Nastal čas k restorativní justici, vyzývá papež s poukazem na ekologický dluh a nový kolonialismus

„Tento padesátý rok prohlásíte svatým a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto.“ (Lv 25,10). Tato slova z třetí knihy Mojžíšovy uvozují poselství Svatého otce ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření, který zahajuje ekumenickou iniciativu nazvanou Čas stvoření, vrcholící 4. října, v den liturgické památky sv. Františka z Assisi, autora Písně tvorstva (či Chvalozpěvu stvoření).
Publikováno: 2. 9. 2020 12:00

V tomto období, připomíná papež František, křesťané po celém světě obnovují víru v Boha-Stvořitele, sjednocují se v modlitbě za náš společný domov a spolupracují v konkrétních skutcích na ochranu životního prostředí. Letos tak činí pod mottem „Jubilejního roku pro Zemi“, aby obrátili pozornost k půlstoletí od vyhlášení Dne země (1970), který z popudu Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) každoročně připadá na 22. duben. Od roku 1990 se Den země slaví rovněž v České republice.

V Písmu se milostivé léto vykládá jako posvátný čas, určený k upamatování, navracení, odpočinku, nápravě a veselí. Na základě těchto vlastností jubilejního roku, který uzavírá rytmický cyklus sedmidenních týdnů a sedmkrát sedmi let, Petrův nástupce rozvíjí své poselství.

Čas k upamatování

Milostivé léto nás především vybízí k upamatování na skutečnost, že konečným osudem stvoření je vstup do “věčné Boží soboty”. Krom toho si máme opětovně uvědomit původní povolání veškerého tvorstva, jímž je život v pospolitosti, přebývání a rozkvět ve společenství lásky. “Existujeme jedině prostřednictvím vztahů, které vytváříme k Bohu, bratrům a sestrám jako členům společné rodiny a všemu stvoření, které obývá náš společný domov”, píše Svatý otec a dodává: “Všechno je ve vztahu, a my, všichni lidé, jsme sjednoceni jako bratři a sestry na podivuhodné pouti, spojeni láskou, kterou chová Bůh ke každému svému tvoru a která něžným citem pojí také nás k bratru slunci, sestře luně, sestře řece a matce Zemi” (Laudato si´, 92). Naši vztahovost nelze oddělit od “bratrství, spravedlnosti a věrnosti ve vztahu k druhým” (tamtéž, 70).

Čas k návratu

Jubilejní rok naléhá na pohled zpět a pokání, pokračuje papež František. Je časem návratu k Bohu, našemu milujícímu Stvořiteli, a k uzdravení pokřivených vztahů. „Hrubé konzumování stvoření nastupuje tam, kde není žádný Bůh, kde je hmota pouze materiálem, kdy jsme my sami posledními instancemi, kde jsme zkrátka jedinými vlastníky a spotřebiteli”, poznamenal Benedikt XVI. při setkání s kněžími z Bolzana a Brixenu (6.8.2008). Milostivé léto naopak vyzývá k Božímu pohledu na stvoření jako na společné dědictví, sdílené se všemi bratry a sestrami nikoli v nevyvážené soutěživosti, nýbrž v radostném společenství, založeném na vzájemné podpoře a ochraně. “Jubileum je časem, který navrací svobodu utiskovaným a všem lidem porobeným různými formami moderního otroctví, mezi něž patří obchodování s lidmi a dětská práce”, zdůrazňuje papež.

Potřebujeme se též vrátit k zemi a přirozenému řádu stvoření, který nás upomíná, že jsme jeho pouhou součástí, nikoli vládci. Naslouchejme tepu stvoření, v němž se projevuje a sdílí Boží sláva, abychom v jeho kráse nalezli Pána veškerenstva a navrátili se k Němu, povzbuzuje František. Země je místem modlitby a kontemplace, o kterých se můžeme poučit zejména od domorodých národů, navrhuje Svatý otec.

Čas k odpočinku

Dnešní životní styl dohání člověka i planetu do krajního vyčerpání, a proto Bůh moudře Izraelitům doporučoval čas k odpočinku a regeneraci půdy v důsledku snížené spotřeby. Takovýto vyvážený a udržitelný životní styl bychom si měli osvojit také dnes, upozorňuje římský biskup s odkazem k probíhající pandemii, která leckde paradoxně navodila jednodušší, a tím i šetrnější životní rytmus: „Vzduch se pročistil, voda zprůzračněla, některé zvířecí druhy se navrátily do míst, odkud předtím vymizely. Pandemie nás přivedla na rozcestí. Nynější rozhodné chvíle je třeba využít k ukončení zbytečných a ničivých činností a k pěstování plodných hodnot, vazeb a projektů. Musíme přezkoumat své návyky týkající se užívání energií, spotřeby, dopravy a stravování. Musíme odstranit z našeho hospodářství vše nepodstatné a škodlivé“, žádá papež František.

Čas k nápravě

Jubilejní rok je také časem, který opětovně nastoluje původní soulad stvoření a léčí podlomené mezilidské vztahy, vysvětluje dále Svatý otec a popisuje problematiku ekologického dluhu, zaviněného vytěžením přírodních zdrojů z jižních států planety a ukládáním odpadu v přírodním prostoru. „Nastal čas k restorativní justici“, prohlašuje František a opětovně apeluje na oddlužení nejchudších zemí, na které nejvíce doléhá zdravotní, sociální a hospodářská krize zapříčiněná koronavirem. Zároveň volá po účinném využití fondů, které již byly uvolněny na světové, regionální i národní úrovni, a záruce, že tyto investice budou sledovat sociální a ekologické cíle k užitku společného dobra.

Rovněž Země si zasluhuje odčinění škod, podotýká papež a s ohledem na blížící se vrcholné schůzky věnované klimatu (COP 26 ve Skotsku) a biodiverzitě (COP 15 v Číně) se domáhá snížení emisí a zachování třetiny zemského povrchu jako chráněného biotopu. Vzápětí však přechází k sociálním otázkám: „Je nutné chránit domorodá společenství před těžebními společnostmi, zejména nadnárodními, které v méně rozvinutých zemích dělají to, co nemohou dělat v zemích, kde shromažďují svůj kapitál (srov. Laudato si´, 51)”, podtrhuje papež a označuje obdobné firemní jednání za “nový typ kolonialismu”. Nad činností těžebních společností by měla bdít národní i mezinárodní legislativa, poukazuje papež.

Čas veselosti

Biblická tradice nicméně znázorňuje jubilejní léto jako radostný čas, ohlašovaný zvukem fanfár, který se rozléhá celým světem, byť, jak papež konstatuje, v posledních letech jej přehlušuje nářek Země a jejích chudých. Současně jsme ovšem svědky toho, jak „Duch svatý podněcuje jednotlivce i společenství ke společné práci na obnově společného domova a obraně jeho nejzranitelnějších obyvatel“. Papež vypočítává iniciativy mladých lidí, domorodců, projekty integrální ekologie v katolické církvi a konečně ekumenickou spolupráci. To vše svědčí o skutečném „Jubilejním roku pro zemi“ a skutečnosti, že „stav věcí se může změnit“ (Laudato si´, 13), uzavírá Petrův nástupce poselství ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření.

Celý překlad textu poselství je zde.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022