Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil dnes 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety. Cílem je podpořit evangelizaci současného světa zdola, v laickém prostředí, aniž bychom - jak zdůrazňuje papež - upadali do klerikalizace.
Publikováno: 11. 5. 2021 14:15

Foto: Vatican Media

„Věrnost minulosti a odpovědnost za přítomnost jsou nezbytnou podmínkou k tomu, aby církev mohla uskutečňovat své poslání ve světě,“ píše papež František v Motu proprio „Antiquum ministerium“, podepsaném včera, 10. května na liturgickou památku sv. Jana z Ávily. Dokument, kterým se oficiálně ustanovuje laická služba katechety, zdůrazňuje, že dnešní svět si žádá uznání „přítomnosti laiků a laiček, kteří se v síle svého křtu cítí povoláni ke spolupráci na službě katecheze."

Nová služba má původ sahající hluboko ke kořenům církve. V zárodečné podobě o ní nacházíme zmínky v Lukášově evangeliu, v listech Korinťanům a Galaťanům. Papež zmiňuje roli katechetů v celých dvou tisíciletích křesťanství, jejich cennou podporu v osobním prožívání víry každého člověka a věrnost evangeliu až k obětování života. Počínaje II. vatikánským koncilem narůstá vědomí zásadní důležitosti práce katechety pro rozvoj křesťanské komunity.

Motu proprio připomíná, že prvním katechetou ve své diecézi je biskup a na druhé straně prvními katechety v rodinách zůstájí rodiče. Papež nicméně povzbuzuje k docenění laiků, kteří spolupracují na službě katecheze a vycházejí vstříc „mnoha těm, kdo čekají na poznání krásy, dobroty a pravdy křesťanské víry.“ Úkolem pastýřů zůstává rozpoznat laické služby, které dokáží reagovat na proměnu společnosti a vnášet křesťanské hodnoty do sociálního, politického a ekonomického světa.

„Katecheta je svědek víry, učitel, mystagog, průvodce a pedagog,“ vysvětluje papež a jako takový je povolán ke službě předávat víru od prvního hlásání po přípravu na svátosti křesťanské iniciace až po trvalou formaci. To všechno je však možné jedině „prostřednictvím modlitby, studia a přímého podílu na životě komunity.“ Přijetí služby laického katechety je pečetí většího misionářského nasazení, jež je rysem každého pokřtěného. Jak papež zdůrazňuje, uskutečňovat se má „plně laickou formou, aniž by se upadalo do jakýchkoli projevů klerikalizace.“

Služba laického katechety má rovněž charakter povolání, protože je trvalou službou pro místní církve, která si žádá řádné rozlišení ze strany biskupa. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v brzké době zveřejní zvláštní obřad, kterým budou laičtí katecheté k této službě pověřováni. „Katecheté mají být muži a ženy vynikající hlubokou vírou a lidskou zralostí, mají se aktivně účastnit života křesťanské komunity, být připraveni po biblické, teologické, pastorační a pedagogické stránce, mít zkušenost s katechetickou prací, spolupracovat s kněžími a jáhny a nechávat se vést pravým apoštolským nadšením,“ čteme ve výčtu předpokladů pro nově ustanovenou službu laického katechety.

Na závěr papež František vybízí jednotlivé biskupské konference, aby vypracovaly formační postupy a kritéria pro tuto novou službu v souladu s Motu proprio a na základě vlastního partikulárního práva..

Oficiální překlad Motu proprio „Antiquum ministerium“ se připravuje. 

Zdroj: Vatican News, česká sekce

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František: Na kříži se Ježíš modlil za každého z nás

Papež František dnes dopoledne na nádvoří sv. Damase v Apoštolském paláci ve Vatikánu pronesl poslední z cyklu katechezí o modlitbě, kterou věnoval Ježíšově velikonoční modlitbě za nás.
16.06.2021

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán a skupina věřících

V Mexiku byl zastřelen 33letý františkán, P. Juan Antonio Orozco OFM a s ním i skupina věřících, kteří se nešťastnou náhodou ocitl v přestřelce mezi dvěma drogovými kartely.
16.06.2021

400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621

Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference vydala u příležitosti připomínky 400 let od popravy představitelů českého povstání na Staroměstském náměstí v roce 1621 Pracovní list č. 4 Ekumenické komise pro české církevní dějiny pro 17. století.
16.06.2021

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021