banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
Publikováno: 21. 1. 2021 17:30

Modernizační fond je složen z 9 samostatných programů, z nichž většina je určena pro výrobce energií či tepla, nebo průmyslové podniky. Úplně nově se objevuje podpora tzv. komunitní energetiky, která může bý zajímavá i pro církevní subjekty.

Legislativa k jednotlivým programům se připravuje. U některých jich byly zveřejněny návrhy základních podmínek, které naleznete v odkazu u názvu programu.

1. HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií
Program podporuje využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění. Je určen pro držitele licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.

2. RES+ – Nové obnovitelné zdroje v energetice
Program na podporu nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie. Prostředky mohou čerpat držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).

Podporované aktivity: 
Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:
– fotovoltaické elektrárny (FVE),
– geotermální zdroje energie.

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:
– větrné elektrárny (VTE),
– malé vodní elektrárny (MVE).

3. ENERG ETS – Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS
Program je zaměřen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

4. ENERG – Zlepšení energetické účinnosti v podnikání
Program se zaměřuje na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání (mimo zařízení EU ETS).

5. TRANSCom – Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru
Program podporuje nákup a pořízení vozidel na alternativní pohon a neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

6. TRANSGov – Modernizace veřejné dopravy
Program na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu určený pro veřejné subjekty, podniky s majetkovou účastí státu a veřejných subjektů, veřejné nepodnikatelské subjekty a podnikatelské subjekty se závazkem veřejné služby.

7. ENERGov – Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře
Podpora komplexních opatření ke zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

8. KOMUENERG – Komunitní energetika
Program určený na podporu otevřených energetických společenství založených za účelem uspokojení svých energetických potřeb (hlavním účelem není tvorba zisku).

Podporované oblasti: 
Podpora vzniku komunitních energetických společenství.
Optimalizace konečné spotřeby energie.
Výstavba komunitních elektráren, využívajících nepalivové OZE, s vlastní či pronajatou distribuční sítí vč. možnosti akumulace energie, inteligentních síťových a měřicích prvků, a optimalizace spotřeby energie.
Výstavba komunitních výtopen a tepláren (možná též kombinovaná výroba elektřiny a tepla), využí­vajících OZE či DZE, vč. vybudování či rekonstrukce sítí SZT, a optimalizace spotřeby energie.
Výstavba komunitních bioplynových stanic zpra­covávajících ve společenství vytříděné bioodpady, vyprodukované průmyslové bioodpady, kaly z ČOV, či vedlejší zemědělskou produkci.
Systémy využívající skládkové plyny.
Systémy akumulace elektrické a tepelné energie.
Zpracování a distribuce biomasy pro efektivní využití v SZT nebo v domovních kotlích, spojená i s rekonstrukcí (výměnou) zdrojů.
Instalace systému aktivního hospodaření s energií (např. měření a regulace).
Výstavba komunitních dobíjecích či plnicích stanic na energii/palivo vyprodukované v rámci společen­ství pro nízkoemisní vozidla aktivních spotřebitelů.

9. LIGHTPUB – Modernizace soustav veřejného osvětlení
Program se zaměřuje na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

Předregistrační výzvy:
Ministerstvo životního prostředí, resp. Státní fond životního prostředí oznámil, že od 30. listopadu 2020 až do 1. února 2021 lze přihlásit relevantní projektové záměry do tzv. předregistračních výzev vybraných programů Modernizačního fondu, což je podmínka pro následné podání projektů.

Jsou vypsány tyto výzvy:

Výzva k předkládání projektových záměrů - HEAT

Výzva k předkládání projektových záměrů - RES+

Výzva k předkládání projektových záměrů - ENERG ETS

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
26.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021