banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Společná zemědělská politika EU po roce 2020 přináší nové možnosti

Program rozvoje venkova se v novém programovém období po roce 2020 změní na Strategický plán společné zemědělské politiky ČR. Přinášíme shrnutí, co to znamená pro ČR.
Publikováno: 16. 7. 2020 12:09

Pro ČR je navržena alokace na roky 2021 - 2027:

 • 5 307 mil. EUR pro I. pilíř (tzv. přímé platby)
 • 1 724 mil. EUR pro II. pilíř + 346 mil. EUR z next generation EU (nově alokované prostředky z rozpočtu EU na obnovu Evropy po pandemii)

Probíhající diskusi o stanovení priorit nové Společné zemědělské politiky (SZP) ovlivňují zejména strategie, které navazují na tzv. Evropskou zelenou dohodu. V květnu 2020 zveřejněny návrhy Strategie od zemědělce ke spotřebiteli a Strategie pro biologickou rozmanitost.

Pro ČR ze strategií vyplývají závazky, které bude muset v rámci realizace Strategického plánu SZP plnit.

Jedná se např. o: 

 • snížení používání pesticidů
 • snížení úniku živin
 • omezení používání hnojiv
 • lepší podmínky chovu zvířat
 • rozšíření ekologického zemědělství
 • výroba energie z obnovitelných zdrojů
 • podpora udržitelných postupů a zpracování potravin
 • snižování emisí skleníkových plynů
 • podpora globální transformace vč. snížení odlesňování

Vzhledem ke zpoždění přípravy legislativy k SZP po roce 2020 jednají členské státy s Evropskou komisí o tzv. přechodném období, které by mělo být až dvouleté. V rámci tohoto období by bylo možné využívat prostředky nového období za podmínek období 2014 - 2020. O délce ani podmínkách přechodného období zatím není rozhodnuto.

ČR pokračuje v přípravách Strategického plánu SZP, který by měl být v září projednán Vládou ČR a následně konzultován s Evropskou komisí.

Aktuální návrh Strategického plánu realizace SZP pracuje s 9 cíli a definuje opatření k jejich plnění. Navržená opatření do jisté míry kopírují stávající Program rozvoje venkova, rozdílné budou zejména podmínky k jejich realizaci a nutnost plnění relativně přísných podmínek unijních strategií.

Cíle SZP:

 • Cíl A – Podporovat příjmy a odolnost životaschopných zemědělských podniků v celé Unii za účelem posílení bezpečnosti potravin
 • Cíl B – Posílení tržní orientace a zvýšení konkurenceschopnosti, a to i prostřednictvím většího zaměření na výzkum, technologii a digitalizaci
 • Cíl C - Zlepšení pozice zemědělců v hodnotovém řetězci
 • Cíl D – Přispění ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na tyto změny a udržitelnou energii
 • Cíl E – Podpora udržitelného rozvoje a účinného řízení přírodních zdrojů,jako je voda, půda a ovzduší
 • Cíl F – Přispění k ochraně biologické diverzity, posilování ekosystémových služeb a zachování přírodních stanovišť a krajiny
 • Cíl G - Získávání mladých zemědělců a usnadnění rozvoje podnikání ve venkovských oblastech
 • Cíl H - Podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje ve venkovských oblastech včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví
 • Cíl I – Zlepšování reakce zemědělství EU na společenské požadavky na potraviny a zdraví, včetně bezpečných, výživných a udržitelných potravin a dobrých životních podmínek zvířat

Pro církevní subjekty jsou relevantní zejména tato opatření:

Lesnictví:

 • technologické investice v lesním hospodářství (technika a technologie pro držitele lesů i službové subjekty, investice do lesních školek a dřevozpracujících provozoven);
 • investice do rozvoje lesnické infrastruktury (výstavba a rekonstrukce lesních cest, stavební investice do skladů dříví); 
 • zalesňování zemědělské půdy (založení a péče o porost, náhrada za ukončení zemědělské činnosti, vrstva vhodnosti k zalesnění);
 • protierozní, protipovodňová a retenční opatření v lesích (řešení povodně, bystřiny, strže, nádrže, malé vodní nádrže);
 • investice do obnovy kalamitních ploch v lesích;
 • přeměna porostů náhradních dřevin v imisních oblastech;
 • ochrana melioračních a zpevňujících dřevin;
 • podpora rekreačních funkcí lesa.

Zemědělství:

 • investice do zemědělských podniků;
 • investice do zpracování a uvádění na trh zemědělské produkce;
 • agrolesnictví;
 • ekologické zemědělství.

Rozvoj venkova:

Aktivity realizované prostřednictvím Místních akčních skupin. 

 • spolkový a komunitní život - komunitní centra a zázemí pro spolkové aktivity

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021

IROP navyšuje alokace výzev a podpoří projekty v zásobníku

V rámci IROP jsou navýšeny některé výzvy, čímž dojde k podpoře náhradních projektů. Jedná se i v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání a sociálních služeb.
07.09.2020

Dotace na řešení kůrovcové kalamity v lesích

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
23.07.2020

ČR může v příštích 7 letech získat z EU až 1,36 bilionu Kč

Evropští lídři se na zasedání Evropské rady dohodli na parametrech budoucího sedmiletého rozpočtu EU a tzv. Fondu obnovy Evropy po krizi způsobené pandemií COVID-19.
23.07.2020