Vztah vzájemné důvěry zakládá péči o nemocné

„Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“, tento verš z Matoušova evangelia uvozuje letošní papežské poselství ke 34. Světovému dni nemocných, který za necelý měsíc připadne na liturgickou památku Panny Marie Lurdské (11. února). Papež František věnuje poselství, datované na poslední adventní neděli (20.12.2020) zejména lidem, na které nejtíživěji doléhá pandemie koronaviru, a to především těm nejchudším a marginalizovaným.
Publikováno: 12. 1. 2021 15:15

V první části dokumentu František rozvíjí biblický úryvek (Mt 23, 1-12), z něhož pochází zmíněný citát a který kritizuje pokrytectví lidí, kteří „mluví a nejednají“. V takovém případě se víra omezuje na neplodná řečnická cvičení, nezajímá se o životní příběh a nouzi druhého člověka, čímž pozbývá spojitosti mezi vyznávaným krédem a reálným prožitkem. Takové riziko hrozí zvláště při zbožštění sebe sama, a právě z toho důvodu Ježíš zdůrazňuje pravdu o jediném Mistru a univerzálním bratrství. Nabízí vzorec chování, které stojí v příkrém protikladu k pokrytectví a vede naopak k navázání přímého a osobního vztahu s druhým člověkem, prožívání empatie a soucitu a konečně službě (srov. Lk 10,30-35).

Svatý otec poté popisuje nemoc z hlediska stonajícího člověka, který pociťuje vlastní zranitelnost, závislost na Bohu a zároveň vrozenou potřebu po vztahu k druhým. Ocitá se v situaci určité bezmoci, neboť jeho zdraví nezávisí na osobních schopnostech či „starostlivosti“ (Mt 6,27). Nemoc mu vnucuje otázku po smyslu, která se v případě věřícího člověka obrací k Bohu, ačkoli na tuto otázku ihned nedostává odpověď a okolí mu v tomto namáhavém hledání nepomáhá. Jako výmluvný příklad uvádí papež biblického Joba, který zápolí s naprostým nepochopením ze strany rodiny, vedoucím k opuštěnosti, v níž může upřímně prohlásit: „Zvěděl jsem o tobě jen podle doslechu, ale nyní tě zří moje oči“ (42,5).

Nemoc na sebe vždy bere konkrétní tvář, pokračuje František, tedy podobu každého nemocného, včetně těch zanedbávaných, vyřazovaných, či obětí sociální nespravedlnosti, která jim upírá základní práva (srov. Fratelli tutti, 22). Současná pandemie odhalila mnohé nedostatky zdravotnických systémů a péče o nemocné, upozorňuje papež, plynoucích z předchozích politických rozhodnutí, nakládání s finančními zdroji a práce odpovědných činitelů. „Investice do zdravotní péče a léčby nemocných má být prioritou, neboť vychází z principu pojímajícího zdraví jako prvotní obecné dobro“, vyzdvihuje římský biskup. Pandemie ovšem zároveň zvýraznila obětavost a velkorysost zdravotníků, četných dobrovolníků, kněží, řeholníků a řeholnic, kteří se ujímají nemocných kvůli jejich společné příslušnosti k jediné lidské rodině. V této blízkosti nemocným se ukazuje láska Ježíše Krista, milosrdného Samaritána, který soucitně přistupuje ke každému člověku, zraněnému hříchem. Blízkost, vyjadřovaná konkrétní službou, se projevuje v osobním přístupu, ale též ve společenství jako bratrská solidarita.

Vztahovost sehrává zásadní roli také při terapeutickém úspěchu, píše papež v závěru poselství ke Světovému dni nemocných. Adresáti léčby a její vykonavatelé mezi sebou uzavírají smlouvu, založenou na vzájemné úctě a důvěře, upřímnosti a ochotě, která staví do středu důstojnost nemocného, chrání profesionalitu zdravotníků a udržuje dobré vztahy s pacientovou rodinou. Tento vztah k nemocnému nachází nevyčerpatelný zdroj motivace a síly v Kristově lásce, jak dokládá tisícileté svědectví mužů a žen, kteří se posvěcovali ve službě nemocným. Uzdravení, která Ježíš konal, totiž nejsou jakási magická gesta, nýbrž výsledek setkání a mezilidského vztahu, v němž na Boží dar, nabízený Ježíšem, odpovídá příjemcova víra, jak shrnují Ježíšova slova: „Tvá víra tě zachránila“.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021