banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
Publikováno: 21. 1. 2021 17:30

Modernizační fond je složen z 9 samostatných programů, z nichž většina je určena pro výrobce energií či tepla, nebo průmyslové podniky. Úplně nově se objevuje podpora tzv. komunitní energetiky, která může bý zajímavá i pro církevní subjekty.

Legislativa k jednotlivým programům se připravuje. U některých jich byly zveřejněny návrhy základních podmínek, které naleznete v odkazu u názvu programu.

1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií
Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění. Je určen pro držitele licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.

2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice
Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie. Prostředky mohou čerpat držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Podporované aktivity: 
Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
– fotovoltaické elektrárny (FVE),
– geotermální zdroje energie.

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:
– větrné elektrárny (VTE),
– malé vodní elektrárny (MVE).

3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS
Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání (mimo zařízení EU ETS).

5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru
Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy
Program na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře
Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

8. KOMUENERG – Komunitní energetika
Program určený na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku).

Podporované oblasti: 
Podpora vzniku komunitních energetických společenství.
Optimalizace konečné spotřeby energie.
Výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie.
Výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využí­vajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
Výstavba komunitních bioplynových stanic zpra­covávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
Systémy využívající skládkové plyny.
Systémy akumulace elektrické a tepelné energie.
Zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.
Instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace).
Výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení
Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

Předregistrační výzvy:
Ministerstvo životního prostředí, resp. Státní fond životního prostředí oznámil, že od 30. listopadu 2020 až do 1. února 2021 lze přihlásit relevantní projektové záměry do tzv. předregistračních výzev vybraných programů Modernizačního fondu, což je podmínka pro následné podání projektů.

Jsou vypsány tyto výzvy:

Výzva k předkládání projektových záměrů - HEAT

Výzva k předkládání projektových záměrů - RES+

Výzva k předkládání projektových záměrů - ENERG ETS

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021