve se obrací k Bohu, aby si právě u něho vyprosil dar moudrosti a porozumění překážkám. Dospívá k přesvědčení, že ani za takových okolností nesmíme ztratit důvěru v Pána, „vždyť zlato se zkouší v ohni a vyvolení ve výhni povýšení(2,5)."

Neustálé vztahování k Bohu nicméně Sirachovce nezbavuje pohledu na konkrétního člověka – naopak, klade je do přímé paralely. Pánovo požehnání na nás totiž sestupuje a modlitba dosahuje svého účelu právě tehdy, když je provází služba chudým a velkodušnost k nuzákovi. „Čas věnovaný modlitbě se tudíž nikdy nesmí změnit v alibi pro zanedbávání bližního, který se ocitl v nesnázích.” Toto pradávné učení prokazuje životnost rovněž dnes, vyzdvihuje papež František s poukazem na Boží Slovo “přesahující prostor, čas, náboženství a kultury”. Pozornost vůči chudým „není podmíněna časem, jímž disponujeme, soukromými zájmy, odtělesněnými pastoračními či sociálními projekty. Nelze zadusit sílu Boží milosti narcistním sklonem, který staví sám sebe na první místo."

Nejde o to, vyplýtvat množství slov, nýbrž konkrétně se zasadit o zmírnění marginalizace a utrpení chudého člověka či o pomoc v jeho duchovní bídě. „Každoročně se vracím k této realitě natolik zásadní pro život církve, protože chudé máme a vždycky budeme mít mezi sebou (srov. Jan 12,8). Pokud chce někdo opravdu podporovat chudé, měl by se sám řídit evangelní chudobou. Nemůžeme se cítit spokojeně, pokud jsme vyobcovali byť jediného člena lidské rodiny, z něhož se stal stín, říká papež František a přestože církev „nenabízí celkové řešení“, přichází alespoň se „svědectvím a gestem sdílení“. Krom toho zastupuje lidi, kteří nevlastní nutné prostředky k obživě. „Připomínat hodnotu společného dobra má být pro křesťanský lid celoživotním úsilím, které se uskutečňuje ve snaze neopomíjet nikoho z těch, jejichž lidství je pošlapáváno v základních potřebách." Nicméně nástrojem milosrdenství se křesťan nestává automaticky, nýbrž díky každodennímu cvičení, které vychází z vědomí, že sami prvořadě potřebujeme podanou ruku.

V druhé části poselství ke Světovému dni chudých zasazuje Svatý otec Sirachovcova slova do současného „pandemického“ rámce, který nás „oslabil, ochudil, omezil ve svobodě, dal nám zakusit vlastní meze a zpochybnil duchovní i hmotné jistoty“. V tichu svých domovů jsme opětovně odkryli kouzlo „jednoduchosti a toho, co je podstatné“. „Nastal příhodný čas k tomu, abychom opětovně pocítili, že se navzájem potřebujeme a jedni za druhé neseme odpovědnost. Již příliš dlouho jsme žili v mravním úpadku, posmívali jsme se  etice, dobrotě, víře, čestnosti. Taková destrukce veškerých základů společenského života povede k novým formám násilí a krutosti a zabrání rozvoji opravdové kultury péče o životní prostředí” (srov. Laudato si´, 229)”, varuje papež před možným vyústěním “hospodářské, finanční a politické krize, která neustane, pokud nepřevezmeme odpovědnost jedni za druhé”.

Štědrost vůči chudému tak obnáší výzvu k přímé odpovědnosti za nesení břemen těch nejslabších, řečeno se sv. Pavlem (Gal 5,13-14; 6,2). Nejde o nezávaznou pobídku, nýbrž o podmínku, zaručují ryzost vyznávané víry. Kniha Sirachovec nám zde přichází na pomoc praktickými návrhy: „Neodvracej se od těch, kdo pláčí” (7,34), „Neboj se pečovat o nemocné” (7,35), podněcuje nás Boží Slovo k dobru i za časů koronaviru.

V příkrém rozporu k tomuto moudrému chování stojí skutky lidí, které nejenom chudoba nedojímá, nýbrž na ní často nesou spoluvinu. „Lhostejnost a cynismus jsou jejich denním chlebem“, popisuje papež netečné jednání finančních spekulantů, obchodníků se zbraněmi, kteří leckdy k jejich výrobě užívají dětskou práci, drogových překupníků, či zkorumpovaných politiků, kteří se podílejí na „globalizaci lhostejnosti“. „Ve všem, co konáš, pomýšlej na svůj konec“, připomíná jim František spolu s Ben Sirou. „Jestliže si totiž uvědomíme, co je naším společným osudem, může nám na to napomoci k pozornosti vůči chudšímu člověku, který nebyl obdařen stejnými možnostmi, jakých se dostalo nám," zdůrazňuje mimo jiné papež František v poselství k letošnímu Světovému dni chudých.

Zdroj: Vatican News

Překlad celého poselství připravujeme

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Stáří není stigma - lektor MUDr. Zdeněk Kalvach

Seminář o tom, jak přistupovat pozitivně ke svému stáří i ke starším lidem ve svém okolí (farnosti, společenství, rodině), a to i v dnešní době, kdy je věk často důvodem pro stigma byť dobře míněné. Netradiční pohled na možnosti komunikace a práce s lidmi v okolí i se sebou samými. Lektor představí Koncept úspěšného stárnutí a upozorní, jak se vyvarovat ageismu vůči lidem v našem okolí.
25.01.2021

Česko-německý benefiční běh: Ackermann-Gemeinde podpořilo Teplice

Dobročinný silvestrovský běh vynesl teplickým salesiánům téměř 5000 EUR. Většina příspěvků pocházela od německých běžců z organizace Ackermann-Gemeinde. Výtěžek podpoří Živý dům v Teplicích – nové centrum pro volnočasové aktivity a sociální služby pro děti i jejich rodiny.
25.01.2021

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. Nejen pro studenty středních a vysokých škol se bude každý měsíc konat seminář zaměřený na otázky dnešní mládeže nejen ve víře, ale i v běžném životě.
25.01.2021

Videokázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka - 3. neděle v mezidobí

Přinášíme vám pravidelné videokázání P. Romana Vlka ke 3. neděli v mezidobí.
25.01.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 25. do 31. ledna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi.
25.01.2021