banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
Publikováno: 11. 1. 2021 12:00

Příprava nových programů je díky složité situaci opožděná, vyhlášení prvních výzev se proto předpokládá nejdříve ve druhé polovině roku 2022. Výdaje budou způsobilé od 1. ledna 2021, pokud řídicí orgán programu nerozhodne jinak. Společná zemědělská politika (dříve Program rozvoje venkova) a Operační program Rybářství mají zahájení nového programového období posunuté na rok 2023. Pro čerpání dotací bude platit pravilo n+3, to znamená, že roční plán dotací musí být za program vyčerpaný do následujících tří let a na realizaci projektů nebude proto vyvíjený tak velký časový tlak.

Žadatelé se mohou těšit na méně byrokracie ve vykazování výdajů a nárokování plateb díky zjednodušenému vykazování nákladů. Způsobilé výdaje projektu se vypočítávají podle předem stanovených metod především na základě výstupů a výsledků projektu. Nebude se podrobně sledovat každá vynaložená koruna a tím se významně sníží administrativní zátěž kladená na žadatele, příjemce a obsluhu operačních programů. Používání zjednodušeného vykazování nákladů rovněž znamená, že zdroje a úsilí vynaložené při realizaci projektů a při řízení ESI fondů, lze zaměřit více na dosažení cílů projektů a programů místo jejich soustředění na shromáždění a kontroly finančních dokladů. Zjednodušený proces usnadní rovněž přístup malých příjemců k ESI fondům a přispěje k nižší chybovosti.

V nových programech se očekávají další změny, které mohou ovlivnit přípravu projektů církve. Důležitá podpora památek bude poskytována ve třech variantách jako individuální projekty nebo se zapojením integrovaných nástrojů. Individuální projekty se budou využívat na revitalizaci a vybavení památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako národní kulturní památka nebo v Indikativním seznamu UNESCO, projekty ITI na revitalizaci a vybavení památek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR nebo v Indikativním seznamu UNESCO a projekty MAS na památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako kulturní památka.

Nově je navržená podpora cestovního ruchu v podobě parkovišť, sociálních zařízení, turistických tras, naučných stezek a informačních center, dotované budou také úpravy veřejně přístupných prostranství.

Ve školství budou pokračovat investice do předškolního, základního, středního, vyššího odborného, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky a práci s digitálními technologiemi. Novou možností je financování zázemí pro veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, zázemí pro školní družiny a školní kluby, společenské místnosti, které budou po vyučování sloužit jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit. Prostřednictvím místních akčních skupin bude možné dotovat komunitní školy. Komunitní školy se věnují výuce dětí i dospělých a snaží se co nejvíce zapojit do své činnosti rodiče a místní obyvatele. Cílem je, aby škola žila celý den a byla společenským centrem obce.

Vítanou novinkou je možnost získání dotací na investice do sociálních služeb pro seniory a na hospicovou a paliativní péči.

Místní akční skupiny mohou do svých připravovaných strategií zařadit podporu komunitních center, financovanou ze Společné zemědělské politiky. Zde se nabízí možnost využití dotací na oživení objektů far, které mohu po rekonstrukci sloužit pro vzdělávání, jako zázemí pro sociální služby, jako informační centra nebo jako společenská a komunitní centra.

Nově je zařazená podpora komunitní energetiky prostřednictvím místních akčních skupin. Občané a instituce v území mohou společně vlastnit a realizovat projekty zaměřené na obnovitelné energie nebo na energetickou účinnost. Příjmy plynoucí z projektů obnovitelné energie lze použít na zvýšení energetické účinnosti ve veřejných budovách.

V podpoře výkonu a rozvoje sociální práce bude pokračovat OP Zaměstnanost+, bude financovat vznik a rozvoj služeb na sociálně zdravotním pomezí zejména v oblasti paliativní péče a přesun těžiště péče z institucionálního prostředí směrem ke komunitní péči. Nově bude poskytovat podporu projektům sociálního podnikání.

Autor článku: Anna Vilímová

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021