Papež František rozdal Bible a vyzval k modlitbě za bezdomovce zemřelé zimou

Promluvu před polední modlitbu Anděl Páně pronesl papež František z knihovny Apoštolského paláce. Zamýšlel se nad evangelijním úryvkem ze sv. Marka, které nám ukazuje "předání štafety" Janem Křitelem Ježíši, připomněl dnešní Neděli Božího slova a vyzval k modlitbě za bezdomovce.
Publikováno: 24. 1. 2021 16:30

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Evangelium této neděle (srov. Mk 1,14-20) nám ukazuje jakoby „předání štafety“ Janem Křtitelem Ježíši. Jan byl Jeho Předchůdcem, připravil Mu půdu a cestu, a nyní může zahájit Ježíš svoje poslání a hlásat spásu, již nyní přítomnou. Jeho kázání je shrnuto do těchto slov: »Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!« (v.15). Jednoduché. Ježíš nemluvil na půl úst. Toto poselství nás vybízí k zamyšlení nad dvěma zásadními tématy: čas a obrácení.

V tomto textu evangelisty Marka je čas pojat jako trvání dějin spásy uskutečněné Bohem, tedy „dovršený“ čas, ve kterém toto spásonosné působení nabývá vrcholu, plného uskutečnění. Je to dějinný moment, ve kterém Bůh poslal na svět Syna a Jeho království je tak „blízko“ jako nikdy. Naplnil se čas spásy, protože přišel Ježíš. Přesto však spása není automatická, je darem lásky a jako taková nabídnut lidské svobodě. Vždycky, když je řeč o lásce, mluví se o svobodě. Láska bez svobody není láska. Může to být zištnost, strach a mnoho dalšího, avšak láska je vždycky svobodná a proto vyžaduje svobodnou odpověď: žádá naše obrácení. Jde proto o změnu mentality a změnu života, je třeba sledovat nikoli vzory tohoto světa, nýbrž ten Boží, kterým je Ježíš. Následovat Ježíše, jak jednal a jak nás naučil. Je to rozhodující proměna  vidění i postoje. Hřích a zvláště hřích zesvětštění, který jako vzduch proniká vším, totiž přinesl do světa mentalitu, která směřuje k sebepotvrzování v protikladu k druhým i k Bohu. A to je zajímavé... Jaká je tvoje identita? Často slýcháme, jak se vlastní identita vyjadřuje kategoriemi vymezujícími se „proti někomu“. Je obtížné vyjádřit vlastní identitu ve světském duchu kategoriemi kladu a spásy, je proti sobě, proti druhým a proti Bohu. A za tímto účelem neváhá používat klam a násilí. A vidíme, co působí klam a násilí: žádostivost, chuť panovat, nikoli sloužit, války a vykořisťování lidí... Toto je mentalita klamu, která zajisté pochází od otce lži, velkého svůdce a ďábla, který je otcem lži, jak jej pojmenoval Ježíš.

Tomu všemu se příčí Ježíšovo poselství, vybízející k přiznání potřeby Boha a Jeho milosti, k vyváženému postoji vůči pozemským statkům, k přívětivosti a pokoře vůči všem, k poznání a realizaci sebe sama v setkávání s druhými a v postoji služebnosti k nim. Pro každého z nás je čas pro přijetí spásy krátký: trvání našeho života na tomto světě je krátké. Může se zdát dlouhé... Vzpomínám, jak jsem jednou šel udělovat svátost pomazání nemocných a jeden, velmi dobrý, starý muž mi těsně před přijetím eucharistie a svátosti nemocných řekl: „Život mi uletěl,“ jako by říkal: myslel jsem, že bude věčný, ale uletěl. Tak vnímáme my staří život, který plyne.   Život je dar nekonečné Boží lásky, ale také zkouška naší lásky k Bohu. Každý okamžik a každá chvíle našeho života je tedy cenný čas pro lásku k Bohu i bližnímu, čímž se vstupuje do života věčného.

Dějiny našeho života mají dvojí rytmus: jeden měřitelný, který se skládá z hodin, dnů a let, a druhý, který se skládá z období našeho vývoje: narození, dětství, dospívání, zralosti, stáří a smrti. Každá doba, každá fáze má svoji vlastní hodnotu a může být privilegovaným momentem setkání s Pánem. Víra nám pomáhá objevovat duchovní význam těchto období: každé z nich obsahuje zvláštní Pánovo povolání, na které můžeme odpovědět kladně nebo záporně. V evangeliu vidíme, jak odpověděl Šimon, Ondřej, Jakub a Jan. Byli zralými muži, měli svoji práci jakožto rybáři a rodinný život.... a přece, jakmile přišel Ježíš a povolal je, »ihned nechali sítě a následovali ho« (Mk 1,18).

Drazí bratři a sestry, dávejme pozor a nenechme Ježíše přejít okolo bez přijetí. Svatý Augustin říkal: „Bojím se, že Bůh přejde.“ Čeho se bát? Že jej nepoznám, neuvidím a nepřijmu.

Panna Maria ať nám pomáhá prožívat každý den a každý okamžik jako čas spásy, kdy Pán přechází kolem nás a volá k následování, každého vlastním způsobem. A ať nám pomáhá obracet mentalitu tohoto světa - mentalitu světských fantazií, jež jsou jako ohňostroj - na mentalitu lásky a služby.

Po nedělní modlitbě Anděl Páně v knihovně Apoštolské knihovny se papež František ještě jednou vrátil k dnešní Neděli Božího Slova připomněl význam Písma svatého v životě křesťana:

Drazí bratři a sestry! Tato neděle je věnována Božímu slovu. Jedním z velkých darů naší doby je nové objevení Písma svatého v životě církve, na všech úrovních. Nikdy dříve nebyla Bible takto přístupná všem a ve všech jazycích a nyní také v audiovizuálních a digitálních formátech. Sv. Jeroným, jehož šestnáctisté výročí smrti jsem nedávno připomněl, říká, že kdo nezná Písmo, nezná Krista. A platí to rovněž obráceně, Ježíš Kristus, Slovo učiněné tělem, zemřelý a zmrtvýchvstalý, nám otevírá mysl k porozumění Písmu. Děje se to zejména v liturgii, ale také když se modlíme sami nebo ve skupině, zejména při četbě evangelia a žalmů. Chtěl bych poděkovat farnostem a povzbudit je ve vytrvalém úsilí vychovávat k naslouchání Božímu Slovu. Ať nám nikdy neschází radost z rozsévání evangelia. A ještě jednou chci zopakovat: osvojte si zvyk nosit vždycky v kapse malé vydání evangelia, abyste ho mohli číst během dne. Aspoň tři, čtyři verše. Mít evangelium vždy při sobě!

Dodejme ještě, že papež František dnes dopoledne věnoval zvláštní vydání Bible, připravené pro tuto příležitost, různým kategoriím reprezentujícím různorodost Božího lidu, byli mezi nimi například fotbalista římského klubu Lorenzo Pellegrini nebo pákistánská studentka Biblického institutu, dva katecheté, nedávno biřmovaní mladí lidé, jihosúdánští bohoslovci a profesor medicíny, specialista na nakažlivé nemoci. Jak dnes potvrdil vatikánský tiskový mluvčí, vzhledem k papežově zdravotní indispozici došlo k předání v Domě svaté Marty.

Svatý otec rovněž vybídl k modlitbě za bezdomovce, který v minulém týdnu zemřel nedaleko Vatikánu.

Jen pár metrů od Náměstí sv. Petra byl 20. ledna nalezen nigérijský bezdomovec, šestačtyřicetiletý Edwin, který zemřel zimou. Jeho osud se pojí s mnoha dalšími bezdomovci, kteří v nedávné době za stejně dramatických okolností zemřeli v Římě. Modleme se za Edwina. Ať nás v tom provázeují slova sv. Řehoře Velikého, který nad žebrákem zemřelým zimou prohlásil, že toho dne se nebudou sloužit mše, neboť připomíná Velký pátek. Mysleme na Edwina. Mysleme na to, co asi cítil tento šestačtyřicetiletý muž v zimě, ignorovaný celým okolím. Opuštěný – rovněž od nás. Modleme se za něho!

Papež František připomněl také dvě aktuality spojené s církevním kalendářem:

Zítra odpoledne budeme v Bazilice sv. Pavla za hradbami slavit nešpory ze svátku Obrácení sv. Pavla, na závěr týdnem modliteb za jednotu křesťanů, spolu s reprezentanty dalších církví a církevních komunit. Chtěl bych vás pozvat, abyste se duchovně připojili k naší modlitbě.

Dnes je také památka sv. Františká Sáleského, patrona novinářů. Včera bylo zveřjeněno poselství ke světovému dni sdělovacích prostředků nadepsané »„Pojď a podívej se!“ (Jan 1,46). Komunikovat skrze setkávání s lidmi, jací jsou a kde žijí«. Chtěl bych vyzvat všechny novináře a komunikátory, aby šli a podívali se také tam, kam nikdo chodit nechce a dosvědčovali pravdu.

Na závěr papež pozdravil všechny, kdo ho sledují prostřednictvím různých médií a zvláštní vzpomínku a výzvu k modlitbě věnoval rodinám, které se potýkají s těžkostmi této historické chvíle. „Modleme se za tyto rodiny a nakolik je to možné, buďme jim nablízku,“ dodal Svatý otec.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Komentář C. V. Pospíšila: Naprosto nevědecké „přemalby“ obrazu historického Ježíše

Přinášíme vám komentář profesora Ctirada Václava Pospíšila, teologa a kněze, ve kterém se zamýšlí (nejen) nad doku-dramatem Poslední dny Ježíše Krista, který nedávno odvysílala Česká televize.
26.02.2021

COMECE: Princip nediskriminace nesmí rozostřovat limity EU

Zvláštní péče o dítě před i po jeho narození je součástí mezinárodních právních standardů. Ani legislativa Evropské unie ani Evropská konvence o lidských právech nepředvídají právo na potrat. Zákony o interrupcích jsou v kompetenci právních systémů jednotlivých členských zemí - to jsou hlavní argumenty, s nimiž se vedení Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) ohradilo proti rezoluci Evropského parlamentu z 26. listopadu ohledně změny potratového zákona v Polsku.
26.02.2021

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop

Karmelitánské nakladatelství spustilo nový e-shop na adrese eshop.cirkev.cz. V novém e-shopu je možné zakoupit nejen knihy, ale i mešní víno, liturgické předměty či klášterní produkty, nyní nově vše v jednom společném nákupním košíku. Přinese také zásadní změnu v distribuci zboží, a to díky tisícovkám výdejních míst Zásilkovny po celé ČR a na Slovensku, čímž se zvýší a zlevní dostupnost sortimentu celého Karmelitánského nakladatelství.
25.02.2021

Bývalý vatikánský velvyslanec v Bagdádu o nadcházející cestě Svatého otce do Iráku

Během své funkce apoštolského nuncia sloužil kardinál Fernando Filoni mezi lety 2001 až 2006 také v Iráku. Po vypuknutí války odmítl opustit svůj úřad a zůstal v zemi po celou dobu konfliktu, navzdory četným výbuchům a sebevražedným útokům. Plánovaná návštěva papeže Františka se uskuteční ve dnech 5. - 8. března. Bude to vůbec poprvé, co papež tuto zemi navštíví, a podle kardinála Filoniho bude jeho cesta „dobrou příležitostí k mezináboženskému dialogu“ a k tomu, „aby dodal křesťanům nadšení a odvahu“.
25.02.2021

Připomínáme si 71. výročí úmrtí P. Josefa Toufara

Na dnešní připadá 71. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara, který 25. února 1950 zemřel na následky krutého mučení ze strany Státní policie.
25.02.2021