Papežská akademie pro život: Dokument o situaci starých lidí po pandemii

Stáří, naše budoucnost. Situace starých lidí po pandemii – tak byl nadepsán dokument zveřejněný Papežskou akademií pro život ve spolupráci s vatikánským Úřadem pro integrální lidský rozvoj. Zamýšlet se chce nad tím, jaké poučení lze vyvodit z tragédie způsobené pandemií a nad jejími důsledky pro dnešek a budoucnost naší společnosti.
Publikováno: 10. 2. 2021 11:15

Autoři dokumentu připomínají dvě častokrát skloňované fakta. Pandemie poukázala na vzájemnou propojenost a závislost celého lidstva na jedné straně a na silné nerovnosti na straně druhé. Spolu s papežem František vybízejí k novému promyšlení rozvojového vzorce pro celou naší planetu (Srov. nóta Pandemie a všeobecné bratrství ze 30. března 2020; nóta Humana Communitas v pandemické éře z 22. července 2020; Vakcína pro všechny, 20 bodů pro spravedlivější a zdravější svět z 28. prosince 2020).

Covid-19 a starší generace

Během první pandemické vlny došlo ke značná části úmrtí na Covid-19 v institucích pro staré lidi, na místech, které by měly chránit “nejkřehčí část společnosti”, kde si však smrt vyžádala neúměrně větší počet obětí ve srovnání s rodinným prostředím. “To, k čemu došlo během pandemie Covidu-19, nedovoluje, abychom záležitost odbyly hledáním obětních kozlů, jednotlivých viníků, ani na druhé strana sborovou sebeobranou těch, kdo dosáhli skvělých výsledků a předešli nákaze v pečovatelských domech. Potřebujeme novou vizi, nové paradigma, které napomůže společnosti v péči o staré lidi.” Statisticko-sociologické ukazatele dokládají, že lidé mají dnes všeobecně vyhlídky na dlouhé dožití. Podle Světové zdravotnické organizace bude v roce 2050 na světě dvě miliardy lidí starších sedmdesáti let, to znamená každý pátý obyvatel zeměkoule. Dokument proto vybízí k inkluzívnějšímu a vstřícnějšímu postoji ke starším generacím a ke všem formám lidské křehkosti.

V naší společnosti často převažuje představa stáří jako období vyžadujícího péči a lékařskou pomoc. “Stáří však je Božím darem a nesmírným zdrojem”- pokračuje text dokumentu – “který je třeba pečlivě chránit také tehdy, když začnou dotírat nemoci a je zapotřeb9 celistvé a náročnější asistence. Je nepopiratelné, že v nás pandemie posílila vědomí, že bohatství let je pokladem, který je třeba docenit a chránit.”

Nový vzorec pro pomoc slabším vrstvám obyvatel

Dokument Papežské akademie pro život naznačuje konkrétní cestu, po níž se ubírat. Je zapotřebí vycházet ze situace jednotlivého člověka, což znamená artikulovaný přístup na různých úrovních, zajišťující asistenční kontinuitu mezi vlastním domem a službami přicházejícími z venku bez tramatických zlomů, které jsou nevhodné v křehkosti stáří. Domovy pro seniory by se měly rekvalifikovat na sociálně-zdravotní centra poskytující některé své služby přímo v domech starých lidí. Dokument zmiňuje domácí zdravotní péči, individuální péči reagující na proměnlivé potřeby starého člověka. Integrovaná sociálně-zdravotní péče by měla být základem tohoto nového a moderního paradigmatu, konstatuje vatikánský dokument. Vybízí také k vytváření širší solidární sítě, která se nemusí nutně zakládat výlučně na pokrevním příbuzenství, ale využívá společenských vazeb, přátelství, shody životních postojů a velkorysého přístupu k potřebám druhých.

Mezigenerační setkání a činná láska církve

Dokument mluví také o “setkání” mezi generacemi, kter0 by do sociálního tkaniva vneslo “novou mízu humanismu a učinilo by společnost solidárnější”. Připomíná papežovy pobídky adresované mladým lidem, aby byli nablízku svým prarodičům. “Člověk, který stárne, se neblíží konci, nýbrž tajemství věčnosti. Aby mu porozuměl, potřebuje se přiblížit Bohu a žít ve vztahu s Ním. Péče o spiritualitu starých lidí, o jejich potřebu blízkosti s Kristem a sdílení víry je úkolem činné lásky církve.” Dikcí papeže Františka dokument vysvětluje, že “jedině díky staré generaci mohou mladí lidé objevit své kořeny a jedině díky mladým mohou staří lidé znovu snít.”

Křehkost jako magisterium

Vzácné je také svědectví, které mohou staří lidé nabídnout ve své křehkosti. “Můžeme ji číst jako jakési magisterium, učení života”, dodávají autoři dokumentu. “Stáří lze chápat také v tomto duchovním horizontu: je to věk příhodný pro spolehnutí se na Boha.”  Když slábne tělo, pamět i jiné schopnosti, stále závislost člověka na Bohu se projevuje stále více.

Na závěr se dokument Papežské akademie pro život obrací na celou občanskou společnost, katolickou církev i jiné náboženské tradice, na svět kultury, vzdělání a médií, aby pocítil odpovědnost a podpořil zavedení nových opatření na podporu doprovázení a asistence starých lidí v rodinném kontextu, v jejich domovech a obecněji v prostředí, které více připomíná dům než nemocnici. Jde o kulturní přelom, k němuž nyní nastal čas, apeluje nový vatikánský dokument.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Katolický týdeník: 90 let Vatikánského rozhlasu

Katolíky po celém světě, a nejen je, spojuje Vatikánský rozhlas už 90 let. Vysílá nepřetržitě od 12. února 1931. Zve k poslechu papežových promluv a zpráv ze života církve, k modlitbě i rozjímání. Jakou roli hrála česká redakce v minulosti a kam se ubírá nyní?
24.02.2021

Katolický kostel v Nigérii podpálili a zničili ozbrojení bandité

Na severu Nigérie ve státě Kaduna zničili „ozbrojení bandité“ katolický kostel Svaté rodiny. Útočníci zaútočili na vesnici Kikwari v provincii Kajuru, podpálili kostel a další dvě budovy. Obyvatelé uprchli do bezpečí, jakmile byli upozorněni na výskyt banditů v jejich oblasti.
23.02.2021

Zapalme svíčku za oběti komunismu!

V předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948, ve středu 24. února, se od 18.00 hodin uskuteční u pomníku na pražském Újezdě setkání za oběti komunismu. Vzhledem k epidemické situaci se zájemci mohou připojit pouze on-line. Dění u pomníku bude možné sledovat na Youtube a na Facebooku. Připojit se lze alespoň symbolicky zapálením svíčky ve svém domově.
23.02.2021

Arcibiskup Gallagher: Omezení lidských práv pouze v případě naprosté nutnosti

Šéf vatikánské diplomacie vystoupil na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Ve svém příspěvku si všímá, že některá opatření zaváděná vládami s cílem zajistit sanitarní bezpečnost narušují svobodné uplatňování lidských práv. Arcibiskup Paul R. Gallagher zdůraznil, že jedním z nejzávažnějších problémů je prohlubující se eroze práva na náboženskou svobodu. Připomněl, že toto právo má chránit nejen svobodu svědomí, ale také veřejné vyznávání víry, jak formou bohoslužebné praxe tak vyučování.
23.02.2021

Poslední možnost zvrátit rozhodnutí české vlády o krácení Evropského sociálního fondu

Česká vláda při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení a propadu lidí do bytové nouze. Neziskové organizace, včetně Charity Česká republika, již dlouho bijí na poplach.
22.02.2021