banner sekce
Sekce

Katecheze

Nové Katechetické direktorium

Český překlad nového katechetického direktoria se připravuje. Předpokládaný termín vydání publikace - léto 2021.
Publikováno: 8. 2. 2021 18:42

Direktorium upozorňuje, že každý pokřtěný člověk se stal Kristovým učedníkem a misionářem, proto se má aktivně zapojovat do procesu předávání víry. Kreativním a vynalézavým způsobem má využívat nové metody a jazyky v katechezi. Základními principy, na kterých má stavět je osobní svědectví, které napomáhá, aby Radostná zvěst byla přitažlivá. Dále milosrdenství, jež je autentickou katechezí činící hlásání víry věrohodným. A konečně svobodný a nezištný dialog, založen na lásce, vzájemné úctě a respektu.

První část Katecheze v evangelizačním poslání církve, zasazuje katechetickou činnost církve do celého procesu evangelizace. Katecheze ze své podstaty má mít evangelizační a misijní charakter. Klíčovou osobou v katechetické službě církve je samotný katecheta, který je k tomuto úkolu Bohem povolán. Katecheta patří do křesťanského společenství a je jeho vyjádřením. Jeho služba je prožívaná v rámci společenství, které je prvním subjektem doprovázení ve víře. Proto katechetické formaci, má církev věnovat zvláštní péči a pozornost.

Druhá část Katechetický proces zdůrazňuje, že společenství s Kristem je centrem křesťanského života, a tedy i v centru katechetického procesu. Katecheze má formovat osoby, které chtějí stále více poznávat Ježíše Krista a jeho evangelium; které chtějí žít s ním v hlubokém a intimním vztahu; které se snaží realizovat v každodenním životě Kristovo poselství. Principiální formou je katecheze dospělých. Privilegovaným místem katecheze je rodina. Každý pokřtěný je povolán ke zralosti víry, má tedy právo na vhodnou katechezi, která se má nabízet podle potřeb, věku a životního stavu lidí (rodiny, děti, mládež, dospěli, senioři, osoby se zdravotním postižením, migranti, osoby na okraji společnosti).  

Třetí část Katecheze v místních církvích, připomíná, že subjektem evangelizace je Boží lid. Evangelizace a katecheze je činností, za kterou nese zodpovědnost celá církev. Jednotlivá společenství (např. farnost) jsou povzbuzovaná zejména ke kreativní katechezi a “vycházení” do situací konkrétních lidí.

Katolické školy mají se stát prostředím víry, v nichž se výchovný projekt zakládá na evangelních hodnotách. Výuka náboženství je specifickou disciplínou, avšak má být komplementární ke katechezi. Duchovní dimenze lidské existence nesmí být opomíjena v edukačním procesu. Jde o základní právo rodičů a studentů.

Inkulturace nemůže být zamýšlena jako pouhé přizpůsobení se nějaké kultuře. Jedná se o pomalé pronikání evangelia do srdce jednotlivých lidí a společenství. Církev má poctivě a seriózně naslouchat novým výzvám, které přináší dnešní doba. Současná kultura je velmi komplexní a složitou skutečností, kvůli fenoménům globalizace a masivního užívání prostředků digitální komunikace. To vše vybízí k nabízení prostoru pro zkušenost autentické víry a interpretačních klíčů k velkým otázkám lidské existence (vztah víry a techniky, bioetická problematika, posvátnost a nedotknutelnost lidského života, ekologická konverze, péče o stvoření, výchova k nekonzumnímu způsobu života).

V tomto složitém kontextu má církev ještě více než dosud aplikovat princip synodality a rozlišování. Realitu je nutno číst optikou polyedru (mnohostěnu) – každý aspekt má svou platnost a jedinečnost, ale jiný vztah k celku. Toto umožňuje číst fenomény z odlišných úhlů pohledu, ale zachovat vztah mezi nimi.

Katecheze má v křesťanech formovat jasnou a jistou identitu, která je schopná v dialogu se světem obstát a pokojně obhájit důvody své křesťanské naděje s laskavostí, úctou a správným vědomím.

Katechetické direktorium – obsah:

I. část: Katecheze v evangelizačním poslání církve

1. Zjevení a jeho předávání
2. Identita katecheze
3. Katecheta
4. Formace katechetů

II. část: Katechetický proces

5. Pedagogika víry
6. Katechismus katolické církve
7. Metodologie v katechezi
8. Katecheze v životě lidí

III. část: Katecheze v místních církvích

9. Křesťanské společenství jako subjekt katecheze
10. Katecheze tváří v tvář současným kulturním prostředím
11. Katecheze ve službě inkulturace víry
12. Organismy pro službu katecheze

Autor článku:
Mariusz Kuźniar